Трансформація системи оподаткування прибутку юридичних осіб в Україні

УДК 336.2

М. Й. Головко, аспірант
Науковий керівник: Н. С. Прокопенко, д-р екон. наук, професор
Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»

У статті проведено комплексну оцінку динаміки фіскальної ефективності діючої системи оподаткування прибутку в Україні, проаналізовано зв’язок ставки класичного податку на прибуток з рівнем фіскальної ефективності в країнах світу, виокремлено особливості застосування класичної форми оподаткування прибутку юридичних осіб в Україні та представлено висновок щодо доцільності коригування системи оподаткування прибутку на основі проведеного SWOT-аналізу трансформації системи оподаткування прибутку в Україні у напрямі запровадження податку на виведений капітал.

Ключові слова: податкова система, податок на прибуток, податок на виведений капітал, податкова реформа, податок.

Трансформація системи оподаткування прибутку юридичних осіб в Україні. (текст статті)

Transformation of the system of taxation of profits of legal entities in Ukraine. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Do investors care about corporate taxes? / Chris Brooks, Chris Godfrey, Carola Hillenbrand, Kevin Money // Journal of Corporate Finance. – 2016. – № 38. – pp. 218-248.
2. Creedy J. Corporation tax revenue growth in the UK: A microsimulation analysis / John Creedy, Norman Gemmell // Economic Modelling. – 2009. – № 26 (3). – pp. 614-625.
3. Mitra Sh. To tax or not to tax? When does it matter for informality? / Shalini Mitra // Economic Modelling. – 2017. – № 64. – pp. 117-127.
4. Податок на прибуток підприємств чи податок на виведений капітал: аналіз та рекомендації / Девід Заха, Томас Оттен, Олександра Бетлій, Рікардо Джучі // Німецька консультаційна група ; Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. – Берлін, 2017. – 21 с.
5. Циганюк Ю. Податок на виведений капітал vs податок на прибуток: про що сперечаються «у верхах» [Електронний ресурс] / Юрій Циганюк // Бухгалтер&Закон. – 2016. – № 44. – Режим доступу : https://goo.gl/Z4hC3b
6. Suchyk T. Exit Capital Tax – the Alternative to Existing Corporatite Profit Tax / Tetyana Suchyk, Anna Kravchuk // The Ukrainian Journal of Business Law. – 2016. – №11. – pp. 24-25.
7. Полторак А. С. Оцінка податкових ризиків в системі економічної безпеки підприємств / А. С. Полторак, Ю. В. Волосюк // Економічний часопис–ХХІ. – 2016. – № 158 (3–4(2)). – С. 35–38.
8. Полторак А. С. Оптимізація податкової політики в умовах фіскальної децентралізації в Україні / А. С. Полторак, О. С. Усенко // Modern economics. – 2017. – № 2. – С. 50–54.
9. Таптунова І. Трансформація податку на прибуток підприємств у податок на виведений капітал / Інна Таптунова // Європейський інформаційно-дослідницький центр. – Київ, 2016. – 43 с.
10. Черкашин В. Прибуткова справа. Чи потрібен Україні податок на виведений капітал [Електронний ресурс] / В’ячеслав Черкашин // Реанімаційний пакет реформ. – Режим доступу : https://goo.gl/WUMoyB
11. Виконання бюджетів / Державна казначейська служба України : офіційний веб-сайт [Електронне джерело]. – Режим доступу до ресурсу : http://www.treasury.gov.ua.

М. И. Головко. Трансформация системы налогообложения прибыли юридических лиц в Украине.

В статье проведена комплексная оценка динамики фискальной эффективности действующей системы налогообложения прибыли в Украине, проанализирована связь ставки классического налога на прибыль с уровнем фискальной эффективности в странах мира, выделены особенности применения классической формы налогообложения прибыли юридических лиц в Украине и представлено заключение о целесообразности корректировки системы налогообложения прибыли на основе проведенного SWOT-анализа трансформации системы налогообложения прибыли в Украине в направлении введения налога на выведенный капитал.

M. Holovko. Transformation of the system of taxation of profits of legal entities in Ukraine.

The article analyzes the dynamics of fiscal efficiency of the current system of profit taxation in Ukraine, analyzes the relationship between the rate of the classical profit tax and the level of fiscal efficiency in the countries of the world, identifies the specifics of applying the classical form of corporate income taxation in Ukraine and presents the conclusion about the expediency of adjusting the profit tax system Based on the SWOT analysis of the transformation of the profit taxation system in Ukraine towards the introduction of a tax on the withdrawn capital.

Випуск №2 (94), 2017