Зв’язок молекулярно-генетичних маркерів з класністю овець

УДК 636.32/38.082.12

В. А. Кириченко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
С. П. Кот, кандидат біологічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

К. В. Скрепець, кандидат сільськогосподарських наук
ІТСР ім. М.Ф. Іванова «Асканія-Нова»

Досліджено зв’язок молекулярно-генетичних маркерів крові асканійських каракульських овець із показниками класності ягнят. Встановлено вірогідні відмінності між групами особин з різними генотипами локусу трансферину за приналежністю ягнят до різних класів. Зокрема виявлено, що генотипи TfAB та TfВB вірогідно більше зустрічались серед елітних ягнят. Дослідження зв’язку між алелями Tf-локусу та розподілом ягнят у класи показало, що з підвищенням концентрації алеля TfC кількість тварин кращих класів зменшувалась.

Ключові слова: вівці, генотип, імуногенетика, маркер, клас.

Зв’язок молекулярно-генетичних маркерів з класністю овець. (текст статті)

Relation between molecular genetic markers and classes of sheep. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Ергалиев К. Полиморфизм белков крови у помесей / К. Ергалиев, Н. Алибаев, Т. Кансеитов// Овцеводство. – 1991. – № 4. – С. 29-30.
2. Іовенко В.М. Використання імуногенетичного маркування для підвищення ефективності селекції у вівчарстві / Іовенко В.М., Кириченко В.А. // Таврійський науковий вісник. – Херсон, 2004. – Вип. 32. – С. 87-90.
3. Казановский С. Методические указания по использованию антигенных эритроцитарных факторов и полиморфных систем белков и ферментов крови в селекции овец / [С.Казановский, Л.Ольховская, В.Остапенко]. – Ставрополь : ВНИИОК, 2014. – 54 с.
4. Кириченко В.А. Асоціації між комплексними генотипами та продуктивними ознаками овець асканійського типу багатоплідного каракулю /Кириченко В.А., Іовенко В.М. // Таврійський науковий вісник. – Херсон, 2009. – Вип.62. – С. 76-80.
5. Кириченко В.А. Залежність продуктивних ознак овець від загальної кількості виявлених антигенів / В. А. Кириченко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв, 2013. – Вип. 4 (76). – С. 77-80.
6. Кириченко В.А. Зв’язок молекулярно-генетичних маркерів з показниками живої маси ягнят при народженні / В. А. Кириченко, Є. В. Баркарь, С. П. Кот // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2014. – Вип. 3, Т. 2. – С. 178-181.
7. Макавеев Ц. Проучване върху генетичния полиморфизъм на серумните албумини при някои породи овце, развъждани в България / Ц. Макавеев, М. Баулов // Животн. Науки. – 1998. – Г.XV, № 6. – С. 42-48.
8. Barowicz T. Typy hemoglobin a niektore cechy produkcyjne owiec rasy olkuskiej / T. Barowicz // Rocz. Nauk. Zoot. – 2016. – T.13, Z. 2. – S. 57-64.
9. Bernoco D. Efficienza riproduttiva e tipi di emoglobina e di potassio nella pecore delle Langhe / D. Bernoco // Genet. agr. – 2008. – V.22, № 2. – P. 183-188.

В. А. Кириченко, С. П. Кот, К. В. Скрепец. Связь молекулярно-генетических маркеров с классностью овец.

Изучена связь молекулярно-генетических маркеров крови асканийских каракульских овец с показателями классности ягнят. Установлены достоверные отличия между группами особей с разными генотипами локуса трансферина у ягнят разных классов. В том числе выявлено, что генотипы TfAB и TfВB достоверно чаще встречались среди элитных ягнят. Исследование связи между аллелями Tf-локуса и распределением ягнят на классы показало, что с повышением концентрации аллеля TfC количество животных лучших классов уменьшалось.

V. Kyrychenko, S. Kot, K. Skrepets. Relation between molecular genetic markers and classes of sheep.

The connection of molecular genetic markers of blood of Askanian karakul sheep with indicators of the class of lambs was studied. Authentic differences were found between groups of individuals with different genotypes of the transferrin locus in lambs of different classes. In particular, it was revealed that genotypes of TfAB and TfBB were significantly more prevalent among elite lambs. Investigations of the connection between the Tf-allele alleles and the distribution of lambs in classes showed that with increase in the TfC allele concentration, the number of best-class animals was decreased.

Випуск №1 (93), 2017

Зв’язок молекулярно-генетичних маркерів з показниками живої маси ягнят при народженні

Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК 636.32/38.082.12

Автор
В. А. Кириченко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Є. В. Баркарь, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
С. П. Кот, кандидат біологічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Досліджено зв’язок молекулярно-генетичних маркерів крові багатоплідних каракульських овець із показником живої маси ягнят при народженні. Виявлено, щофеноваріант В(-) може використовуватись як генетичний маркер підвищеної енергії росту плоду багатоплідних каракульськиховець в ембріональний період.

Ключові слова
вівці, генотип, жива маса,імуногенетика, маркер, ягнята. (більше…)

Залежність продуктивних ознак овець від загальної кількості виявлених антигенів

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
636.32/38.082.12

Автор
В.А. Кириченко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
С.П. Кот, кандидат біологічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет, Україна
В.М. Іовенко, доктор сільськогосподарських наук
Інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова “Асканія-Нова”, Україна

Анотація
Досліджено зв’язок рівня гетерозиготності за окремими білковими локусами із загальною кількістю виявлених антигенних факторів особин. Виявлено залежність продуктивних ознак овець від загальної кількості виявлених антигенів, що дозволить значно підвищити ефективність селекційно-племінної роботи у вівчарстві.

Ключові слова
антиген, вівці, імуногенетика, маркер, продуктивність, селекція
(більше…)

Неспецифічна резистентність організму телиць у період статевого дозрівання

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636:612.1.017

Автор
С.П. Кот, кандидат біологічних наук, доцент
В.А. Кириченко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
В.О. Мельник, кандидат біологічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет, Україна
Л.П. Горальський, доктор ветеринарних наук, професор
Житомирський національний агроекологічний університет, Україна
А.В. Терещенко, магістр
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Досліджено неспецифічну резистентність організму телиць у період статевого дозрівання. Встановлено, що показники фагоцитарної активності лейкоцитів, лізоцимної та бактерицидної активності сироватки крові були добре вираженими, а їх зміни мали хвилеподібний характер.

Ключові слова
неспецифічна резистентність, фагоцитарна активність, статеве дозрівання телиць, бактерицидна активність, лізоцимна активність
(більше…)