Дюк А. А. Економічна оцінка формування соціальної відповідальності в сільськогосподарському підприємництві

УДК 338.43:631.15

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-2(106)-5

 

А.А. Дюк, кандидат економічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0001-6480-0558
Вінницький національний аграрний університет

 

У статті здійснено оцінку формування соціальної відповідальності в сільськогосподарському підприємництві. Сформовано теоретичне бачення ознак соціальної відповідальності сільськогосподарських підприємств у здійсненні ними виробничої діяльності. Запропоновано визначення соціальної відповідальності як критерію соціальної ефективності виробництва. Визначено напрями і критерії методичних засад оцінки соціальної відповідальності підприємств, щодо яких за основу взято аспекти рівня соціально спрямованих витрат виробництва. Проаналізовано динаміку соціально спрямованих витрат, динаміку зайнятості населення і галузеву структуру виробництва у контексті використання їх в якості індикаторів рівнів соціальної відповідальності. Встановлено економічні ознаки характеру соціальної відповідальності сільськогосподарських підприємств на сучасному етапі їхнього розвитку.

Ключові слова: підприємництво, соціальна відповідальність, господарювання, виробнича система, витрати, соціальна ефективність.

 

  Економічна оцінка формування соціальної відповідальності в сільськогосподарському підприємництві 

 Economic assessment of social liability formation in agricultural enterprise

 

Список використаних джерел:

 1. Аналіз вигід і витрат : практ. посіб. / Секретаріат Ради Скарбниці Канади; пер. з англ. С. Соколик ; наук. ред. пер. О. Кілієвич. К. : Основи, 2000. 175 с.
 2. Внутрігосподарські організаційно-економічні механізми забезпечення прибутковості сільськогосподарських підприємств: методичні рекомендації. / П.Т. Саблук, М.Й. Малік, Ю.С. Коваленко та ін. К.: ІАЕ УААН. 2003. 204 с.
 3. Галушка З.І.Інституціоналізація соціальної відповідальності бізнесу: механізми становлення. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. : Економічна. 2014. № 1. С. 90-98.
 4. Дієсперов В.С. Еволюція сільськогосподарських підприємств. К.: ННЦ ІАЕ, 290 с.
 5. Долан Э., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель. СПб.: Дело, 1992. 496 с.
 6. Друкер Питер. Практика менеджмента. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. 299 с.
 7. Зоря О.П. Управління розвитком аграрних підприємств в умовах інституційних трансформацій: монографія. Полтава: Астрая, 2019. 321 с.
 8. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія/ [А.М. Колот, О.А. Грішнова та ін.]; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Колота. К.: КНЕУ, 2012. 501 с.
 9. Лункіна Т. І. Особливості оцінки рівня соціальної відповідальності аграрного сектора. Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал. 2017. Вип. 14. С. 34-38.
 10. Малік М.Й. Мотивація виробничої діяльності в аграрній сфері економіки. Методологія і організація. К.: ІАЕ, 177 с.
 11. Малік М.Й., Мамчур В.А., Шпикуляк О.Г. Інституціональне середовище та формування соціальної відповідальності аграрних підприємств. Економіка АПК. №12. с. 5-13.
 12. Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. Кадровий потенціал аграрних підприємств: управлінський аспект: монографія. К.: ННЦ “ІАЕ”, 2005. 370 с.
 13. Маринович М. Митрополит Андрій Шептицький і принцип «позитивної суми» / передм. Адріана Сливоцького. Львів: Видавництво Старого Лева, 2019. 248 с.
 14. Нагорний В.В., Четверик О.В. Роль соціальної відповідальності в розвитку аграрного бізнесу. Науковий вісник НУБіП України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». 2018. Вип. 290. С. 209-219.
 15. Розвиток економіки сільського господарства України в 2011-2015 рр.: наукова доповідь / Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» [Гадзало Я.М., Лупенко Ю.О., Пугачов М.І. та ін.]; за ред. Ю.О. Лупенка. К.: ННЦ «ІАЕ», 2016. 546 с.
 16. Розвиток підприємництва і кооперації: інституціональний аспект: моногр. / [Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Заяць В.М. та інші]. К.: ННЦ «ІАЕ», 2016. 430 с.
 17. Сміт Адам. Дослідження про природу і причини багатства народів / пер. з англ. О. Васильєв, М. Межевікіна, А. Малівський. К : Наш формат, 2018. 736 с.
 18. Тейлор Фредерик Уинслоу. Научная организация труда. /Предисл. П.М. Керженцева; пер. с англ. А.И. Зак и Б.Я. М.: 1924. 292 с.
 19. Ткачук В. Соціальний вектор розвитку диверсифікаційних процесів в аграрних підприємствах. Аграрна економіка. 2014. Т7. №1 – 2. С. 93-96.
 20. Туган-Барановський, М.І. Політична економія : курс популярний. К.: Наукова думка, 1994. 264 с.
 21. Файоль А. Общее и промышленное управление / Пер. Б.В. Бабина-Кореня. М.: ЦИТ, 1923. 122 с.
 22. Форд Генрі. Моє життя та робота / пер. з англ. Уляни Джаман. Київ: Наш Формат, 344 с.
 23. Шебаніна О. В., Кормишкін Ю. А. Сучасна парадигма інноваційного розвитку аграрного підприємництва. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2019. Вип. 3. DOI: 10.31521/2313-092X/2019-3(103).
 24. Шпикуляк О.Г., Воскобійник Ю.П., Овсянніков О.В. та ін. Витрати та ефективність виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах (моніторинг) / За ред. О.Г. Шпикуляка, Ю.П. Воскобійника, О.В. Овсяннікова. К., 2007. 294 с.
 25. Шпикуляк О.Г. Кадровий потенціал та його формування в аграрних підприємствах. Економіка АПК. 2004. №1. С. 155 – 159.
 26. Шумпетер Й.А. Теорія економічного розвитку: дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу. [Текст] / Й.А. Шумпетер, пер. [з англ.] Василя Старка. К.: Києво-Могилянська академія, 2011. 242 с.

