Біологічний вплив цитратів наночастинок хрому і селену у самок щурів

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
599.323.4:661.875:547.123:620.3

Автор
Р.С. Федорук, доктор ветеринарних наук, професор, член-корреспондент НААН України
М. Хомин, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник
О.П. Долайчук, молодний науковий співробітник
С.Й. Кропивка, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
М.І. Храбко, кандидат сільськогосподарських наук, молодший науковий співробітник
Інститут біології тварин НААН України
В.Г. Каплуненко, доктор технічних наук, професор
Український державний НДІ нанобіотехнологій та ресурсозбереження, Україна

Анотація
Досліджували біологічний вплив цитратів наночастинок хрому та селену, в кількості 20 мкг Cr та Se/твар./добу за умов поєднаного їх випоювання самкам щурів від 7 до 21 доби вагітності. Після декапітації тварин на 21 добу вагітності визначали фізіолого-біохімічні показники крові та репродуктивної здатності організму за кількістю і масою плодів і матки, а також досліджували масу тіла і внутрішніх органів самок. Встановлено вірогідно нижчий рівень ТБК-активних продуктів у печінці та м’язах, і вищий – фенолсульфатів і фенолглюкуронідів, вищу концентрацію неорганічного фосфору та активності АлАТ у крові. Показники маси тіла, печінки, матки з плодами і кількості плодів у дослідній групі були також вищими порівняно з тваринами контрольної групи.

Ключові слова
щури, кров, тканини, нанотехнологія, Хром, Селен, наноматеріали, біологічна дія, фізіолого-біохімічні показники, репродуктивна здатність

Стаття
Р.С. Федорук, В.Г. Каплуненко, М. Хомин, О.П. Долайчук, С.Й. Кропивка, М.І. Храбко. Біологічний вплив цитратів наночастинок хрому і селену у самок щурів

Список використаних джерел

 1. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. Report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation, (Диета, питание и профилактика хронических заболеваний. Отчет о совместной консультации экспертов ВОЗ/ФАО). — Женева, 2003 — 149 с. (http://whglibdoc.who.int/trs/WHOTRS916. pdf.
 2. Нанотехнології мікронутрієнтів: проблеми, перспективи та шляхи ліквідації дефіциту макро- та мікроелементів / А. М. Сердюк, М. П. Гуліч, В. Г. Каплуненко, М. В. Косінов // Вісник академії медичних наук. — 2010. — № 1. — С. 47—53.
 3. Нанотехнологии в пищевых продуктах: перспективы и проблемы / В. М. Верников, Е. А. Арианова, И. В. Гмошинский и др. // Вопросы питания. — 2009. — Т. 78, № 2. — С. 4—17.
 4. Іскра Р. Я. Особливості антиоксидантного захисту та ліпідного обміну в організмі свиноматок і поросят за дії хром цитрату / Р. Я. Іскра, В. В. Влізло // Біологія тварин. — 2013. — Т. 15, № 2. — С. 49—55.
 5. Хомин М. М. Антиоксидантний профіль організму і біологічна цінність молока корів у перші місяці лактації за згодовування цитрату хрому та селену / М. М. Хомин, Р. С. Федорук // Біологія тварин. — 2013. — Т. 15, № 2. — С. 140—148.
 6. Новинюк Л. В. Железосодержащие соли лимонной кислоты для обогащения продуктов ценными нутриентами / Новинюк Л. В. // Пищевые ингредиенты: сырье и добавки. — 2008. — № 2. — С. 64—66.
 7. Молочная кислота и лактаты в пищевой промышленности / В. В. Евелева, Д. Х. Кулев, Т. М. Черпалина, И. Н. Филимонова // Пищевые ингредиенты: сырье и добавки. — 2009. — №1. — С. 70—71.
 8. Новинюк Л. В. Цитраты как безопасные нутриенты / Л. В. Новинюк // Пищевые ингредиенты: сырье и добавки. — 2009. — № 1. — С. 70—71.
 9. Хомин М. М. Фізіолого-біохімічні показники крові та біологічна цінність молока корів за впливу наноаквацитрату і хлориду хрому / М. М. Хомин, Р. С. Федорук // Міжнародний семінар “Етика нанотехнологій та нанобезпеки” ; Національна академія медичних наук України. — Київ, 13 жовтня 2011. — С. 50—51.
 10. Нанотехнології у ветеринарній медицині / В. Б. Борисевич, Б. В. Борисевич, В. Г. Каплуненко, та ін. ; ред. проф. И. Б. Боресевич, проф. В. Г. Каплуненко. — К. : Ліра, 2009. — 232 с.
 11. Morris V. Nanotechnology and food. — IUFoST Scientific Information Bulletin. — Oakville, Ontario, Canada: IUFoST. — 2007. — 7 p.
 12. Наноматеріали в біології. Основи нановетеринарії : посіб. для студ. аграр. закл. освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спец. “Вет. медицина” та ветеринарно-медичних спеціалістів / В. Б. Борисевич, В. Г. Каплуненко, М. В. Косінов та ін. — К. : Авіцена, 2010. — 416 с.
 13. Schroll A. The importance of magnesium in electrolyte homeostasis // J. Magn. Res. — 1995. — № 8. — Р. 64—71.
 14. Хомин М. М. Вплив наноаквацитрату та хлориду хрому на антиоксидантну систему організму корів і біологічну цінність молока / М. М. Хомин, Р. С. Федорук, С. Й. Кропивка // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С. З. Гжицького. — 2011. — Т. 13, № 4 (50). — Ч. 2. — С. 238—243.
 15. Патент України № 44139. Спосіб отримання гідрофільних металевих наночастинок “Електроімпульсна аквананотехнологія отримання гідрофільних металевих наночастинок” / МПК (2009); B01J 13/00, B32B 5/00, A61N 1/44 (2009.01), H01J 19/00 / Опубл. 25.09.2009. — Бюл. № 18.

