Коваленко Г. В., Бушилов В. Д. Економічна ефективність вирощування клонової підщепи пуміселект у товарних розплідниках

УДК 631.541.1.003.13

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-3(107)-2

 

Г. В. Коваленко, кандидат економічних наук
ORCID ID: 0000-0002-7306-4270
Миколаївський національний аграрний університет
В. Д. Бушилов, аспірант
Уманський національний університет садівництва

 

У статті висвітлено результати дослідження промислових технологічних моделей вирощування клонової підщепи для кісточкових культур відсадками і живцями. Встановлено ефективність діяльності базових етапів вирощування (вертикальні відсадки, горизонтальні відсадки, маточно-живцевий сад, шкілка). Висвітлено проблеми, які виникають в процесі виробництва відсадків за різними технологічними моделями, та запропоновано напрямки їх вирішення з урахуванням специфіки регіону і культури. Доведено і обґрунтовано переваги перспективного напрямку вирощування підщепи пуміселект здерев’янілими живцями.

Ключові слова: клонова підщепа, спосіб розмноження, економічна ефективність, рентабельність, прибутковість.

 

  Економічна ефективність вирощування клонової підщепи пуміселект у товарних розплідниках

Economic efficiency of cultivation of pumiselect clone root in commodity nursery

 

Список використаних джерел:

  1. Атлас перспективных сортов плодовых и ягодных культур Украины/Под ред. В.П. Копаня. Киев: Одекс, 1999.454 с.
  2. Балыков В. Система показателей экономической эффективности. АПК: экономика и управление. 2000. №7. С.19-22.
  3. Бондаренко П.Г. Конструкції інтенсивних насаджень черешні для південного регіону України: автореф. дис. … канд. с.-г. наук : 06.01.07. Київ, 2019. 20 с.
  4. Еремин Г. В., Еремин В.Г. Технология размножения и производства посадочного материала сливы и персика с использованием клоновых подвоев. Научные труды СКЗНИИСиВ. 2016. Том 10.
  5. Матвієнко М. В., Бабіна Р. Д., Кондратенко П. В. Груша в Україні. Київ : Аграрна думка УААН, 2006. 316 с.
  6. Омельченко І. К. Культура яблуні в Україні. Київ : Урожай. 2005. 304 с.
  7. Пасхавер Б.Й. Рентабельність агросфери: проблеми стабільності. Економіка України. 2004.№ 2. С. 73-82.
  8. Самойленко Т.Г., Самойленко Н.А., Бушилов В.Д. Каталог садивного матеріалу плодових культур корпорація ─ «Миколаївсадвинпром». Миколаїв: Іліон, 2018. 224 с.
  9. Чиж О. Д., Фільов В. В., Гаврилюк О.М., Чухіль С. М. Інтенсивні сади яблуні. Київ : Аграрна наука. 2008. 223 с.
  10. Экономика и организация промышленного садоводства /Дуброва П.Ф. и др. Москва : Колос, 1981. 255с.

 

А. В. Коваленко, В. Д. Бушилов. Экономическая эффективность выращивания клонового подвоя пумиселект в товарных питомниках

В статье приведены результаты исследования технологических моделей выращивания клонового подвоя пумиселект для косточковых культур. Установлена эффективность целесообразности базовых этапов, освещены проблемы, которые возникают в процессе производства и направления их решения с учетом специфики региона и культуры. Доказано и обосновано преимущество перспективного направления выращивания подвоя пумиселект одревесневающими черенками.

Ключевые слова: клоновый подвой, способ размножения, экономическая эффективность, рентабельность, прибыльность.

 

А. Kovalenko, V. Bushilov. Economic efficiency of cultivation of pumiselect clone root in commodity nursery

The article highlights the results of the study of industrial technological models of growing clonal rootstocks for legumes by cuttings. The efficiency of the basic stages of cultivation (vertical cuttings, horizontal cuttings, uterine cuttings, nursery) was established. The problems that arise in the process of production of cuttings according to different technological models are highlighted, and the directions of their solution are offered taking into account the specifics of the region and culture.  The advantages of the promising direction of growing the rootstock pumiselect with woody cuttings are proved and substantiated.

Keywords: clonal rootstock, method of reproduction, economic efficiency, profitability, profitability.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

kovalenko.pdf
kovalenko.pdf

Вплив термінів живцювання на укоріненість здерев’янілих живців клонової підщепи пуміселект

УДК 636.5(075.8)

В. Д. Бушилов, аспірант
Уманський національний університет садівництва

Т. Г. Самойленко, кандидат біологічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

Зважаючи на біологічні особливості культури й погодних умов, що складаються в Причорноморському регіоні, цілком допустимо проводити живцювання клонової підщепи пуміселект як в осінні (листопад), так і у весняні (березень) терміни. Укорінюваність здерев’янілих живців становить 68,6-86,5% і визначається в період укорінення гідротермічними умовами. Вихід стандартних підщеп від висаджених живців досягає 48,6-52,8%.
Дорощування нестандартного посадкового матеріалу виявилося цілком успішним, що забезпечило в кінцевому підсумку отримання 67,9-81,3% стандартних підщеп від висаджених живців, у тому числі 43,8-50,3% належать до 1-го товарного ґатунку. Частка підщеп, які за своїми біометричними показниками не відповідали вимогам, що висуваються до стандартних, була незначною і склала ― 0,4-0,7%.

