Лихочвор В. В., Андрушко М. О. Продуктивність гороху залежно від сорту та норм висіву

УДК 633.35+631.526.3+631.53.048

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-2(106)-6

 

В. В. Лихочвор, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН
М. О. Андрушко, аспірант
Львівський національний аграрний університет

 

Досліджено, що в умовах достатнього зволоження західного Лісостепу найвищу врожайність зерна формує горох сорту Мадонна – 6,38 т/га, дещо нижчу – сорт Готівський – 6,13 т/га і найменшу – сорт Отаман – 5,94 т/га. У зерні сорту Мадонна визначено найвищий вміст білка – 24,5%, у сорту Готівський він становив 23,9%, у сорту Отаман – 22,4%. Встановлено, що економічно доцільною нормою висіву для сорту Мадонна є 1,0 млн/га, для сорту Отаман – 1,1 млн/га, для сорту Готівський – 1,2 млн/га. Виявлено, що найбільший прибуток з 1 га забезпечує вирощування сорту Мадонна – 20883 грн.

Ключові слова: горох, сорт, норма висіву, урожайність, якість, економічна та енергетична ефективність.

 

  Продуктивність гороху залежно від сорту та норм висіву 

 Pea productivity depending on variety and sowing rate

 

Список використаних джерел:

 1. Адамовська В.Г., Молодченкова О.О., Січкар В.І. [та ін.]. Біохімічна характеристика генотипів зернобобових культур півдня України у зв’язку з селекцією на якість насіння. Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту – національного центру насінництва і селекції. 2015. Вип. 26(66). С.107-116.
 2. Антипін Р.А. Оптимізація технологічних прийомів вирощування гороху  в умовах правобережного Лісостепу України:  автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 «Рослинництво». Вінниця. 2007. 19 с.
 3. Бабич А.О., Бабич-Побережна А.А. Зернові бобові культури у вирішенні глобальної продовольчої проблеми. Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту – національного центру насінництва і селекції. 2010. Вип. 15(55). С.153-166.
 4. Бірюкова І. Щоб горох добре вродив. Farmer. 2018. №3. С. 126-128.
 5. Василенко А.О., Безуглий І.М., Глянцев А.В. [та ін.]. Стабільність показників продуктивності і вмісту білка у сортів гороху селекції Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва. Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту – національного центру насінництва і селекції. 2015. Вип. 26(66). С.154-160.
 6. Гамаюнова В.В., Туз М.С.Вплив елементів технології вирощування на продуктивність сортів гороху в Південному Степу. Збірник наукових праць “ННЦ Інститут землеробства НААН”. 2016. №1. С. 46-57.
 7. Гирка А.Д., Ткаліч І.Д., Сидоренко Ю.Я. [та ін.]. Актуальні аспекти технології вирощування гороху в умовах північного Степу України. Вісник аграрної науки. №2. С.31-35. https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201802-05.
 8. Гирка А. Д., Ткаліч І. Д., Сидоренко Ю. Я., [та ін.] Особливості формування зернової продуктивності рослин різних сортів гороху в умовах Північного Степу України. Науковий журнал Інституту зернових культурЗернові культури“. Дніпро,  Том 2. №2. С. 267-273.  https://doi.org/10.31867/2523-4544/0035.
 9. Дворецька С.П., Рябокінь Т.М., Каражбей Т.В.Вплив агрометеорологічних умов на формування продуктивності сортів гороху. Збірник наукових праць “ННЦ Інститут землеробства НААН”. Київ:  Едельвейс,  №1. С. 36-45.
 10. Дідур І.М. Формування показників індивідуальної продуктивності зерна сортами гороху різних морфотипів. Міжвідомчий тематичний науковий збірник Землеробство. Київ: Екмо, Вип. 81. С.80-88.
 11. Жуйков О.Г., Лагутенко К.В. Горох посівний в Україні – стан, проблеми, перспективи. Таврійський науковий вісник: землеробство, рослинництво, овочівництво та баштанництво. Херсон, №98. С.65-70.
 12. Камінський В.Ф., Дворецька С.П. Вплив метеорологічних умов на продуктивність гороху та ефективність факторів інтенсифікації. Вісник ДААУ. Житомир, Вип.1. С. 75-79.
 13. Камінський В.Ф. Агробіологічні основи інтенсифікації вирощування зернобобових культур в Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. д.-г. наук : спец. 06.01.09 «Рослинництво». Вінниця, 2006. 48 с.
 14. Козев В.І. Успадкування типу листя і продуктивності в різних генотипів гороху. Міжвідомчий тематичний науковий збірник  Інституту рослинництва Селекція і насінництво. Харків, №106. С.57-63.
 15. Король Л.В. Формування біологічного потенціалу гороху залежно від застосування добрив та регуляторів росту в умовах Лісостепу України :  автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 «Рослинництво». Київ, 2019. 21 с.
 16. Костина Т.П. Оптимізація елементів технології вирощування сортів гороху різних морфотипів в умовах північної частини Лісостепу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 «Рослинництво». Київ. 2015. 22 с.
 17. Кравченко В.С., КононенкоЛ.М., Вишневська Л.В. [та ін.] Біологізація вирощування зернобобових культур в Україні, аналіз та перспектива. Аграрний вісник Причорномор’я. Випуск 92. С83-91.
 18. Курцев В., Іщенко В., Темченко А. Стимули для гороху. Farmer. №7. С.46-47.
 19. Кушнір О. М. Оцінка показників якості зерна гороху залежно від впливу технологічних прийомів. Корми та кормовиробництво.    Вип. 55.  С. 121–128.
 20. Пилипенко В. С., Гончар Л. М., Каленська С. М. Формування продуктивності гороху залежно від елементів технології вирощування. Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Землеробство”. 2016. №91. Том 2. С.51-55.
 21. Присяжнюк О.І., Калюжна Е.А., Король Л.В. Оцінка сучасних сортів гороху за основними господарсько-цінними ознаками. Збірник наукових праць національного наукового центру “Інститут землеробства НААН”. 2015. Вип.3. С. 106-116.
 22. Січкар В.І., Хухлаєв І.І., Лаврова Г.Д. [та ін.]. Результати, проблеми та перспективи селекції сої і гороху для степової зони України. Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту – національного центру насінництва і селекції. 2012. Вип. 20(60). С.110-125.
 23. Сухова Г. І. Продуктивність гороху залежно від сортових особливостей в умовах Степу. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. 2014. №7. С. 88-94.
 24. Телекало Н.В. Вплив комплексу технологічних прийомів на вирощування гороху посівного. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету “Сільське господарство та лісівництво”. Випуск 13. С.84-93.
 25. Телекало Н.В. Продуктивність інтенсивних сортів гороху посівного  залежно від впливу інокуляції та позакореневих підживлень в умовах Лісостепу правобережного:  автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 «Рослинництво». Вінниця. 2015. 20 с.
 26. Хухлаєв І.І., Коблай С.В., Січкар В.І. Урожайність сортів гороху за умов посухи. Збірник наукових праць селекційно-генетичного інституту – національного центру насінництва та сортовивчення. Одеса. 2014. Випуск 23 (63). С. 65-72.
 27. Черенков А.В., Клиша А.І., Гирка А.Д., Кулініч О.О. Зернобобові культури: сучасні технології вирощування: монографія; за ред. А.В. Черенкова.  Дніпропетровськ. Акцент ПП. 2014. 110 с.
 28. Чинчик О.С. Вплив обробки насіння біопрепаратами на показники структури урожаю та урожайність сортів гороху. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету: Сільськогосподарські науки. 2016. Вип. 24. Частина 1. С. 222-228.
 29. KhanN., Meldrum, A. Croser J.S. Pea Overview. Reference Module in Food Science. 2016. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100596-5.00037-8.
 30. Smykal P., Aubert G., Burstin J. [et al.] Pea (Ріsum Sativum L.) in the genomic era. Agronomy, 2012. vol. 2. no. 4. Р. 74–115.
 31. Tulbek M.C.,  LamY., Wang P., Asavajaru A.  Pea: A Sustainable Vegetable Protein Crop.  Sustainable Protein Sources. 2017.  Р. 145-164. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-802778-3.00009-3.

