Інформаційне забезпечення моніторингу земель та створення територіальних геоінформаційних систем кадастру нерухомості.

УДК 332.2:332.3:349.4

Ю. О. Кірічек,доктор технічних наук, професор
В. О. Гряник,старший викладач
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Наведено аналіз стану сучасного муніципального геоінформаційного забезпечення діяльності територіальних громад в Україні. Запропоновано першочергові заходи його розбудови на основі існуючих технічних матеріалів та нової бази даних, створеної із застосуванням сучасних технологій. Геоінформаційні системи вкрай необхідні для вирішення нагальних задач як при проведенні адміністративно-територіальної реформи в Україні, так і при об’єднанні територіальних громад.

Ключові слова: геоінформаційні системи, управління земельними ресурсами та нерухомим майном, застосування ГІС, бази даних, аналіз інформації, статистична звітність.

Інформаційне забезпечення моніторингу земель та створення територіальних геоінформаційних систем кадастру нерухомості. (текст статті)

Information support of lands monitoring and the creation of territorial geoinformation systems of real estate cadastre. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Земельний кодекс України : за станом на 01 березня 2016 р. // Відомості Верховної Ради України . – Офіц. вид. – К., 2002. – № 3-4. – ст.27 – (Бібліотека офіційних видань). – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/2768-14.
2. Про Державний земельний кадастр : Закон України за станом на 01 березня 2016р. // Відомості Верховної Ради України . – Офіц. вид. – К., 2012. – № 8. – ст.61 – (Бібліотека офіційних видань). – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3613-17.
3. Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень : Закон України за станом на 01 січня 2016 р. // Відомості Верховної Ради України . – Офіц. вид. – К., 2004. – №51. – ст.553 – (Бібліотека офіційних видань). – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1952-15.
4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності : Закону України від 06.09.2012 № 5245-VI за станом на 16 червня 2013 р. // Відомості Верховної Ради України . – Офіц. вид. – К., 2013. – №36. – ст.472 – (Бібліотека офіційих видань). – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5245-17.

Ю. А. Киричек, В. А. Гряник. Информационное обеспечение мониторинга земель и создание территориальных геоинформационных систем кадастра недвижимости.

Приведен анализ состояния современного муниципального геоинформационного обеспечения деятельности территориальных общин в Украине. Предложены первоочередные меры по его развитию на основе существующих технических материалов и новой базы данных, созданной с применением современных технологий. Геоинформационные системы крайне необходимы для решения насущных задач, как при проведении административно-территориальной реформы в Украине, так и при объединении территориальных общин.

Y. Kirichek, V. Granik. Information support of lands monitoring and the creation of territorial geoinformation systems of real estate cadastre.

We analysed the municipal geoinformation state support of activities of the territorial communities in Ukraine. Prime ways of its development on the basis of the existing technical materials and the new database is created with application of modern technologies are offered.

Зміст випуску 3 (91), 2016