Р.С. Федорук, В.Г. Каплуненко, М.М. Хомин, О.П. Долайчук, С.И. Крапивко, М.И. Храбко. Биологическое влияние цитратов наночастиц хрома и селена на самок крыс.
Исследовали биологическое воздействие цитратов наночастиц хрома и селена в количестве 20 мкг Cr и Se/жив./сутки в условиях совместного их выпаивания самкам крыс от 7 до 21 суток беременности. После декапитации животных на 21 сутки беременности определяли физиолого-биохимические показатели крови и репродуктивной способности организма по количеству и массе плодов и матки, а также исследовали массу тела и внутренних органов самок. Установлено достоверно низший уровень ТБК-активных продуктов в печени и мышцах, и высший – фенолсульфатов и фенолглюкуронидов, более высокую концентрацию неорганического фосфора и активность АлАТ в крови. Показатели массы тела, печени, матки с плодами и количества плодов в опытной группе были также более высокими по сравнению с животными контрольной группы.

R. Fedoruk, V. Kaplunenko, M. Khomyn, O. Dolaychuk, S. Kropyvka, М. Khrabko. Biological effects of chromium and selenium nanoparticles citrate in female rats.
The biological effects of chromium and selenium nanoparticles citrate in an amount of 20 mg Cr and Se /anim./day in their combined watering to female rats from 7 to 21 days of pregnancy were studied. After decapitation of animals on 21th day of pregnancy the physiological and biochemical parameters of blood and reproductive ability of the organism were determined. The amount and weight of embryos, uterus, body and inner organs weight of females were examined. It was found significantly lower levels of TBA-active products in the liver and muscle, and higher – fenolsulphats, fenolglucuronids and a higher concentration of inorganic phosphorus and the activity of ALT in the blood. Indices of body weight, liver, uterus with embryos and amount of fetuses in the experimental group were also higher compared with animals of the control group.