 

Дюк А. А. Экономическая оценка формирования социальной ответственности в сельскохозяйственном предпринимательстве

В статье осуществлена оценка формирования социальной ответственности в сельскохозяйственном предпринимательстве. Сформировано теоретическое видение признаков социальной ответственности сельскохозяйственных предприятий в осуществлении ими производственной деятельности. Предложено определение социальной ответственности в качестве критерия социальной эффективности производства. Определены направления и критерии методических основ оценки социальной ответственности предприятий, в отношении которых за основу взяты аспекты уровня социально направленных расходов производства. Проанализированы динамика социально направленных расходов, динамика занятости населения и отраслевая структура производства в контексте использования их в качестве индикаторов уровней социальной ответственности. Установлены экономические признаки характера социальной ответственности сельскохозяйственных предприятий на современном этапе их развития.

Ключевые слова: предпринимательство, социальная ответственность, хозяйствование, производственная система, расходы, социальная эффективность.

 

Diuk A. Economic assessment of social liability formation in agricultural enterprise

The article assesses the formation of social responsibility in agricultural enterprise. The theoretical vision of the signs of social responsibility of agricultural enterprises in carrying out their production activity is formed. The definition of social responsibility as a criterion of social production efficiency is proposed. The directions and criteria of the methodological foundations of the assessment of enterprises’ social responsibility in relation to which aspects of the level of socially directed production costs are determined. The dynamics of socially directed expenditures, the dynamics of employment and the sectoral structure of production in the context of their use as indicators of levels of social responsibility are analyzed. The economic features of the character of social responsibility of agricultural enterprises at the present stage of their development are established.

