Біологічний вплив цитратів наночастинок хрому і селену у самок щурів

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
599.323.4:661.875:547.123:620.3

Автор
Р.С. Федорук, доктор ветеринарних наук, професор, член-корреспондент НААН України
М. Хомин, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник
О.П. Долайчук, молодний науковий співробітник
С.Й. Кропивка, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
М.І. Храбко, кандидат сільськогосподарських наук, молодший науковий співробітник
Інститут біології тварин НААН України
В.Г. Каплуненко, доктор технічних наук, професор
Український державний НДІ нанобіотехнологій та ресурсозбереження, Україна

Анотація
Досліджували біологічний вплив цитратів наночастинок хрому та селену, в кількості 20 мкг Cr та Se/твар./добу за умов поєднаного їх випоювання самкам щурів від 7 до 21 доби вагітності. Після декапітації тварин на 21 добу вагітності визначали фізіолого-біохімічні показники крові та репродуктивної здатності організму за кількістю і масою плодів і матки, а також досліджували масу тіла і внутрішніх органів самок. Встановлено вірогідно нижчий рівень ТБК-активних продуктів у печінці та м’язах, і вищий – фенолсульфатів і фенолглюкуронідів, вищу концентрацію неорганічного фосфору та активності АлАТ у крові. Показники маси тіла, печінки, матки з плодами і кількості плодів у дослідній групі були також вищими порівняно з тваринами контрольної групи.

Ключові слова
щури, кров, тканини, нанотехнологія, Хром, Селен, наноматеріали, біологічна дія, фізіолого-біохімічні показники, репродуктивна здатність
(більше…)