Сучасні тенденції та об’єктивні умови розвитку аграрного сектора

УДК 631.1:338.43

О. О. Васильєва, кандидат фізико-математичних наук, доцент
Запорізький національний технічний університет

Визначено сучасні тенденції та об’єктивні умови розвитку аграрного сектора Запорізької області. Проаналізовано динаміку земельно-ресурсного потенціалу області, структуру посівних площ, матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарського виробництва. Обґрунтовано основні напрями подолання проблем розвитку аграрного сектора.

Ключові слова: аграрний сектор, земельно-ресурсний потенціал, посівні площі, технічний потенціал, Запорізька область.

Сучасні тенденції та об’єктивні умови розвитку аграрного сектора. (текст статті)

The current trends and objective conditions of the agriculture development. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Стратегія регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року [Електронний ресурс] : сайт Запорізької обласної державної адміністрації. – Режим доступу : http://www.zoda.gov.ua/images/article/original/000055/55043/strategia2020.pdf.
2. Павлова Г. Є. Особливості аграрного сектора в національній економіці [Електронний ресурс] / Г. Є. Павлова // Ефективна економіка. – 2014. – № 2. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2729.
3. Сільське господарство України за 2014 рік : статистичний збірник – К. : Державна служба статистики України, 2015. – 379 с.
4. Сільське господарство Запорізької області за 1995-2014 роки : статистичний збірник – Запоріжжя : Головне управління статистики у Запорізькій області, 2015. – 215 с.
5. Мальцева В. А. Становление и развитие аграрного сектора мировой экономики [Електронний ресурс] / В. А. Мальцева // Научный журнал КубГАУ. – 2013. – № 87(03). – Режим доступу : http://ej.kubagro.ru/2013/03/pdf/04.pdf.
6. Шпак А. К вопросу эффективности использования земель в крестьянских (фермерских) хозяйствах Беларуси / А. Шпак, Л. Скоропанова // Аграрная экономика. – 2015. – № 1.– С. 30-36.
7. Толкач Г. В. Анализ производственной деятельности фермерских хозяйств Гродненской области / Г. В. Толкач // Сельское хозяйство – проблемы и перспективы : сборник научных трудов. – Гродно : ГГАУ, 2014. – Т. 27. – С. 231-236.
8. Структура посівних площ, попередники, сівозміни: науково-практичні рекомендації. – Дніпропетровськ : ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН України, 2013. – 11 с.
9. Стефанків О. М. Раціоналізація природокористування в АПК та формування екологічної свідомості населення : монографія / О. М. Стефанків, О. М. Максимович. – Івано-Франківськ : Сімик, 2012. – 180 с.
10. Саприкіна О. М. Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу в аграрному секторі регіону / О. М. Саприкіна // Вісник НТУ «ХПІ». – 2013. – № 53 (1026). – С. 125-129.
11. Пивовар П. В. Сучасний стан технічного потенціалу сільськогосподарських підприємств Житомирської області / П. В. Пивовар // Вісник ЖНАЕУ. – 2011. – № 1, т. 2. – С. 134-143.
12. Борель А. Сущность конкурентоспособности сельского хозяйства и формирующие ее факторы [Електронний ресурс] / А. Борель // Журнал международного права и международных отношений. – 2014. – № 4. – Режим доступу : http://www.evolutio.info/content/view/2317/235.
13. Коваль П. В. Інституційні перспективи розвитку АПК України в умовах глобальних викликів [Електронний ресурс] / П. В. Коваль // Агросвіт. – 2012. – № 10 – С. 2-5. – Режим доступу : http://www.analytic.logis. biz.ua/publications/atc/37-art14.
14. Прока Н. И. Концептуальные основы формирования механизма управления человеческим капиталом в аграрном секторе экономики // Вестник Орел ГАУ. – 2012. – № 6. – С. 12-17.

Е. А. Васильева. Современные тенденции и объективные условия
развития аграрного сектора.

Определены современные тенденции и объективные условия развития аграрного сектора Запорожской области. Проанализирована динамика земельно-ресурсного потенциала области, структура посевных площадей, материально-техническое обеспечение сельскохозяйственного производства. Обоснованы основные направления преодоления проблем развития аграрного сектора.

O. Vasylyeva. The current trends and objective conditions of the agriculture development.

Current trends and the objective conditions of the agriculture development of the Zaporozhye region are identifi ed. The dynamics of land and resource potential of the region, the structure of sown areas, the logistics of agricultural production have been analyzed. The basic directions of over coming the problems of the agriculture development are founded.

Зміст випуску 1 (88), 2016

Відтворювальні якості свиноматок при схрещуванні з термінальними кнурами

УДК 636.4.082

В. А. Коротков, кандидат сільськогосподарських наук
О. А. Васильєва, кандидат сільськогосподарських наук
І. М. Желізняк, старший викладач
Полтавська державна аграрна академія, Україна

Висвітлено результати вивчення відтворювальнихякостей чистопорідних свиноматок великої білої породи при поєднанні з кнурами породи ландрас та термінальними кнурами Maxgro ірландської селекції. За великоплідністю кращі результати отримані від поєднання свиноматок великої білої породи з кнурами ландрас, за енергією росту і життєздатністю молодняка – від термінальних кнурів Maxgro.

Ключові слова
термінальні кнури, гетерозис, відтворювальна здатність, багатоплідність, життєздатність молодняка. (більше…)