Keywords: entrepreneurship, social responsibility, management, production system, costs, social efficiency.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

diuk.pdf
diuk.pdf

А.А. Дюк. Соціальна відповідальність у виробничій системі сільськогосподарських підприємств: методичні аспекти оцінювання

УДК 338.43:631.15

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-1(105)-4

 

А. А. Дюк, кандидат економічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0001-6480-0558
Вінницький національний аграрний університет

 

У статті запропоновано удосконалення теоретичних засад розуміння сутності соціальної відповідальності сільськогосподарських підприємств на основі визначення методичних положень оцінки її представлення у виробничій системі. Визначено рівні соціальної відповідальності у функціонуванні підприємств. Охарактеризовано підсистеми формування соціальної відповідальності сільськогосподарських підприємств, на основі аналізу яких доцільно здійснювати вибірку показників результативності господарювання. Зроблено пропозицію складових формування соціальної відповідальності – визначено механізми (підсистеми) її імплементації на практиці з розкриттям методичних аспектів оцінювання. Методично доведено доцільність застосування категорії витрат для визначення економічної бази формування соціальної відповідальності у сільськогосподарському підприємництві.

Ключові слова: підприємництво, соціальна відповідальність, виробнича система, методичні аспекти, оцінка, витрати.

 

Соціальна відповідальність у виробничій системі сільськогосподарських підприємств: методичні аспекти оцінювання 

Social responsibility in the production system of agricultural enterprises: Methodical aspects of evaluation 

 

Список використаних джерел:

 1. Андрійчук В.Г. Основи наукових досліджень в агробізнесі : навч. посібник. Київ : КНЕУ. 2018. 491 с.
 2. Бергман Х. Разделение труда и специализация в сельском хозяйстве. Пер. с нем. Ю.И. Тимофеева и О.Г. Тропова. Москва. 1969. 296 с.
 3. Дієсперов В.С. Еволюція сільськогосподарських підприємств. К. ННЦ ІАЕ. 2013. 290 с.
 4. Иванух Р.А. и др. Справочник экономических показателей сельского хозяйства/Р.А. Иванух, М.М. Пантелейчук, И.В. Попович; Пер. с укр., доп. И перераб. К. Урожай. 1983. 184 с.
 5. Колот А. М. Соціальна відповідальність людини як чинник стійкої соціальної динаміки: теоретичні засади / Україна: аспекти праці : наук.- екон. та сусп.-політ. журнал / Вид-во «Праця»; гол. ред. О. Варецька. 2011. №3. С. 3-9.
 6. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу: монографія / Під загальною редакцією М. П. Буковинської. К.: ЦП «Компринт». 201 297 с.
 7. Кошарная Г.Б. Социальная ответственность субъектов предпринимательства: история и современность. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. №1 (29). С. 100 – 108. URL: https://cyberleninka.ru /article/n/sotsialnaya-otvetstvennost-subektov-predprinimatelstva-istoriya-i-sovremennost (дата звернення: 06.02.2020).
 8. Лопатинський Ю. М.Трансформація аграрного сектору: інституційні засади. Чернівці : Рута, 2006. 344 с.
 9. Лупенко Ю.О., Шпикуляк О.Г., Малік М.Й. та ін. Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність /Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»; за ред. О.Г. Шпикуляка. К. : ННЦ «ІАЕ», 2017. 204 с.
 10. Малік М.Й., Мамчур В.А., Шпикуляк О.Г. Інституціональне середовище та формування соціальної відповідальності аграрних підприємств. Економіка АПК. №12. С. 5-13.
 11. Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. Кадровий потенціал аграрних підприємств : управлінський аспект : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2005. 368 с.
 12. Маринович М. Митрополит Андрій Шептицький і принцип «позитивної суми» / передм. Адріана Сливоцького Львів: Видавництво Старого Лева, 2019. 248 с.
 13. Методы определения экономической эффективности сельскохозяйственного производства / Отв. ред.: К.П. Оболенский. М.: Госпланиздат. 1959. 240 с.
 14. Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Устенко О.А., Юрій С.І. Економічний енциклопедичний словник: У 2 т. Т.2 /За ред. С.В. Мочерного. Львів: Світ, 2006. 568 с.
 15. Обиход Г.О. Інституціоналізація екологічної безпеки України : монографія. Київ. 2016. 304 с.
 16. Розвиток підприємництва і кооперації: інституціональний аспект : моногр. / [Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Заяць В.М. та інші]. К. : ННЦ «ІАЕ», 2016. 430 с.
 17. Сичевський М.П. Формування національної продовольчої системи на засадах незалежності. Вісник аграрної науки. №6. С. 11 – 18.
 18. Сміт Адам. Дослідження про природу і причини багатства народів / пер. з англ. О. Васильєв, М. Межевікіна, А. Малівський. – К. : Наш формат, 2018. 736 с.
 19. Соціологічна енциклопедія / Укладач В.Г. Городяненко. Київ : Академвидав. 2008. 456 с. (Серія «Енциклопедія ерудита»).
 20. Форд Генрі. Моє життя та робота / пер. з англ. Уляни Джаман. Київ : Наш Формат, 2016. 344 с.
 21. Харитонова Е.В., Крылова Е.М. Социализация предпринимательства как фактор роста национального богатства. Социально-экономические явления и процессы. Т.9. №5. С. 76 – 83. URL: https://cyberleninka.ru/ article/n/sotsializatsiya-predprinimatelstva-kak-faktor-rosta-natsionalnogo-bogatstva (дата звернення: 08.02.2020).
 22. Хвесик М.А., Обиход Г.О. Новітній вимір екологічних викликів та загроз сталому розвитку в епоху глобалізації. Економіка природокористування і сталий розвиток. №3-4 (22 – 23). С. 5-18.
 23. Шебаніна О. В., Кормишкін Ю. А. Сучасна парадигма інноваційного розвитку аграрного підприємництва. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Вип. 3. DOI: 10.31521/2313-092X/2019-3(103)
 24. Шпикуляк О.Г. Витрати та ефективність виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах (моніторинг) / О.Г. Шпикуляк, Ю.П. Воскобійник, О.В. Овсянніков та ін.; За ред. О.Г. Шпикуляка, Ю.П. Воскобійника, О.В. Овсяннікова. К., 2007. 294 с.
 25. Шпикуляк О.Г. Інститут витрат в економічній теорії і практиці господарювання. Збір. наук. праць. Економічні науки. Серія економічна теорія та економічна історія. вип. 5(19), Ч. 2. Луцьк, 2008. С. 323-329.
 26. Шпикуляк О.Г. Становлення соціального капіталу в аграрній сфері трансформаційної економіки. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, Volume 8. Page 28 – 34. Published 2007. URL : http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/678/704 (дата звернення: 10.02.2020).
 27. Шумпетер Й.А. Теорія економічного розвитку: дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу. [Текст] / пер. [з англ.] Василя Старка. – К. : Києво-Могилянська академія, 2011. 242 с.


