Основні підходи до визначення індикаторів фінансової безпеки аграрного сектора

УДК 006.015.8:332.432

В. І. Криленко, доктор економічних наук, доцент
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

У статті розглянуто основні підходи до визначення індикаторів фінансової безпеки аграрного сектора. Обґрунтовано необхідність їх своєчасної ідентифікації та обрахування для проведення регуляторної політики у сфері забезпечення фінансової безпеки.

Ключові слова: аграрний сектор, фінансова безпека, індикатор, фактори та умови наявних загроз.

Основні підходи до визначення індикаторів фінансової безпеки аграрного сектора. (текст статті)

Formation of the indicators of financial security of the agricultural sector. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Шниппер Р. И. Регион. Диагностика и прогнозирование / Р. И. Шниппер. — Новосибирск, 2006. – С. 78-117.
2. Ван Хорн Дж. К. Основы управления фінансами : Пер с англ. / Дж. К. Ван Хорн. – М. : Финансы и кредит, 2006. – 308 с.
3. Криленко В. І. Економічна безпека аграрного сектору: проблеми регулювання та забезпечення : монографія / В. І. Криленко. – Миколаїв : Видавець В. П. Шамрай, 2014. – 468 с.

В. И. Крыленко. Формирование индикаторов финансовой безопасности аграрного сектора.

В статье рассмотрены основные критерии финансовой безопасности аграрного сектора. Обоснована необходимость их своевременной идентификации и расчета для проведения регуляторной политики в сфере обеспечения финансовой безопасности. Основное задание при определении уровня финансовой безопасности аграрного сектора состоит именно в выборе показателей финансовой безопасности и их характеристических значений.

V. Krylenko. Formation of the indicators of financial security of the agricultural sector.

The basic criteria of financial safety of the agricultural sector have been examined in the article. The necessity of their timely identification and calculation for regulatory policy adopting in the ensuring financial securityhas been grounded. The basic function in determination level of the financial security of the agricultural sector lies precisely in concluding the indicators of the financial security and their characteristic definitions.

Зміст випуску 1(88), 2016

Нормативно-правові особливості регулювання економічної безпеки аграрного сектора

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
338.24

Автор
В. І. Криленко, кандидат економічних наук, доцент, здобувач
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто нормативно-правові особливості регулювання економічної безпеки аграрного сектора економіки України, проведено узагальнення, що дозволило сформулювати власну позицію з питань ефективності регуляторної політики у сфері економічної безпеки аграрного сектора.

Ключові слова
регуляторна політика, економічна безпека аграрного сектора, методи регуляторної політики, ефективність регуляторної політики, аграрний сектор економіки
(більше…)

Оцінка сільськогосподарської складової аграрного сектора у забезпеченні економічної безпеки України

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
338.24

Автор
В.І. Криленко, кандидат економічних наук, доцент
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Анотація
Стаття присвячена дослідженню питань теоретичного та прикладного характеру щодо оцінки сільськогосподарської складової аграрного сектора у забезпеченні економічної безпеки України. Здійснено аналіз окремих ризиків сільськогосподарської складової аграрного сектора економіки України в контексті їх впливу на економічну безпеку держави.

Ключові слова
аграрний сектор, економічна безпека, ризики та загрози, сфера рослинництва, коефіцієнт варіації
(більше…)