 

В. В. Лыхочвор, М. О. Андрушко. Продуктивность гороха в зависимости от сорта и норм высева

Доказано, что в условиях достаточного увлажнения западной Лесостепи наивысшую урожайность зерна формирует горох сорта Мадонна (6,38 т/га), меньше – сорт Готивский (6,13 т/га) и наименьшую – сорт Атаман (5,94 т/га_. У сорта Мадонна также высокое содержание белка – 24,5%, у сорта Готивский он составлял 23,9%, у сорта Атаман – 22,4%. Установлено, что экономически целесообразной нормой высева для сорта Мадонна является 1,0 млн/га, для сорта Атаман – 1,1 млн/га, для сорта Готивский – 1,2 млн/га. Установлено, что наибольшая прибыль с 1 га получена при выращивании сорта Мадонна – 20883 грн.

Ключевые слова: горох, сорт, норма высева, урожайность, качество, экономическая и энергетическая эффективность.

 

V. Lykhochvor, M. Andrushko. Pea productivity depending on variety and sowing rate

It is proved that in conditions of sufficient moisture in the western forest-steppe, the highest grain yield is formed by Madonna variety peas – 6.38 t / ha, the smaller one by Gotivsky variety – 6.13 t / ha and the smallest one by Ataman  variety- 5.94 t / ha. The Madonna variety also has the highest protein content of 24.5%, and the Gotivsky variety – 23.9%. the Ataman variety – 22.4%. It was established that the economically reasonable sowing rate for Madonna variety is 1.0 million / ha, for Ataman one is1.1 million / ha, for Gotivsky one is1.2 million / ha. It was revealed that the greatest profit from 1 ha was obtained when cultivating the Madonna variety – 20883 UAH.

Keywords: peas, variety, sowing rate, yield, quality, economic and energy efficiency.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

lykhochvor.pdf
lykhochvor.pdf