Курило В. Л., Пришляк В. М. Удосконалення технологічних процесів безвисадкового способу вирощування насінників цукрових буряків

УДК 633.63.631.531.12

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-2(106)-12

 

В. Л. Курило, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН
ORCID ID: 0000-0003-3917-7148
В. М. Пришляк, кандидат технічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0001-6992-9211
Вінницький національний аграрний університет

 

У статті викладено удосконалені, на основі результатів досліджень агрофізичних властивостей рослин, технологічні процеси безвисадкового способу вирощування насінників цукрових буряків. Показані, розроблені та запропоновані для практичного використання агротехнічні заходи, що забезпечують підвищення врожайності насіння, збільшення коефіцієнта його розмноження та зниження витрат на виробництво. Результати досліджень можуть бути використані для удосконалення та оптимізації зональних технологій і технічних засобів для вирощування насінників цукрових буряків.

Ключові слова: безвисадковий спосіб, цукрові буряки, технологічний процес, вирощування насінників.

 

  Удосконалення технологічних процесів безвисадкового способу вирощування насінників цукрових буряків 

Improvement of technological processes of non-seedling method of growing sugar beet seed

 

Список використаних джерел:

 1. Балан В.М. Безвисадковий спосіб вирощування насіння цукрових буряків: історія розвитку, стан та перспективи. Насінництво. № 4. С. 9 11.
 2. Балан В.М., В.М. Бобруйко, М.О. Клевщевников. Ефективність різних моделей технології вирощування гібридного насіння цукрових буряків безвисадковим способом. Збірник наукових праць ІЦБ. К.: ІЦБ, 2010. Вип. 11. С. 205-209.
 3. Тарабрін О.Е. Безвисадкове насінництво сільськогосподарських культур України в історичному аспекті розвитку. URL: http://inb.dnsgb.com.ua/2010-1/10_tarabrin.pd – Назва з екрану.
 4. Бузанов И.Ф. Безвысадочный способ выращавания семян сахарной свеклы. Пищевая промышленость СССР. 1944. Вып. 9.  С. 61-64.
 5. Балан В.Н., Жарков Ю.В. К вопросу расширения безвысадочного семеноводства. Сахарная свекла. № 2. С. 10-12.
 6. Ковальов М.Д. Безвисадкове вирощування насіння цукрових буряків. Механізація сільського господарства. 1 № 7. С. 21-23.
 7. Назаренко Л.Г. Влияние безвысадочного способа выращивания свеклы на урожай и качество семян в условиях предгорного Крыма : автореф. дис. … канд. с.-х. наук. Симферополь, 1968. 21 с.
 8. Тарабрін О.Є. Агрокліматичні та агротехнічні основи вирощування насіння цукрових буряків безвисадковим способом у Криму / О.Є. Тарабрін. К. : Аграрна наука. 1999. 110 с.
 9. Курило В.Л. Агротехнічні основи процесів вирощування насіння цукрових буряків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. с.-г. наук / В.Л. Курило. К., 2002.   17 с.
 10. Патент №44532, Україна, А01С 5/00. Агрегат для укриття землею безвисадкових насінників цукрових буряків / І.Л. Секулер, В.В. Кучерук, В.Е.  Сідлецький; Опубл. 12.10.09, Бюл. № 19.
 11. Курило В.Л. Удосконалення процесу вирощування насінників буряків безвисадковим способом // Зб. наук. пр. Інституту цукрових буряків УААН. К., 2000.   Вип. 2., кн.2.   С. 134 – 139.
 12. Патент №38124, Україна, А01В79/02. Спосіб знищення бур’янів на широкорядних посівах сільськогосподарських культур / О.О. Іващенко, А.М. Соколо-Поповський, В.Л. Курило, А.Т. Скляренко, Г.А. Капустян; Опубл. 15.05.01, Бюл. № 4.
 13. Патент №51296, Україна, А01G7/00, А01C7/00, А01D91/02. Спосіб вирощування безвисадкових насінників цукрових буряків/ В.Л. Курило, М.М. Зуєв; Опубл. 15.11.2002, Бюл. № 11.
 14. Патент №25940, Україна, А01С7/00. Спосіб борозенчастої сівби насіння/ В.Л. Курило, А.М. Корженко, А.В. Курило, Л.Д. Івахненко; Опубл. 27.08.2007, Бюл. №13.
 15. Патент №28357, Україна, А01В79/00. Спосіб обробки ґрунту для борозневої сівби насіння/ В.Л. Курило; Опубл. 10.12.2007, Бюл. № 20.