А. А. Дюк. Социальная ответственность в производственной системе сельскохозяйственных предприятий: методические аспекты оценки

В статье предлагается совершенствование теоретических основ понимания сущности социальной ответственности сельскохозяйственных предприятий на основе определения методологических положений оценки ее представительства в производственной системе. Определены уровни социальной ответственности при функционировании предприятий. Охарактеризованы подсистемы формирования социальной ответственности сельскохозяйственных предприятий. Методически обоснована целесообразность применения категории расходов для определения экономических основ формирования социальной ответственности на сельскохозяйственных предприятиях.

Ключевые слова: предпринимательство, социальная ответственность, производственная система, методологические аспекты, оценка, издержки.

 

A. Diuk. Social responsibility in the production system of agricultural enterprises: Methodical aspects of evaluation

The article proposes improvement of theoretical principles of understanding of the essence of social responsibility of agricultural enterprises on the basis of determination of methodological provisions of evaluation of its representation in the production system. The levels of social responsibility in the functioning of enterprises are determined. The subsystems of formation of social responsibility of agricultural enterprises are characterized. The proposal of components of formation of social responsibility is made – the mechanisms (subsystems) of its implementation are put into practice with the disclosure of methodological aspects of evaluation. The expediency of applying the category of expenditures to determine the economic basis of the formation of social responsibility in agricultural enterprises is methodically proved.

Keywords: entrepreneurship, social responsibility, production system, methodological aspects, estimation, costs.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

diuk.pdf
diuk.pdf