Ключові слова: клонова підщепа, пуміселект, здерев’янілі живці, терміни живцювання, укоріненість, посадковий матеріал.

Вплив термінів живцювання на укоріненість здерев’янілих живців клонової підщепи пуміселект. (текст статті)

Impact on the terms grafting on rootings hardwood cuttings clonal rootstocks Pumiselect. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Выращивание плодовых и ягодных саженцев / В. И. Майборада, В.М. Васюта, И. М. Мережко, В. В. Бурковский ; под ред. В. И. Майбороды. ― К.: Урожай, 1984. ― 232 с.
2. Выращивание плодовых и ягодных саженцев / В. И. Майборада, В.М. Васюта, И. М. Мережко, В. В. Бурковский ; под ред. В. И. Майбороды. ― 2-е изд., перераб. и доп. ― К.: Урожай, 1989. ― 168 с.
3. Декоративное садоводство / Н. В. Агафонов, Е. В. Мамонтов, И. В. Иванова и др. ; под ред. Н. В. Агафонова. ― И.: Колос, 2000. ― 320 с.
4. Довідник з ягідництва / В. С. Марковський, А. Г. Гуляєв, В.П. Лошицький та ін.; за ред. В. С. Марковського. ― К.: Урожай, 1989. ― 224 с.
5. Степанов С. Н. Плодовый питомник / С. Н. Степанов ― 3-е изд., перераб. и доп. ― М.: Колос, 1981. ― 256 с.
6. Ягідні культури / І. М. Ковтун, К. М. Копань, В. С. Марковский, А. В. Оліфер ; за ред. В. С. Марковського. 2-е вид., перероб. і доп. ― К.: Урожай, 1986. ― 264 с.
7. Еремин Г. В. Размножение клоновых подвоев персика [Електронний ресурс]. / Еремин Г. В., Еремин В. Г. // Научный журнал КубГАУ. 2010 ― № 62(08). ― Режим доступа : http://ej.kubagro.ru/2010/08/pdf/08.pdf.
8. Цынгалев Н. А. Выращивание подвоев одревесневшими черенками [Електронний ресурс]. ― Режим доступа : http://honeygarden.ru/garden/pruning_grafting/20.php.
9. Петренко Е. С. Пумиселект ― карликовый подвой [Електронний ресурс]. ― Режим доступа : http://www.divosad.com.ua/article/pumiselekt-karlikovyy-podvoy.htm.
10. Размножение одревесневшими черенками / Плодово-ягодные культуры. Copyright, 2009. All Rights Reserved. ― Режим доступа : http://plodyagoda.ru/index2132.html.
11. Кальченко Е. Ю. Размножение сливы на клоновых подвоях [Електронний ресурс]. / Е.Ю. Кальченко, Р. Г. Ноздрачева // Современные тенденции развития промышленного садоводства: сборник трудов. — Самара, 2012 — С. 212-216. ― Режим доступа : http://asprus.ru/blog/ministr-selskogo-xozyajstva-elena-skrynnik-provela-rabochuyu-vstrechu-s-gubernatorom-tambovskoj-oblasti-olegom-betinym/.

В. Д. Бушилов, Т. Г. Самойленко. Влияние сроков черенкования на укореняемость одревесневших черенков клонового подвоя пумиселект.

Учитывая биологические особенности культуры и погодных условий, складывающихся в Причерноморском регионе, вполне допустимо проводить черенкование клонового подвоя пумиселект как в осенние (ноябрь), так и весенние (март) сроки. Укореняемость одревесневших черенков составляет 68,6-86,5% и определяется в период укоренения гидротермическими условиями. Выход стандартных подвоев от высаженных черенков достигает 48,6-52,8%.
Доращивание нестандартного посадочного материала оказалось вполне успешным, что обеспечило в конечном итоге получение 67,9-81,3% стандартных подвоев от высаженных черенков, в том числе 43,8-50,3% ― относящихся к 1-му товарному сорту. Доля подвоев, которые по своим биометрическим показателям не отвечали требованиям, предъявляемым к стандартным, была незначительной ― 0,4-0,7%.

V. Bushilov, T. Samoilenko. Impact on the terms grafting on rootings hardwood cuttings clonal rootstocks Pumiselect.

Taking into account biological features of the culture and the weather conditions prevailing in the Black Sea region, it is quite possible do cuttings clonal rootstocks pumiselekt in autumn (November) and spring (March) terms. Rooting hardwood cuttings is 68,6-86,5% and is determined during the rooting hydrothermal conditions. Output standard rootstocks planted cuttings from reaching 48,6-52,8%.
Growing non-standard planting material was quite successful, which provided the ultimate receipt of 67,9-81,3% standard rootstocks planted from cuttings, including 43,8-50,3% ― related to the 1st commercial grade. The share of stocks, which by their biometric parameters did not meet the requirements for a standard, was small ―0,4-0,7%.

Випуск №4 (96), 2017