Вивчення впливу зрошення на протидефляційну стійкість ґрунтів Степу України

УДК 631.425.5(477.7)

О. В. Письменний, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

У статті представлено результати досліджень, якими встановлено, що внаслідок зрошення збільшилися: вміст агрегатів > 1мм в темно-каштанових ґрунтах і протидефляційна стійкість чорноземів південних. Вміст обмінного Na більше 4% в темно-каштановому ґрунті сприяє підвищенню його протидефляційної стійкості. Підвищення позитивних температур в зимово-весняний період вплинуло на зростання вмісту дефляційно-небезпечної фракції < 0,25 мм у досліджуваних ґрунтах, що може призвести до більш швидкого видування цих ґрунтів вітром.

Ключові слова: структура, ґрунт, протидефляційна стійкість, зрошення.

Вивчення впливу зрошення на протидефляційну стійкість ґрунтів Степу України. (текст статті)

Studies of the effect of irrigation on anti-deflation stability of soils Steppe in Ukraine. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Булигін С. Ю. Формирование екологічно сталих агроландшафтів/ С. Ю. Булигін – К. : Урожай, 2005. – 298 с.
2. Булигін С. Ю. До питання моніторингу процесів дефляції ґрунтів / С. Ю. Булигін, Д. О. Тімченко, В. І. Діденко, В. О. Зуза // Вісник аграрної науки. – 2002. – № 1. – С. 58-60.
3. Воронин А. Д. Основы физики почв / А. Д. Воронин – М. : МГУ, 1986. – 244 с.
4. Долгилевич М. И. Пыльные бури и агролесомелиоративные мероприятия / М. И. Долгилевич – М. : Колос. 1978. – 234 с.
5. Зайцева А. А. Борьба с ветровой эрозией почв / А. А. Зайцева – М. : Колос, 1970. – С. 18-79.
6. Пат. 29131 Україна, (51) МПК А018 13/16. Спосіб визначення протидефляційної стійкості ґрунтів / Мелашич А. В., Чорний С. Г., Письменний О. В.; заявники і патентовласники: Інститут землеробства південного регіону УААН і Миколаївський державний аграрний університет. – №u 200706516; заявл. 11.06.2007; опубл. 10.01.2008, Бюл. № 1. – 4 с.
7. Позняк С. П. Орошаемые черноземы юго-запада Украины / С. П. Позняк – Львов, 1997. – 239 с.
8. Пилові бурі на Півдні України / С. Г. Чорний, О. В. Письменний, О. М. Хотиненко, Т. М. Чорна // Вісник аграрної науки. – К., 2008. – № 9. – С. 46-51.
9. National Agronomy Manual. Part 502. Wind Erosion. USDA. NRCS. 2002 – 227 c.
10. Hagen L. J. Wind erosion mechanics: Abrasion of aggregated soil / L. J. Hagen // Society proceeding; Amer. Soc, Agric. Engin, 1991. – Paper No. 91-2082.

О. В. Письменний. Изучение влияния орошения на противодефляционную стойкость почв Степи Украины.

В статье представлены результаты исследований и установлено, что в результате орошения увеличились содержание агрегатов > 1 мм в темно-каштановых почвах и протидефляционная устойчивость черноземов южных. Содержание обменного Na более 4% в темно-каштановой почве способствует повышению ее протидефляцийной устойчивости. Повышение положительных температур в зимне-весенний период повлияло на рост содержания дефляционно опасной фракции < 0,25 мм в изучаемых почвах, что может привести к более быстрому выдувания этих почв ветром.

O. Pismenniy. Studies of the effect of irrigation on anti-deflation stability of soils Steppe in Ukraine.

In the article it is determined that: cause of irrigation the content of aggregates increased > 1mm in dark chestnut soils and anti-deflation stability southern black soils. The content of exchange Na 4% contributes to the anti-deflation stability dark chestnut soils. Increasing positive temperatures in winter-spring period influences on the increasing of content-dangerous deflationary fraction < 0,25 mm in the researched soils, what can lead to more rapid collapse and blowing by strong winds.

Зміст випуску 1 (88), 2016