Систематизація методичних підходів до отримання тривимірної інформації про водні об’єкти

УДК 332.2:332.3

М. В. Дубницька, аспірант
Київський національний університет будівництва і архітектури

Систематизовано методичні підходи до отримання тривимірної інформації про водні об’єкти для інформаційного забезпечення обліково-моніторингової системи водних об’єктів населених пунктів – 3D кадастру. Здійснений аналіз методичних підходів, визначені їх переваги і недоліки.

Ключові слова: тривимірна інформація, водний об’єкт, обліково-моніторингова система, 3D кадастр.

Систематизація методичних підходів до отримання тривимірної інформації про водні об’єкти. (текст статті)

Systematization of methodical approaches to receiving of three-dimensional information about water objects. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Ратушняк, Г. С. Топографія з основами картографії : навч. посіб. / Г. С. Ратушняк. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 208 с.
2. Черняга П.Г. Супутникова геодезія. Частина 1. Теоретичні відомості / П. Черняга. – Рівне : НУВГП, 2012. – 118 с.
3. Літнарович Р.М. Конструювання і дослідження математичних моделей. Модель пункту GPS спостережень. Частина 6. / Р.М. Лінарович. – Рівне : МЕГУ,2009. – 104 с.
4. Маркшейдерська справа : навч. посіб. / Ред. Антипенко Г.О. – Дніпропетровськ : НГУ, 2009. – 151 с.
5. Дорожинський О.Л. Фотограмметрія : підручник. / Л.О. Дорожинський, Р. Тукай. – Львів : НУ «Львівська політехніка», 2008. – 332 с.
6. Наказ Укргеодезкартографії від 09.04.1998 № 56 «Про затвердження Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-97)».
7. Дистанційне зондування з основами фотограмметрії : навчальний посібник / В.В. Білоус, С.П. Боднар, Т.М. Курач та ін. упоряд. Т.М. Курач. – К. : Київський університет, 2011. – 367 с. – 8 [окр.] с. іл.
8. Козловський Л.М. Дистанційне методи в геокартуванні : навч. посіб. / Л.М. Козловський. – Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2011. – 88 с.
9. Lemmens M. The Fierce Rise of Airborne Lidar: A View on Status, Developments and Trends / Mathias Lemmens // GIM International. – 11.01.2017. [Електронне джерело] Режим доступу: https://www.gim-international.com.
10. Геологический словарь: в 2-х томах / Х. А. Арсланова, М. Н. Голубчина, А. Д. Искандерова и др.; под ред. К. Н. Паффенгольца. – 2-е изд., испр. – М.: Недра, 1978.
11. Владов М.Л. Введение в георадиолокацию. Учебное пособие / М.Л. Владов, А.В. Старовойтов. – М. : МГУ, 2004. – 153 с.
12. Про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру : Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 15.

М. В. Дубницкая. Систематизация методических подходов к получению трёхмерной информации о водных объектах.

Систематизированы методические подходы к получению трёхмерной информации о водных объектах для информационного обеспечения учетно-мониторинговой системы водных объектов населённых пунктов – 3D кадастра. Осуществлён анализ методических подходов, определены их преимущества и недостатки.

M. Dubnytska. Systematization of methodical approaches to receiving of three-dimensional information about water objects.

The article deals with the systematization of methodical approaches to receiving of three-dimensional information about water objects for information support of accounting and monitoring system of settlement water objects – 3D cadastre. Analyses of methodical approaches was realized, their pros and cons were identified.

Зміст випуску 1 (93), 2017