Переваги використання гібридних мобільних додатків та прогресивних веб-додатків у бізнесі

УДК 004.4’2

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-1(101)-14

 

Т. О. Мороз, кандидат економічних наук
ORCID ID: 0000-0002-5445-0571
В. С. Ендрес, здобувач вищої освіти
ORCID ID: 0000-0001-8724-8890
Миколаївський національний аграрний університет

 

           У статті досліджено проблеми використання мобільних додатків суб’єктами підприємницької діяльності. Проаналізовано можливості отримання додаткових вигод від використання прогресивних веб-додатків та гібридних мобільних додатків. Визначено основні переваги та недоліки гібридних додатків та проведено порівняння з нативними додатками.
          Використання мобільних додатків для взаємодії з клієнтами робить досвід користування сервісом набагато приємнішим внаслідок глибокої персоналізації, високої доступності та плавності роботи. Проте нативна розробка додатків для різних платформ не завжди є доцільною з огляду на співвідношення отриманих результатів та затрачених ресурсів.
          Концепції гібридних мобільних додатків та прогресивних веб-додатків мають багато спільних рис. Ми вважаємо, що протягом наступних 5 років буде відбуватися стрімкий ріст популярності PWA, оскільки технологія є значно привабливішою ніж традиційні додатки, що безпосередньо інсталюються на пристрій.
          На сьогодні PWA має такі недоліки як обмеженість доступу до нативних API мобільних пристроїв та низьку підтримку. З огляду на вищесказане, ми вважаємо, що розробка гібридних мобільних додатків дає більше вигод для підприємців, ніж розробка PWA. Варто зазначити, що Ionic Framework окрім Android та iOS додатків може також збирати прогресивні веб-додатки, що робить використання цього інструменту найбільш вигідним за умов низької забезпеченості ресурсами.
          Вельми перспективним є фреймворк React Native, який дозволяє розробляти нативні додатки не втрачаючи при цьому можливість кросплатформенної  розробки. Використання такого підходу є набагато раціональнішим з технологічної точки зору, проте поріг входження в технологію React Native значно вищий, ніж в інші фреймворки, що, в свою чергу, значно підвищує вартість розробки.
          Підсумовуючи, варто зазначити, що розробка гібридних мобільних додатків має як свої переваги, так і недоліки, тому при виборі підходу до розробки програмного забезпечення для мобільних пристроїв слід визначити пріоритетні характеристики для додатка. Наприклад, якщо додаток повинен обробляти значні масиви даних, проводити складні обчислювальні операції та забезпечувати максимальну продуктивність, то слід відмовитись від гібридних додатків та PWA на користь нативного програмного забезпечення.

           Ключові слова: мобільний додаток, гібридний мобільний додаток, прогресивний веб-додаток, смартфон, нативність, фреймворк, кросплатформність.

Переваги використання гібридних мобільних додатків та прогресивних веб-додатків у бізнесі

Advantages of hybrid mobile applications and progressive web apps for entrepreneurs

Список використаних джерел:

  1. Hybrid Mobile Application Development. URL: bit.ly/2Jdk0PL.
  2. Hybrid Android Apps. URL: bit.ly/2TLtKED.
  3. Developing a hybrid mobile application with Ionic. URL: bit.ly/2VYGNQH.
  4. Annual number of global mobile app downloads 2017-2022 / Statista; електронна версія. URL: https://bit.ly/2zTtudv.
  5. Global Commerce Review URL: https://bit.ly/2AkZ5Re.
  6. Average Time Spent per Day with Mobile Internet Among US Adults, In-App vs. Mobile Web, 2015-2019 / eMarketer; електронна версія. URL: bit.ly/2lKBO5B.
  7. Mobile App Cost Calculator. URL: bit.ly/2AgRNlB.
  8. Mobile Operating System Market Share Ukraine. URL: bit.ly/2HyPdKr.
  9. Fuller J. Infographic: Progressive Web Apps. The Future of Mobile / Jamie Fuller; електронна версія. URL: bit.ly/2zLyAHx.
  10. Bhagat V. Benefits of Hybrid Mobile Apps for Small Businesses / Varun Bhagat; електронна версія. URL: bit.ly/2zSBBYz.

           Т. О. Мороз, В. С. Эндрес. Преимущества гибридных мобильных приложений и прогрессивных веб-приложений для бизнеса

           В статье рассмотрены проблемы использования мобильных приложений субъектами предпринимательской деятельности. Проанализированы возможности получения дополнительных преимуществ при использовании прогрессивных веб-приложений и гибридных мобильных приложений.

          Определены основные преимущества и недостатки гибридных приложений, проведено сравнение с нативными приложениями. Доказано, что использование гибридных приложений при конкретных обстоятельствах более экономически эффективно, чем отдельная разработка приложений для самых популярных мобильных платформ.

         Ключевые слова: мобильное приложение, гибридное мобильное приложение, прогрессивное веб-приложение, смартфон, нативность, фреймворк, кроссплатформенность.

 

          T. Moroz, V. Endres. Advantages of hybrid mobile applications and progressive web apps for entrepreneurs

          The article deals with the problems of using mobile applications by business entities. The possibility of obtaining additional benefits when using progressive web applications and hybrid mobile applications is analyzed. The main advantages and disadvantages of hybrid applications are identified, and a comparison with native applications is made. It was proved that the use of hybrid applications under specific circumstances is more cost-effective than the separate development of applications for the most popular mobile platforms.

          Keywords: mobile application, hybrid mobile application, progressive web application, smartphone, native, framework, cross-platform.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY 

 

Повернутися до змісту

moroz.pdf
moroz.pdf