Нормативно-правове забезпечення екологічної політики держави

УДК 502.3.32

О. С. Альбещенко, здобувач
Науковий керівник – О. М. Вишневська, д-р екон. наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

У статті сформовано основні екологічні засади державної політики, визначено правову основу екологічного законодавства, основні напрями гарантування екологічної безпеки через погіршення стану навколишнього середовища, загострення екологічних проблем і потребу у наближенні екологічного законодавства до європейського і міжнародного права.

Ключові слова: екологічна політика, екологічна безпека, екологічне законодавство, еколого-правові відносини, міжнародне законодавство.

Нормативно-правове забезпечення екологічної політики держави. (текст статті)

Legal-regulation of the state environmental policy. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Білорус О. Г. Глобальна перспектива і сталий розвиток (Системні маркетол. дослідж.) / О. Г. Білорус, Ю. М. Мацейко. – К. : МАУП, 2005. – 492 с.
2. Борщук Є. М. Основи стійкого розвитку еколого-економічних систем / Є. М. Борщук. – Львів : Растр-7, 2007. – 436 с.
3. Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // www.rada.gov.ua
4. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року [Електронний ресурс] : Закон України від 21.12.2010 № 2818-VI / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2818-17. – Дата останнього доступу : 19.12.2016.
5. Офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // www. menr.gov.ua
6. Економічні розрахунки в природоохоронній діяльності / [С.С. Рижков, А.М. Мозговий, С.М. Літвак та ін.] – Миколаїв : НУК, 2016. – 228 с.
7. Вишневська О.М. Розвиток економіка галузі на біоекономічних засадах: теоретичні і практичні аспекти : [монографія] / О.М. Вишневська, О.А. Літвак, С.М. Літвак. – Миколаїв, 2016. – 242 с.
8. В Парижі розроблено текст нової угоди зі зміни клімату [Електронний ресурс] // Міністерство екології та природних ресурсів України. – Офіційний веб-сайт. – 2016. – Режим доступу : http://www.menr.gov.ua/press-center/news/123-news1/4455-v-paryzhi-rozrobleno-tekst-novoiuhody-zi-zminy-klimatu. – Дата останнього доступу : 19.12.2016.
9. Україна офіційно приєдналась до Паризької угоди по клімату: Що це означає [Електронний ресурс] // Головні новини України щодо політичних та економічних подій. – Режим доступу : http://ua.112.ua/statji/shcho-dlia-ukrainy-oznachaie-paryzka-uhoda-po-klimatu-holovnipunkty-324851.html. – Дата останнього доступу : 19.12.2016.
10. Паризька угода [Електронний ресурс] // Зелена хвиля. – Режим доступу : http://ecoclubua.com/2016/01/paryzkyj-dohovir/. – Дата останнього доступу : 19.12.2016.

А. С. Альбещенко. Нормативно-правовое обеспечение экологической политики государства.

В статье сформированы основные экологические принципы государственной политики, определены правовая основа экологического законодательства, основные направления обеспечения экологической безопасности в связи с ухудшением состояния окружающей среды, обострением экологических проблем и потребности в приближении экологического законодательства к европейскому и международному праву.

O. Al’beshenko. Legal-regulation of the state environmental policy.

This article formed the basic ecological principles of state policy, determined the legal basis of environmental legislation, the main directions of environmental safety in connection with environmental degradation, worsen in genvironmental problems and the need for approximation of environmental legislation to European and international law.

Зміст випуску 4 (92), 2016

Еколого-економічні аспекти використання земель сільськогосподарського призначення

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
332.365:631.459

Автор
О.С. Альбещенко, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті обґрунтовано основні напрями здійснення еколого-економічної політики та завдання щодо створення ефективної системи землекористування. Наведено досвід зарубіжних країн щодо ефективного використання земельних ресурсів. На основі дослідження було обґрунтовано пропозиції щодо реалізації економічних та екологічних заходів раціонального використання земель.

Ключові слова
еколого-економічне використання земель, економічний ефект, земельний фонд, раціональне землекористування
(більше…)