Курило В. Л., Пришляк В. М. Удосконалення технологічних процесів безвисадкового способу вирощування насінників цукрових буряків

УДК 633.63.631.531.12

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-2(106)-12

 

В. Л. Курило, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН
ORCID ID: 0000-0003-3917-7148
В. М. Пришляк, кандидат технічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0001-6992-9211
Вінницький національний аграрний університет

 

У статті викладено удосконалені, на основі результатів досліджень агрофізичних властивостей рослин, технологічні процеси безвисадкового способу вирощування насінників цукрових буряків. Показані, розроблені та запропоновані для практичного використання агротехнічні заходи, що забезпечують підвищення врожайності насіння, збільшення коефіцієнта його розмноження та зниження витрат на виробництво. Результати досліджень можуть бути використані для удосконалення та оптимізації зональних технологій і технічних засобів для вирощування насінників цукрових буряків.

Ключові слова: безвисадковий спосіб, цукрові буряки, технологічний процес, вирощування насінників.

 

  Удосконалення технологічних процесів безвисадкового способу вирощування насінників цукрових буряків 

Improvement of technological processes of non-seedling method of growing sugar beet seed

 

Список використаних джерел:

 1. Балан В.М. Безвисадковий спосіб вирощування насіння цукрових буряків: історія розвитку, стан та перспективи. Насінництво. № 4. С. 9 11.
 2. Балан В.М., В.М. Бобруйко, М.О. Клевщевников. Ефективність різних моделей технології вирощування гібридного насіння цукрових буряків безвисадковим способом. Збірник наукових праць ІЦБ. К.: ІЦБ, 2010. Вип. 11. С. 205-209.
 3. Тарабрін О.Е. Безвисадкове насінництво сільськогосподарських культур України в історичному аспекті розвитку. URL: http://inb.dnsgb.com.ua/2010-1/10_tarabrin.pd – Назва з екрану.
 4. Бузанов И.Ф. Безвысадочный способ выращавания семян сахарной свеклы. Пищевая промышленость СССР. 1944. Вып. 9.  С. 61-64.
 5. Балан В.Н., Жарков Ю.В. К вопросу расширения безвысадочного семеноводства. Сахарная свекла. № 2. С. 10-12.
 6. Ковальов М.Д. Безвисадкове вирощування насіння цукрових буряків. Механізація сільського господарства. 1 № 7. С. 21-23.
 7. Назаренко Л.Г. Влияние безвысадочного способа выращивания свеклы на урожай и качество семян в условиях предгорного Крыма : автореф. дис. … канд. с.-х. наук. Симферополь, 1968. 21 с.
 8. Тарабрін О.Є. Агрокліматичні та агротехнічні основи вирощування насіння цукрових буряків безвисадковим способом у Криму / О.Є. Тарабрін. К. : Аграрна наука. 1999. 110 с.
 9. Курило В.Л. Агротехнічні основи процесів вирощування насіння цукрових буряків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. с.-г. наук / В.Л. Курило. К., 2002.   17 с.
 10. Патент №44532, Україна, А01С 5/00. Агрегат для укриття землею безвисадкових насінників цукрових буряків / І.Л. Секулер, В.В. Кучерук, В.Е.  Сідлецький; Опубл. 12.10.09, Бюл. № 19.
 11. Курило В.Л. Удосконалення процесу вирощування насінників буряків безвисадковим способом // Зб. наук. пр. Інституту цукрових буряків УААН. К., 2000.   Вип. 2., кн.2.   С. 134 – 139.
 12. Патент №38124, Україна, А01В79/02. Спосіб знищення бур’янів на широкорядних посівах сільськогосподарських культур / О.О. Іващенко, А.М. Соколо-Поповський, В.Л. Курило, А.Т. Скляренко, Г.А. Капустян; Опубл. 15.05.01, Бюл. № 4.
 13. Патент №51296, Україна, А01G7/00, А01C7/00, А01D91/02. Спосіб вирощування безвисадкових насінників цукрових буряків/ В.Л. Курило, М.М. Зуєв; Опубл. 15.11.2002, Бюл. № 11.
 14. Патент №25940, Україна, А01С7/00. Спосіб борозенчастої сівби насіння/ В.Л. Курило, А.М. Корженко, А.В. Курило, Л.Д. Івахненко; Опубл. 27.08.2007, Бюл. №13.
 15. Патент №28357, Україна, А01В79/00. Спосіб обробки ґрунту для борозневої сівби насіння/ В.Л. Курило; Опубл. 10.12.2007, Бюл. № 20.

 

В. Л. Курило, В. М. Пришляк. Совершенствование технологических процессов безвысадочного способа выращивания семенников сахарной свеклы

В статье изложены усовершенствованные, на основе результатов исследований агрофизических свойств растений, технологические процессы безвысадочного способа выращивания семенников. Показаны, разработаны и предложены для практического использования агротехнические приемы, обеспечивающие повышение урожайности семян, увеличение коэффициента их размножения и снижение затрат на производство. Результаты исследований могут быть использованы для усовершенствования и оптимизации зональных технологий и технических средств для выращивания и уборки семенников сахарной свеклы.

Ключевые слова: безвысадочный способ, сахарная свекла, технологический процесс, выращивание семенников.

 

V. Kurilo, V. Pryshliak. Improvement of technological processes of non-seedling method of growing sugar beet seed

The article describes the advanced, based on the results of research on the agrophysical properties of plants, technological processes of a non-seedling method of seed production. The agrotechnical techniques developed and proposed for practical use are shown, which provide the increase of seed yield, increase of their coefficient of reproduction and reduction of production costs. The results of the research can be used to improve and optimize zonal technologies and facilities for growing and harvesting sugar beet seed.

Keywords: seedless method, sugar beet, technological process, seed production.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

kurilo.pdf
kurilo.pdf