 

В. Л. Курило, В. М. Пришляк. Совершенствование технологических процессов безвысадочного способа выращивания семенников сахарной свеклы

В статье изложены усовершенствованные, на основе результатов исследований агрофизических свойств растений, технологические процессы безвысадочного способа выращивания семенников. Показаны, разработаны и предложены для практического использования агротехнические приемы, обеспечивающие повышение урожайности семян, увеличение коэффициента их размножения и снижение затрат на производство. Результаты исследований могут быть использованы для усовершенствования и оптимизации зональных технологий и технических средств для выращивания и уборки семенников сахарной свеклы.

Ключевые слова: безвысадочный способ, сахарная свекла, технологический процесс, выращивание семенников.

 

V. Kurilo, V. Pryshliak. Improvement of technological processes of non-seedling method of growing sugar beet seed

The article describes the advanced, based on the results of research on the agrophysical properties of plants, technological processes of a non-seedling method of seed production. The agrotechnical techniques developed and proposed for practical use are shown, which provide the increase of seed yield, increase of their coefficient of reproduction and reduction of production costs. The results of the research can be used to improve and optimize zonal technologies and facilities for growing and harvesting sugar beet seed.

Keywords: seedless method, sugar beet, technological process, seed production.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

kurilo.pdf
kurilo.pdf

В. М. Пришляк, І. А. Бабин, І. В. Гунько. Моделювання режимів роботи системи промивання молокопроводів молочно-доїльного обладнання із повітряним інжектором

УДК 637.115:664.3.033:519.673

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-1(105)-13

 

В. М. Пришляк, кандидат технічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0001-6992-9211
І. А. Бабин, асистент
ORCID ID: 0000-0002-7070-4957
І. В. Гунько, кандидат технічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0001-5470-7413
Вінницький національний аграрний університет

 

У результаті чисельного моделювання процесу промивання молокопровідного обладнання встановлено залежності швидкості зміни тиску і зміни значення товщини шару молока на стінці молокопроводу за різних значень його діаметру від робочого вакуумметричного тиску, тривалості такту вприскування повітряного інжектора і тривалості паузи повітряного інжектора. Вирішуючи компромісну задачу, яка зводиться до мінімізації значення товщини шару молока на стінці молокопроводу і швидкості зміни тиску для різних значень діаметра молокопроводу, отримано відповідні раціональні параметри режимів роботи інжектора.

Ключові слова: доїльна установка, система промивки, миючий розчин, багатофазне середовище, чисельне моделювання.

 

 Моделювання режимів роботи системи промивання молокопроводів молочно-доїльного обладнання із повітряним інжектором

 Modeling of the operating modes of the washing system for milk pipelines of milking equipment with an air injector

 

Список використаних джерел:

