Стратегічні напрями реалізації рекреаційного потенціалу регіону

УДК 332.122:379.84

І. В. Гончаренко, доктор економічних наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

У статті розглянуто основні складові рекреаційного потенціалу Миколаївської області, виявлено фактори негативного впливу на його використання. Серед стратегічних напрямів реалізації рекреаційного потенціалу виділено формування регіональних агротуристичних брендів.

Ключові слова: рекреаційний потенціал, сільські території, агротуризм, туристи.

Стратегічні напрями реалізації рекреаційного потенціалу регіону.(текст статті)

Strategie of directions implementation of the regional potential.(анотація)

Список використаних джерел:
1. Головне управління статистики у Миколаївській області. Статистичні дані [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.mk.ukrstat.gov.ua/
2. Герасимчук З. В. Стратегічні орієнтири розвитку рекреаційного потенціалу регіонів України / З. В. Герасимчук, Ю. Є. Дащук // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. – 2014. – № 5.
3. Черчик Л. М. Рекреаційна діяльність в Шацькому національному природному парку / Л. М. Черчик // Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми. – Частина ІІІ. – Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України, 1998. – С. 171-175.
4. Губені Ю. Е. Європейський досвід та теоретичні засади агротуризму / Ю. Е. Губені // Вісник Львівського ін-ту економіки і туризму. – 2007. – № 2. – С. 50-55.
5. Миколаївська обласна державна адміністрація [Електронний ресурс] : офіційний сайт. – Режим доступу : http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/ua/myko/touri/
6. Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні [Електронний ресурс] : офіційний сайт – Режим доступу : http://www.greentour.com.ua.
7. Зінько Ю. В. Інноваційні форми занять в сільському туризмі та агротуризмі / Ю. В. Зінько, М. Й. Рутинський, П. А. Горішевський // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2011. – Вип. 163. – частина 1. – С. 43-49.

И. В. Гончаренко. Стратегические направления реализации рекреационного потенциала региона.

В статье рассмотрены основные составляющие рекреационного потенциала Николаевской области, выявлены факторы негативного влияния на его использование. Среди стратегических направлений реализации рекреационного потенциала выделено формирование региональных агротуристических брендов.

I. Ноncharenko. Strategie of directions implementation of the regional potential.

In the article the basic components of recreational potential of Mykolayiv region, factors identified adverse effect on its use. Among the strategic directions of the recreational potential of agritourism allocated formation of regional brands.