Аналіз зарубіжного досвіду реформування податкових систем в умовах фіскальної децентралізації

УДК 336.2

А. О. Тимошенко, кандидат економічних наук
М. Й. Головко, аспірант
Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»

У статті проведено комплексний аналіз особливостей реформування податкових систем в країнах Європейського Союзу в умовах фіскальної децентралізації, виокремлено специфічні характеристики сучасних податкових систем західноєвропейських країн та постсоціалістичних країн – членів Європейського Союзу, виділено найуспішніший досвід реформування податкових систем в умовах фіскальної децентралізації, проаналізовано доцільність запровадження єдиної ставки податку на доходи юридичних та фізичних осіб у країнах Європейського Союзу.

Ключові слова: податкова система, податкова реформа, фіскальна децентралізація, трансформація податкової системи, реформування податкової системи.

Аналіз зарубіжного досвіду реформування податкових систем в умовах фіскальної децентралізації. (текст статті)

Analysis of the foreign experience of reforming the tax system in the conditions of fiscal decentralization. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Соколовська А. М. Концепція ліберальної податкової реформи: доцільність і можливість реалізації в Україні / А. М. Соколовська // Фінанси України. – 2015. – № 12. – С. 12-31.
2. Мельник В. М. Сучасні податкові реформи у нових країнах – учасницях ЄС / В. М. Мельник, Т. В. Кощук // Економіка і прогнозування. – 2012. – № 3. – С. 102–118.
3. Луніна І. О. Міжнародні тенденції реформування податкових систем у післякризовий період 2008–2014 рр. та уроки для України / І. О. Луніна, Н. Б. Фролова // Фінанси України. – 2015. – № 8. – С. 7–20.
4. Цап І. М. Міжнародний досвід державного реформування податкових систем та можливості його застосування в Україні / І. М. Цап // Ефективність державного управління. – 2014. – Вип. 39. – С. 65–73.
5. Шабайкович В. А. Реформування податкової системи за новою економічною стратегією / В. А. Шабайкович, Є. В. Перепічка // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. – 2016. – № 847. – С. 183–192.
6. Полторак А. С. Гармонізація законодавства щодо оподаткування імпорту продукції легкої промисловості / А. С. Полторак, Ю. С. Бужак // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія «Економічні науки». – 2014. – № 9. – Ч. 2. – С. 128–132.
7. Полторак А. С. Оптимізація податкової політики в умовах фіскальної децентралізації в Україні / А. С. Полторак, О. С. Усенко // Modern economics. – 2017. – № 2. – С. 50–54.
8. Рижикова Н. І. Європейський досвід реформування податкових систем / Н. І. Рижикова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2016. – Вип. 171. – С. 161–168.
9. Doing Business 2017 / International Bank for Reconstruction and Development ; The World Bank [Electronic source], available at : www.worldbank.org.
10. International Tax Competitiveness Index 2016 [Electronic source] / Tax Foundation. – 2017, available at : taxfoundation.org.
11. Таптунова І. Трансформація податку на прибуток підприємств у податок на виведений капітал / Інна Таптунова // Європейський інформаційно-дослідницький центр. – Київ, 2016. – 43 с.

А. А. Тимошенко, М. И. Головко. Анализ зарубежного опыта реформирования налоговой системы в условиях фискальной децентрализации.

В статье проведен комплексный анализ особенностей реформирования налоговых систем в странах Европейского Союза в условиях фискальной децентрализации, выделены специфические характеристики современных налоговых систем западноевропейских стран и постсоциалистических стран – членов Европейского Союза, освещен успешный опыт реформирования налоговых систем в условиях фискальной децентрализации, проанализирована целесообразность введения единой ставки налога на доходы юридических и физических лиц в странах Европейского Союза.

A. Timoshenko, M. Holovko. Analysis of the foreign experience of reforming the tax system in the conditions of fiscal decentralization.

The article presents a comprehensive analysis of the specifics of tax system reform in the countries of the European Union in the context of fiscal decentralization, identifies specific characteristics of modern tax systems in Western European countries and post-socialist countries – members of the European Union, successful experience in reforming tax systems in the context of fiscal decentralization, is described, the advisability of tax on income of legal entities and individuals in the countries of the European Union has been analyzed.

