Соціальна діяльність аграрних підприємств як основа добробуту сьогоденного села

УДК 658.012.1

А. Г. Загородній, доктор економічних наук, професор
Національний університет «Львівська політехніка»

Ю. Ю. Чебан, кандидат економічних наук, доцент
С. В. Сирцева, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

Досліджено основні складові поняття «соціальна діяльність аграрного підприємства». Визначено мету, класифікацію та напрями здійснення соціальної діяльності. Доповнено класифікаційні ознаки та класифікацію витрат соціальної діяльності. Доведено прямий зв’язок соціальної діяльності аграрних підприємств та добробуту місцевості, у якій функціонує підприємство. Запропоновано напрями діяльності Центру соціального дозвілля у селі.

Ключові слова: соціальна діяльність, витрати соціальної діяльності, доходи соціальної діяльності, облік, соціальний розвиток.

Соціальна діяльність аграрних підприємств як основа добробуту сьогоденного села. (текст статті)

Social activity of agrarian enterprises as a basis for the prosperity of modern village. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Ільчук Л.І. Концепція соціальної держави в Україні (проект) [Електронний ресурс] / Л.І. Ільчук, А.В. Сивак, А.П. Супруненко. – Режим доступу : http://www.cpsr.org.ua/? pr=9&id=131
2. Жиглей І.В. Політична економія як методологічний фундамент бухгалтерського обліку на шляху подолання соціальної кризи / І.В. Жиглей // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Серія: Економічні науки. – 2009. – № 4 (50). – С. 45-47.
3. Лаговська О.А. Розподіл доходів в умовах соціально орієнтованої економіки: проблеми облікового відображення / О.А. Лаговська // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2007. – № 4 (42). – С. 105.
4. Дубініна М.В. Інституціонально-трансформаційні процеси в сільськогосподарських підприємствах / М.В. Дубініна // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – 2015. – Випуск 2 (11). – С. 18 – 25.
5. Ксьонжик І.В. Соціальний розвиток аграрних підприємств: теоретичні і практичні аспекти / І.В. Ксьонжик // Збірник наукових праць ВНАУ. – 2013. – №4 (81). – С. 121 – 128.
6. Жиглей І.В. Бухгалтерський облік соціально відповідальної діяльності суб’єктів господарювання: необхідність та орієнтири розвитку : [монографія] / І.В. Жиглей. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – 496 с.
7. Пацула О.О. Соціальні витрати підприємства та їхня класифікація // О. Пацула / Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2006. – №3. – С. 74 – 81.
8. Яременко О.О. Соціальна політика: теоретико-методологічні основи дослідження процесів формування та ефективності реалізації : Монографія. / О.О. Яременко // – К., 2006. – 480 с.
9. Чебан Ю.Ю. Соціальна діяльність аграрних підприємств як об’єкт соціального обліку / Ю.Ю. Чебан, С.О. Горбач // SCIENTIFIC LETTERS OF ACADEMIC SOCIETY OF MICHAL BALUDANSKY : Науковий журнал – 2016. – С. 125-137.
10. Чебан Ю.Ю. Учет расходов социальной деятельности аграрных предприятий: теоретический аспект / Ю.Ю. Чебан, С.В. Сырцева / Journal LAssociation 1901 «SEPIKE». Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. – Ausgabe 11 – s.120-124.

А. Г. Загородний, Ю. Ю. Чебан, С. В. Сырцева. Социальная деятельность аграрных предприятий как основа благополучия сегодняшнего села.

Исследованы основные составляющие понятия «социальная деятельность аграрного предприятия». Определены цели, классификация и направления осуществления социальной деятельности. Дополнены классификационные признаки и классификация затрат социальной деятельности. Доказана прямая связь социальной деятельности аграрных предприятий и благополучия местности, в которой работает предприятие. Предложены направления деятельности Центра социального досуга в селе.

A. Zagorodniy, Yu. Cheban, S. Syrtseva. Social activity of agrarian enterprises as a basis for the prosperity of modern village.

The main components of “agrarian enterprises’ social activity” concept are investigated. The purpose, classification and directions of realization of social activity are determined. Classification of characteristics and classification of expenses of social activity are supplemented. A direct connection between the social activities of agrarian enterprises and the well-being of the area in which the enterprise operates is proved. The directions of activity of the Regional centre of social leisure are offered.

Випуск №3 (95), 2017

Методичні підходи до формування обліково-аналітичного забезпечення системи управління аграрними підприємствами

УДК338.43:338.2

С. В. Сирцева, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

У статті визначено сутність поняття«обліково-аналітичне забезпечення системи управління аграрними підприємствами». Обґрунтовано та запропоновано методичні підходи до формування обліково-аналітичного забезпечення системи управління аграрними підприємствами, що мають базуватися на облікових та аналітичних принципах.

Ключові слова
обліково-аналітичне забезпечення, обліково-аналітична система, система управління, облік, аналіз, аграрні підприємства. (більше…)