Урожайність і якість коренеплодів нових сортів пастернаку посівного (Pastinaca Sativa l.) в умовах правобережного Лісостепу України

УДК 635.14:631.5(292.485)

В. В. Хареба, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН
О. О. Комар, аспірант
Національний університет біоресурсів і природокористування України

У статті представлено результати досліджень, проведених упродовж 2015–2016 рр. на дослідному полі кафедри овочівництва у НДП “Плодоовочевий сад” НУБіП України, щодо вивчення сортів пастернаку посівного.
Встановлено, що найвищу урожайність пастернаку посівного в умовах правобережного Лісостепу України забезпечує вирощування сортів Стимул (45,5 т/га) та Пульс (44,3 т/га) із товарністю коренеплодів відповідно 93 та 91%. За комплексом біохімічних показників виділявся сорт Петрик (контроль). У його коренеплодах виявлено 25,36% сухих речовин, цукрів 6,62%, аскорбінової кислоти 10,14 мг%. Вміст нітратів у коренеплодах досліджуваних сортів був нижчим від максимального допустимого рівня (МДР 250 мг/кг). Найвищу дегустаційну оцінку отримав сорт Пульс 5,6 балів.

Ключові слова: пастернак посівний, сорт, урожайність, біохімічний склад.

Урожайність і якість коренеплодів нових сортів пастернаку посівного (Pastinaca Sativa l.) в умовах правобережного Лісостепу України. (текст статті)

Crop capacity and root quality of parsnip (Pastinaca sativa L.) in conditions of right-bank Ukrainian Forest-steppe. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Лещук Н. В. Державна реєстрація сортів овочевих культур – основа формування національних сортових ресурсів / Н. В. Лещук, М. М. Зрібняк // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. – 2005. – № 2. – С. 86–96.
2. Vogel G. Handbuch des speziellen Gemüsebaus / G. Vogel. – Stuttgart: Ulmer, 1996. – 1127 s.
3. Сич З. Д. Сортовивчення овочевих культур / З. Д. Сич, І. М. Бобось. – К. : Корзун Д. Ю., 2012. – 578 с.
4. Науково–практичні підходи селекції і насінництва петрушки та пастернаку. Теорія і практика / С. І. Корнієнко, Т. К. Горова, Л. Ю. Штепа та ін. – Вінниця. : Нілан–ЛТД, 2015. – 152 с.
5. Дидів І. В. Ефективність нових сортів пастернаку в умовах Західного Лісостепу України / І. В. Дидів // Збірник наук. пр. Уманського державного аграрного університету: агрономія. – 2008. – Ч. 1, вип. 67. – С. 161–165.
6. Дидів І. В. Продуктивність пастернаку залежно від сортів вітчизняної та іноземної селекції / І. В. Дидів, О. Й. Дидів // Вісник Львівського національного аграрного університету: агрономія. – 2013. – № 17 (2). – С. 147–151.
7. Бобось І. М. Вплив шкідників і хвороб на продуктивність сортів петрушки й пастернаку / І. М. Бобось // Карантин і захист рослин. – 2013. – №2.– С. 12–14.
8. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2017 рік / Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України. – К., 2017. – С. 305.
9. Rubatzky V. E. Carrots and related vegetable umbelliferae / V. E. Rubatzky, C. F. Quiros, P. W. Simon. – New York: CABI, 1999. – 294 p.
10. Бондаренко Г. Л. Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві / За ред. Г. Л. Бондаренка, К. І. Яковенка. – X. : Основа, 2001. – 369 с.

В. В. Хареба, О. О. Комар. Урожайность и качество корнеплодов новых сортов пастернака посевного (Pastinaca sativa L) в условиях правобережной Лесостепи Украины.

В статье представлены результаты исследований, проведенных в 2015-2016 гг. на опытном поле кафедры в НИП «Плодоовощной сад» НУБиП Украины, по изучению продуктивности сортов пастернака.
Установлено, что наивысшую урожайность пастернака посевного в условиях правобережной Лесостепи Украины обеспечивает выращивание сортов Стимул (45,5 т/га) и Пульс (44,3 т/га) с товарностью корнеплодов соответственно 93 и 91%. По комплексу биохимических показателей выделялся сорт Петрик (контроль). В его корнеплодах выявлено 25,36% сухих веществ, общих сахаров 6,62%, аскорбиновой кислоты 10,14 мг%. Содержание нитратов в корнеплодах исследуемых сортов было ниже максимально допустимого уровня (МДУ 250 мг/кг). Наивысшую дегустационную оценку получил сорт Пульс 5,6 баллов.

V. Khareba, O. Komar. Crop capacity and root quality of parsnip (Pastinaca sativa L.) in conditions of right-bank Ukrainian Forest-steppe.

The article presents the results of research concerning varieties of parsnip which was conducted in 2015–2016 on the basis of experimental field at the Department of Vegetable-Growing in SRD “Plodoovochevyi Sad” of NUB&N of Ukraine.
It was determined that the highest crop capacity in conditions of right-bank Ukrainian forest-steppe is assured by such varieties as Stymul (45,5 tons/hectare) and Pulse (44,3 tons/hectare) with marketable value 93% and 31% accordingly. According to the aggregate of biochemical indices the most notable is Petryk (control). Its roots contained 25,36% of dry matter; total sugar – 6,62 %; vitamin C – 10,14 mg%. The content of nitrates in roots was lower than maximum permissible dose (250mg/kg). Pulse got the highest tasting grand – 5,6 points.

Випуск №3 (95), 2017