Оцінка енергетичної ефективності вирощування пшениці м’якої озимої залежно від строків сівби та норм висіву насіння

УДК 633.11″324″:631.53.04

М. М. Корхова, кандидат сільськогосподарських наук
О. А. Коваленко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

А. В. Шепель, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

Проаналізовано енергетичну ефективність розроблених елементів технології виробництва пшениці м’якої озимої сорту Наталка в умовах південного Степу України. Встановлено вплив строків сівби та норм висіву на основні енергетичні показники. Сівба 10 жовтня порівняно з 30 вересня обумовила підвищення коефіцієнта енергетичної ефективності в середньому з 2,15 до 2,32 або на 7,9%.

Ключові слова: пшениця м’яка озима, енергетична ефективність, строки сівби, норми висіву насіння.

Оцінка енергетичної ефективності вирощування пшениці м’якої озимої залежно від строків сівби та норм висіву насіння. (текст статті)

Assessment energy effi ciency of soft winter wheat dependence terms of sowing and seeding rate. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Компанієць В.О. Методика енергетичної оцінки ефективності технологій виробництва зерна [Електронний ресурс] / В.О. Компанієць, О.І. Желязков, А.О. Кулик // Бюл. Інст. сільського господарства степової зони. – 2014. – № 6. – С. 118-124. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bisg_2014_6_26.
2. Тарарико Ю.А. Формирование устойчивых агроэкосистем / Ю.А. Тарарико // – К. : – ДИА, 2007. – 560 с.
3. Огінський А. Основні напрями оптимізації енергоспоживання в сільському господарстві України / А. Огінський // Економіка України. – 1998. − № 4. – С. 72-77.
4. Тараріко Ю.О. Енергетична оцінка систем землеробства і технологій вирощування сільськогосподарських культур: методичні рекомендації / Ю.О. Тараріко, О.Є. Несмашна, Л.Д. Глущенко. – К. : Нора-прінт, 2001. – 59 с.
5. Шевченко О.О. Продуктивнiсть озимої пшеницi залежно від попередників, добрив та обробітку ґрунту в Степу України : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. с.- г. наук: спец. 06.01.01 «Загальне землеробство» / О.О. Шевченко – Дніпропетровськ, 2002. – 16 с.
6. Берднікова О.Г. Продуктивність сортів пшениці озимої залежно від фонів живлення та зрошення в умовах півдня України. : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. с.- г. наук: спец. 06.01.09 «Рослинництво» / О. Г. Берднікова – Херсон, 2012. – 16 с.
7. Ярчук І.І. Біоенергетична ефективність застосування мінеральних добрив під озиму тверду пшеницю / І.І. Ярчук // Вісник Державної агроекологічної академії України. Агроекологія. – 2001. – № 2. – С. 44–48.
8. Золотухіна З.В. Оцінка економічної та біоенергетичної ефективності вирощування озимої пшениці з використанням регулятора росту АКМ / З.В.Золотухіна, В.В. Калитка // Вісн. аграр. науки Причорномор’я. – 2013. – Вип. 2. – С. 89-94.
9. Гирка А.Д. Агробіологічні основи формування продуктивності озимих та ярих зернових культур у північному Степу України : дис. док. с.- г. наук: 06.01.09 / Гирка Анатолій Дмитрович – Дніпропетровськ, 2015. – 353 с.
10. Медведовський О.К. Енергетичний аналіз інтенсивних технологій в сільськогосподарському виробництві / О.К. Медведовський, П.І. Іваненко. – К. : Урожай, 1988. – 206 с.

М. М. Корхова, О. А. Коваленко, А. В. Шепель. Оценка энергетической эффективности выращивания пшеницы мягкой озимой в зависимости от сроков сева и норм высева семян.

Выполнен анализ энергетической эффективности разработанных элементов технологии производства пшеницы мягкой озимой сорта Наталка в условиях южной Степи Украины. Установлено влияние сроков сева и норм высева на основные энергетические показатели. Посев 10 октября по сравнению с 30 сентября обусловил повышение коэффициента энергетической эффективности в среднем с 2,15 до 2,32 или на 7,9%.

M. Korhova, O. Kovalenko, A. Shepel. Assessment energy effi ciency of soft winter wheat dependence terms of sowing and seeding rate.

Article gives us the analysis of energy effi ciency technology elements of Natalka variety soft winter wheat production in the conditions of the southern Steppe of Ukraine. It has been determined the infl uence terms of sowing and seeding rate for main energy indicators. The sowing on October 10th compared to the sowing on September 30th resulted in increasing the coeffi cient of energy effi ciency with an average from 2.15 to 2.32, or 7.9%.

Зміст випуску 4 (92), 2016