Добровольський А. В., Коваленко О. А., Андрійченко Л. В., Колояніді Н. О. Вплив способів сівби на тривалість вегетаційного періоду та продуктивність сортів нуту

УДК 633.854.78(477)

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-4(108)-07

 

А. В. Добровольський, кандидат сільськогосподарських наук
ORCID ID: 0000-0002-8199-681Х
О. А. Коваленко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ORCID ID: 0000-0002-2724-3614
Л. В. Андрійченко, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
ORCID ID: 000-0002-4803-6278
Державна установа «Миколаївська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту зрошуваного землеробства НААН України»
Н. О. Колояніді, здобувач
ORCID ID: 0000-0003-4510-5589
Технолого-економічний коледж Миколаївського національного аграрного університету

 

Представлено результати експериментальних досліджень і виробничої перевірки середньостиглих сортів нуту в умовах Південного Степу України. Найтриваліший вегетаційний період – 108-113 діб був відмічений за широкорядної сівби нуту нормою висіву 0,4 млн схожих насінин на 1 га. Кореляційним аналізом визначено сильний позитивний зв’язок між тривалістю вегетаційного періоду і середньодобовою температурою повітря у період вегетації (r = 0,89). На формування врожаю зерна значно впливали опади і ГТК (r = 0,73 і r = 0,75), а на накопичення білка в зерні – середньодобова температура повітря (r = 0,80).

Ключові слова: нут, метеорологічні умови, вегетаційний період, урожайність, сорти, способи сівби.

 

  Вплив способів сівби на тривалість вегетаційного періоду та продуктивність сортів нуту

Influence of seeding methods on the duration of the growing season and productivity of chickpea varieties

 

Список використаних джерел:

 1. Бушулян О. В., Січкар В. І. Нут: генетика, селекція, насінництво, технологія вирощування. Одеса, 248 с.
 2. Knights, E. I., Acikgoz, A., Warkentin, T., Bejiga, G., Yadav, S. S. and Sandhul, I. S. (2007). Area, Production, Distribution. In: S.S. Yadav, R.J. Redden, W. Chen, B. Sharma (ed.) Chickpea Breeding and Management. Trowbridge: Cromwell Press, 167-79.
 3. Січкар В. І., Бушулян О. В. Технологія вирощування нуту в Україні. Пропозиція. № 10. С. 42–43.
 4. Gaur, P. M., Tripathi, S., Gowda, C. L. L., Ranga Rao, G. V., Sharma, H. C., Pande, S. and Sharma, M. (2010). Chickpea Seed Production Manual. Patancheru 502 324, Andhra Pradesh, India: International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics. 28 p.
 5. Гадзало Я.М. Стратегія інноваційного розвитку селекції і насінництва зернових культур в Україні / Я.М. Гадзало, В.В. Кириченко, Б.В. Дзюбецький. К. Х. Дніпро, 2016. 32 с.
 6. Германцева Н. И. Биологические особенности, селекция и семеноводство нута в засушливом Поволжье: автореф. дис. на соискание науч. степени д-ра с.-х. наук : спец. 06.01.05, 06.01.09 «Селекция и семеноводство». Пенза, 2001. 54 с.
 7. Miguelez Frade, M. M. and Valenciano, J. B. (2005). Effect of sowing density on the yield and yield components of spring-sown irrigated chockpea (Cicer arietinum) grown in Spain. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 33, 367-371.
 8. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований): 5-е изд., доп. и перераб. Москва: Агропромиздат, 1985. 351 с.
 9. Вольф В.Г. Статистическая обработка опытных данных. Москва : Колос, 1966. 134 с.
 10. Методика проведення експертизи та державного випробування сортів рослин зернових, круп’яних та зернобобових культур.  Київ,  Т. 2. Ч. 3. С. 191–204.
 11. Каленська С.М., Новицька Н.В., Барзо І.Т., Економічна ефективність вирощування нуту в умовах правобережного Лісостепу України. «Молодий вчений». 2014 р. № 10. (13). URL: http://molodyvcheny.in.ua/
 12. Лихочвор В. В., Пущак В. І. Вплив норм висіву та інтенсифікації технології на формування урожайності сортів нуту. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2018. Вип. 1. С.133-141.

 

А. В. Добровольський, О. А. Коваленко, Л. В. Андрейченко, Н. А. Колояниди. Влияние способов посева на продолжительность вегетационного периода и продуктивность сортов нута

Представлены результаты экспериментальных исследований и производственной проверки среднеспелых сортов нута в условиях Южной Степи Украины. Самый продолжительный вегетационный период – 108–113 суток был отмечен при широкорядном способе сева, а самый короткий – при сплошном севе культуры (101–108 суток). Корреляционный анализ показал сильную положительную связь между продолжительностью вегетационного периода и среднесуточной температурой воздуха в период вегетации нута (r = 0,89). На формирование урожая зерна нута большое влияние имели осадки и ГТК (r = 0,73 и r = 0,75), а на накопление белка в зерне – среднесуточная температура воздуха (r = 0,80).

Ключевые слова: нут, метеорологические условия, вегетационный период, продуктивность, сорт, способ посева.

 

A. Dobrovolskyi, O. Kovalenko, L. Andreychenko, N. Koloyanidi. Influence of seeding methods on the duration of the growing season and productivity of chickpea varieties

The results of experimental research and production testing of mid-season chickpea varieties in conditions of Southern Steppe of Ukraine are presented. The longest growing season – 108–113 days was observed with a wide-row sowing method, and the shortest – with solid sowing crops (101–108 days). Correlation analysis showed a strong positive relationship between the duration of the growing season and the average daily air temperature during the growing season of chickpea (r = 0.89). Precipitation and Sielianinov’s hydrothermal index (r = 0.73 and r = 0.75) had a great influence on the formation of the grain yield of chickpea, and the average daily air temperature (r = 0.80) had an effect on the accumulation of protein in the grain.

Keywords: chickpeas, meteorological conditions, growing season, productivity, variety, seeding method.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

dobrovolskyi.pdf
dobrovolskyi.pdf