Випуск №3 (95), 2017

Трансформація системи оподаткування прибутку юридичних осіб в Україні

УДК 336.2

М. Й. Головко, аспірант
Науковий керівник: Н. С. Прокопенко, д-р екон. наук, професор
Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»

У статті проведено комплексну оцінку динаміки фіскальної ефективності діючої системи оподаткування прибутку в Україні, проаналізовано зв’язок ставки класичного податку на прибуток з рівнем фіскальної ефективності в країнах світу, виокремлено особливості застосування класичної форми оподаткування прибутку юридичних осіб в Україні та представлено висновок щодо доцільності коригування системи оподаткування прибутку на основі проведеного SWOT-аналізу трансформації системи оподаткування прибутку в Україні у напрямі запровадження податку на виведений капітал.

Ключові слова: податкова система, податок на прибуток, податок на виведений капітал, податкова реформа, податок.

Трансформація системи оподаткування прибутку юридичних осіб в Україні. (текст статті)

Transformation of the system of taxation of profits of legal entities in Ukraine. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Do investors care about corporate taxes? / Chris Brooks, Chris Godfrey, Carola Hillenbrand, Kevin Money // Journal of Corporate Finance. – 2016. – № 38. – pp. 218-248.
2. Creedy J. Corporation tax revenue growth in the UK: A microsimulation analysis / John Creedy, Norman Gemmell // Economic Modelling. – 2009. – № 26 (3). – pp. 614-625.
3. Mitra Sh. To tax or not to tax? When does it matter for informality? / Shalini Mitra // Economic Modelling. – 2017. – № 64. – pp. 117-127.
4. Податок на прибуток підприємств чи податок на виведений капітал: аналіз та рекомендації / Девід Заха, Томас Оттен, Олександра Бетлій, Рікардо Джучі // Німецька консультаційна група ; Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. – Берлін, 2017. – 21 с.
5. Циганюк Ю. Податок на виведений капітал vs податок на прибуток: про що сперечаються «у верхах» [Електронний ресурс] / Юрій Циганюк // Бухгалтер&Закон. – 2016. – № 44. – Режим доступу : https://goo.gl/Z4hC3b
6. Suchyk T. Exit Capital Tax – the Alternative to Existing Corporatite Profit Tax / Tetyana Suchyk, Anna Kravchuk // The Ukrainian Journal of Business Law. – 2016. – №11. – pp. 24-25.
7. Полторак А. С. Оцінка податкових ризиків в системі економічної безпеки підприємств / А. С. Полторак, Ю. В. Волосюк // Економічний часопис–ХХІ. – 2016. – № 158 (3–4(2)). – С. 35–38.
8. Полторак А. С. Оптимізація податкової політики в умовах фіскальної децентралізації в Україні / А. С. Полторак, О. С. Усенко // Modern economics. – 2017. – № 2. – С. 50–54.
9. Таптунова І. Трансформація податку на прибуток підприємств у податок на виведений капітал / Інна Таптунова // Європейський інформаційно-дослідницький центр. – Київ, 2016. – 43 с.
10. Черкашин В. Прибуткова справа. Чи потрібен Україні податок на виведений капітал [Електронний ресурс] / В’ячеслав Черкашин // Реанімаційний пакет реформ. – Режим доступу : https://goo.gl/WUMoyB
11. Виконання бюджетів / Державна казначейська служба України : офіційний веб-сайт [Електронне джерело]. – Режим доступу до ресурсу : http://www.treasury.gov.ua.

М. И. Головко. Трансформация системы налогообложения прибыли юридических лиц в Украине.

В статье проведена комплексная оценка динамики фискальной эффективности действующей системы налогообложения прибыли в Украине, проанализирована связь ставки классического налога на прибыль с уровнем фискальной эффективности в странах мира, выделены особенности применения классической формы налогообложения прибыли юридических лиц в Украине и представлено заключение о целесообразности корректировки системы налогообложения прибыли на основе проведенного SWOT-анализа трансформации системы налогообложения прибыли в Украине в направлении введения налога на выведенный капитал.

M. Holovko. Transformation of the system of taxation of profits of legal entities in Ukraine.

The article analyzes the dynamics of fiscal efficiency of the current system of profit taxation in Ukraine, analyzes the relationship between the rate of the classical profit tax and the level of fiscal efficiency in the countries of the world, identifies the specifics of applying the classical form of corporate income taxation in Ukraine and presents the conclusion about the expediency of adjusting the profit tax system Based on the SWOT analysis of the transformation of the profit taxation system in Ukraine towards the introduction of a tax on the withdrawn capital.

Випуск №2 (94), 2017