 1. Палій, А. П. (2018). Обґрунтування, розробка та ефективність застосування інноваційних технологій і технічних рішень у молочному скотарстві. Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук. Миколаїв. 60 с.
 2. Пришляк В. М., Бабин І. А. (2019). Результати досліджень фотодатчика визначення забрудненості молокопровідної лінії / Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, вип. 49. Кропивницький, ЦНТУ, 2019.С. 206-212.
 3. Фененко, А. І. (2008). Механізація доїння корів. Теорія і практика: Монографія. К. 198 с.
 4. Пришляк В., Яропуд В. (2015) Экспериментальные исследования конструкционно-технологических параметров теплоизолятора / MOTROL: Соmmіssion of motorization and Energetics in Agriculture. An international journal on operation of farm and agri-food industry machinery. – Lublin–Rzesόw: Mot. and Energ. Rol., Commission of Motorization and Energetics in Agriculture, 2015. 17., No 3, P. 342-347.
 5. Hunko I., Pryshliak V., Yaropud V., Branitskyy (2017). Three-pipe concentric heat exchanger for sty / MOTROL: Соmmіssion of Motorization and Energetics in Agriculture. An international journal on operation of farm and agri-food industry machinery. – Lublin–Rzeszόw: Mot. and Energ. Rol., Commission of Motorization and Energetics in Agriculture, Vol 19., No 3, P. 33-37.
 6. Шевченко, І. А., Алієв, Е. Б. (2013). Науково-методичні рекомендації з багатокритеріального виробничого контролю доїльних установок / За редакцією доктора технічних наук, професора, член-кореспондента НААН України, І.А. Шевченка. Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд. 156 с. ISBN 978-966-2602-41-VIII.
 7. Aliev E. B., Bandura V. M., Pryshliak V. M., Yaropud V. M., Trukhanska O. O. (2018). Modeling of mechanical and technological processes of the agricultural industry / INMATEH – Agricultural Engineering / National institute of research-development for machines and installations designed to agriculture and food industry. Bucharest / Rumania: INMA Bucharest, 2018.  Vol 54, No.1, 95-104.; e: ISSN 2068 – 2239, p: ISSN 2068 – 4215.
 8. Хмельовський, В. С., Павленко, С. І., Линник, Ю. О., Дудін, В. Ю., Алієв, Е. Б. (2017). Механіко-технологічні основи використання вакуумних насосів доїльних установок: монографія. К. : ЦП “Компринт”. 177 с. ISBN 978-966-929-645-0.
 9. Шумакова, Н. К. (2000). Молочная продуктивность, состав и свойства молока коров черно-пестрой породы при различных технологиях доения в зависимости от сезона года: автореф. дис. к. с.-г. наук: 06.02.04/ Шумакова Нина Корнеевна; Уральская государственная академия ветеринарной медицины. Троицк. 135 с.
 10. Пришляк В. М. (2019). Вчення академіка П.М. Василенка у технологіях підготовки агроінженерів за умови інтеграції науки, освіти, виробництва / Збірник тез доповідей XX Міжн. наук. конф. “Сучасні проблеми землеробської механіки” (17-19 жовтня 2019 року) ; МОН України, Миколаїв: МНАУ. 2019. C. 2−5.
 11. Shevchenko, I., Aliev, E. (2013). Automated control systems for technical processes in dairy farming. Annals of Warsaw University of Sciences. Agriculture (Agricultural and Forest Engineering). № 61. С. 41−49. ISSN 1898-6730.
 12. Алиев, Э. Б. (2011). Новый подход к техническому сервису доильных установок. Механизация и электрификация сельского хозяйства: межвед. темат. сб. / РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства». Минск. № 45. С. 271−277.
 13. Бабин І. А. (2019). Моделювання режимів роботи системи промивання молокопроводів молочно-доїльного обладнання із повітряним інжектором / Збірник тез доповідей XX Міжн. наук. конф. “Сучасні проблеми землеробської механіки” (17-19 жовтня 2019 року) // МОН України, Миколаїв: МНАУ. 2019. C. 2−5.

 

В. М. Пришляк, И. А. Бабин, И. В. Гунько. Моделирование режимов работы системы промывки молокопроводов молочно-доильного оборудования с воздушным инжектором

В результате численного моделирования процесса промывки молокопроводного оборудования установлены зависимости скорости изменения давления и изменения значения толщины слоя молока на стене молокопровода при различных значениях его диаметра от рабочего вакуумметрического давления, длительности такта впрыска воздушного инжектора и длительности паузы воздушного инжектора. Решая компромиссную задачу, которая сводится к минимизации значения толщины слоя молока на стене молокопровода и скорости изменения давления для различных значений диаметра молокопровода, получены соответствующие рациональные параметры режимов работы инжектора.

Ключевые слова: доильная установка, система промывки, моющий раствор, многофазных среду, численное моделирование.

 

V. Prуshliak, I. Babyn., I. Hunko. Modeling of the operating modes of the washing system for milk pipelines of milking equipment with an air injector

As a result of numerical simulation of the process of washing the milk line of the milking machine using the injector in the software package STAR-CCM + ,it was established the dependences of the rate of change of pressure and the change of the thickness of the layer of milk on the wall of the milk line at different values of its diameter from the working vacuum pressure, the duration of the injection stroke and the injection stroke the duration of the air injector pause. Solving the compromise problem, which reduces to minimizing the thickness of the milk layer on the wall of the milk pipeline and the rate of change of pressure for various values of the diameter of the milk pipeline, the corresponding rational parameters of the injector operating modes are obtained.

Keywords: milking unit, washing system, washing solution, multiphase medium, numerical simulation.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

prуshliak.pdf
prуshliak.pdf