Стан промислових відходів міста Маріуполь та їх утилізація

УДК 628.518:539.16

М. П. Федюшко, кандидат сільськогосподарських наук
Таврійський державний агротехнологічний університет

Розглянуто закономірності утворення та засоби утилізації промислових відходів міста Маріуполь. Установлено клас їх небезпечності залежно від токсичності. Наведено можливі шляхи вирішення екологічної проблеми.

Ключові слова: відходи, індустрія, утилізація, екологічна криза, токсичність, звалища.

М. П. Федюшко. Стан промислових відходів міста Маріуполь та їх утилізація.

Список використаних джерел:
1. Поживанов М. А. Экология Мариуполя / М. А. Поживанов, П. М. Семенченко, И. В. Буторина и др. – М. : Стратегия, 1998. – 224 с.
2. Токсичні відходи та поводження з ними : експрес-інформ. / Держкомстат України ; Донец. обл. упр. статистики. – Донецьк, 2004. – 2 с.
3. Утворення, використання та знешкодження токсичних відходів на підприємствах Донецької області в 2009 році : стат. бюл. № 19/71 / Держ. ком. статистики України ; Донец. обл. упр. статистики України. – Донецьк, 2010. – 129 с.
4. Касимов А. М. Воздействие накопителей промышленных отходов на окружающую среду / А. М. Касимов, В. Ю. Джафаров, А. В. Носова. // Людина і довкілля. Проблеми неоекологія. – 2004. – Вип. 5. – С. 64-67.
5. Молодан Г. Н. Национальный парк как форма управления, рационального использования и охраны экологической системы Азовского моря / Г. Н. Молодан. // Научно-общественные чтения по проблемам экологии и охраны природы Азовского моря : тезисы докладов. – Мариуполь : Вища освіта, 1991. – 15 с.

M. П. Федюшко. Состояние промышленных отходов города Мариуполь и пути их утилизации.

Рассмотрены закономерности образования и утилизации промышленных отходов города Мариуполя. Установлен класс их безопасности в зависимости от токсичности. Приведены возможные пути решения экологической проблемы.

M. Fedyushko. Situation of industrial offcuts of Mariupol city and their utilization.
The causes of formation and utilization of industrial offcuts of Mariupol city are considered. The class of their safety depending on toxicness is set. The possible ways of decision of ecological problem are resulted.

Екологічне обґрунтування індикаторних видів асоційованого агробіорізноманіття Північного Приазов’я України

Номер, рік
1(82), 2015
УДК 574.472:528.854

Екологічне обґрунтування індиаторних видів асоційованого агробіорізноманіття північного приазов’я україни М. П. Федюшко, кандидат сльськогосподарських наук Таврійський державний агротехнологічний університет Розглянуто види-ндикатори асоційованого борзноманіття та зв’язок чисельності їх популяцй з екологічним станом агроландшафтів. Досліджено зв’язок ндексу MSA з чисельністю популяцй, за яким можна виконувати аналіз або контролювати змни в різних видах агроборізноманіття.

Ключові слова
асоційоване борзноманіття, види-ндикатори, індекс MSA, чисельність, щільність.

(більше…)