Креативний клас у формуванні економіки знань

УДК 330.342.24:001

Н. М. Сіренко, доктор економічних наук, професор
О. І. Мельник, кандидат економічних наук, доцент
І. В. Баришевська, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

У статті представлено сучасні підходи до визначення термінів «економіка знань» та «інноваційна економіка». Визначено основні завдання щодо розбудови економіки знань в Україні. Досліджено історію виникнення поняття креативного класу, зокрема концепцію Р. Флоріди, яка визначає його характерні риси та особливості. Проаналізовано вплив, який здійснює креативний клас на розвиток суспільства, трансформаційні процеси, систему соціальних цінностей.

Ключові слова: економіка знань, інноваційна економіка, інновації, креативна індустрія, креативний клас, підприємництво.

Креативний клас у формуванні економіки знань. (текст статті)

Creative class of knowledge economy. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Доктрина економіки знань // pmonline.org.ua›…php/202…DOKTRYNA EKONOMIKY ZNAN…
2. Економіка знань та її перспективи для України / [В. М. Геєць, В. П. Александрова, Ю. М. Бажал та ін.] ; за ред. В. М. Гейця. – К. : Ін-т економічного прогнозування НАН України, 2005. – 168 с.
3. Економічна енциклопедія : у 3-х т. / відп. ред. С. В. Мочерний. – К. : Академія, 2002. – Т. 3. – 952 с.
4. Кондаурова І. О. Від індустріальної економіки до економіки знань / І. О. Кондаурова, О. М. Хаснутдінова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – № 4, Т. 1. – С. 235-238.
5. Макаров В. Л. Экономика знаний // Вестник РАН. – 2003. – Т. 73. № 5. – С. 450-456.
6. Миндели Л. Э. Концептуальные аспекты формирования экономики знаний / Л. Э. Миндели, Л. К. Пипия // Проблемы прогнозирования. – 2007. – № 3. – С. 115-136.
7. Турський І. В. Вплив креативного класу на економічну діяльність та регіональний розвиток// International scientific conference “The global competitive environment: development of social and economic systems, (April 21, 2017, Chisinau, Republic of Moldova): Baltija Publishing. – С. 96-99.
8. Турський І. В. Глобальні та регіональні тренди креативних індустрій та перспективи їх розвитку в Україні // elartu.tntu.edu.ua/…/ГЛОБАЛЬНІ%20ТА%20РЕГІОНАЛЬ…
9. Федотова Н. В. Влияние университетов на инновационное развитие региона / Н. В. Федотова // Вестник Томского государственного университета. – 2013. – № 1. – С. 91-104.
10. Яковенко Л. І. Інноваційний характер економіки знань / Л. І. Яковенко // Вісник Полтавської державної аграрної академії .– 2010. – № 2. – С. 141-145.
11. Department for culture, Media and sport. Creative industries programme. Creative industries mapping document. – London, 2001.
12. Florida R. The Flight of the Creative Class. The New Global Competition for Talent. HarperBusiness, HarperCollins, 2005, 421 p.
13. Florida, R., Mellander, C. and King, K. (2015). THE GLOBAL CREATIVITY INDEX 2015. Toront: Martin Prosperity Institute.
14. The New Knowledge Economy in Europe. A Strategy for International Competitiveness and Social Cohesion / Ed. by Maria J Rodriges. – Edward Elgar Pbl., 2002.
15. World Development Report (1998/99): Knowledge for Development. – The World Bank, 1999. – Р. 266.

Н. Н. Сиренко, О. И. Мельник, И. В. Барышевская. Креативный класс экономики знаний.

В статье приведены современные подходы к определению терминов «экономика знаний» и «инновационная экономика». Определены основные задачи по развитию экономики знаний в Украине. Исследована история возникновения понятия креативного класса, в частности, концепция Р. Флориды, определяющая его характерные черты и особенности. Проанализировано влияние, которое оказывает креативный класс на развитие общества, трансформационные процессы, систему социальных ценностей.

N. Sirenko, O. Melnyk, I. Barishevskaya. Creative class of knowledge economy.

The article presents modern approaches to the definition of the terms “knowledge economy” and “innovative economy”. The main tasks for the development of knowledge economy in Ukraine are determined. The history of the emergence of the concept of a creative class, in particular, the concept of R. Florida, is determined by its characteristic traits and features. The author analyzes the influence exercised by the creative class on the development of society, transformational processes, the system of social values.

