Удосконалення інституційного середовища як передумова реалізації управління трансакційними витратами аграрних підприємств

УДК 330.837:338.432

С. В. Тимофіїв, асистент
Львівський національний аграрний університет

Обґрунтовано вплив чинників інституційного середовища на ефективність процесу управління трансакційними витратами аграр-них підприємств. Окреслено напрями вдосконалення інституційного середовища аграрного сектора економіки у контексті формування пе-редумов ефективного управління трансакційними витратами суб’єктів господарювання. Сформульовано ключові завдання державних орга-нів як елементів інституційної інфраструктури у зазначеному контексті.

Ключові слова
трансакційні витрати, управління, аграрні під-приємства, інституційне середовище, сегменти інституційної інфра-структури, удосконалення. (більше…)