Випуск №1 (97), 2018

Теоретичні аспекти формування маркетингової стратегії розвитку аграрних підприємств

Номер, рік
4(81), 2014
УДК 631.11:658.012.32

Автор
І. В. Баришевська, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

У статті розкрито сутність маркетингової стратегії підприємства, завдання, які вирішують при обґрунтуванні та розробці маркетинго- вих стратегій; сформульований перелік маркетингових стратегій з урахуванням типу розвитку аграрного підприємства та цілі, які пла- нується досягти.

Ключові слова
стратегія, розвиток підприємств, маркетингова стратегія, сегмент ринку, стратегія інтернаціоналізації, диверсифікація.

Стаття
І. В. Баришевська. Теоретичні аспекти формування маркетингової стратегії розвитку аграрних підприємств.

Список використаних джерел

1. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия / Г. Ассэль. — М. : ИНФРА, 1999. — 804 с. 2. Белов А. Стратегический маркетинг на промышленном предприятии: подходы и проблемы // Top-Manager. — № 21. — 2002 г
2. Белов А. Стратегический маркетинг на промышленном предприятии: подходы и проблемы // Top-Manager. — № 21. — 2002 г.
3. Гудзинский А. Д. Развитие системы управления сельскохозяйственым производством: теория и методология / А. Д. Гудзинский : монография. — Бережаны : НИДЦ «Нововведения», БАТИ. — 2013. — 439 с.
4. Захарін С. В. Економічна диверсифікація як ефективний механізм забезпечення розвитку підприємства / С. В. Захарін // Вісник КНУТД. Проблеми економіки організацій та управління підприємствами. — 2012. — № 1. — С. 139—145.
5. Куденко Н. В. Дискусійні проблеми сутності і змісту маркетингової стратегії підприємства. Вісник НУ «Львівська політехніка» «Логістика». — 2004. — № 499.
6. Лук’янець Т. І. Рекламний менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни / Т. І. Лук’янець. — К. : КНЕУ, 2002. — 200 с.
7. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга / М. Мак-Дональд — СПб. : Издательство «Питер», 2000. — 320 с.
8. Панкрухин А. П. Маркетинг : учебник / А. П. Панкрухин. — М. : ИКФ Омега-Л, 2002. — 656 с.
9. Решетникова И. Л. Стратегия маркетинга: особенности формирования на отечественных предприятиях : монография / И. Л. Решетникова. — Луганск : Издательство ВУГУ, 1998. — 270 с.
10. Романчукевич М. Й. Формування системи інформаційного забезпечення управління маркетинговою діяльністю підприємств: автореф. дис… канд. екон. наук : 08.06.01 / М. Й. Романчукевич ; Терноп. держ. екон. ун-т. — Т., 2006. — 20 с.
11. Судомир С. М. Стратегія розвитку підприємств та її цільова спрямованість / С. М. Судомир // Інноваційна економіка : науковий журнал. — 2011. — № 21. — С. 67—69.
12. Управление внешнеэкономической деятельностью : учеб. пособие для вузов / Под общ. ред. А. И. Кредисова. — 2-е изд., перераб. и доп. — К. : ВІРА-Р, 2001. — 640 с.
13. Філонов В. І. Визначення та забезпечення ефективності маркетинг-орієнтованих підприємств / В. І. Філонов // Економіка: реалії часу: наук. журнал (Google Scholar, EBSCO Publishing, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory) [електронний ресурс]. — режим доступу : http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n4.html. — 2013. — Вип. № 4 (9). — С. 220—224. — 0,7 д.а.
14. Хершген Х. Маркетинг: основы профессионального успеха : учебник для вузов / Х. Хершген Пер.с нем. — М. : ИНФРА-М, 2000. — 334 с.

И. В. Барышевская. Теоретические аспекты развития маркетинговой стратегии развития аграрных предприятий.
В статье раскрыты сущность маркетинговой стратегии предприятия, задачи, которые решают при обосновании и разработке маркетинговых стратегий; сформулирован перечень маркетинговых стратегий с учетом типа развития аграрного предприятия и целей, которые планируется достичь.

I. Baryshevska. Theoretic aspects of marketing strategy of agrarian enterprises’ development.
The article deals with the essence of agrarian enterprises’ marketing strategy in order to solve its main tasks and goal. The list of main marketing strategies is formulated according to the type of agrarian enterprise.