Мірзоєв Н. Пандемія COVID – 19 і інноваційна аграрна економіка

УДК 614.4COVID19:[330.341.1:338.432]

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-2(110)-13

 

Н. Мірзоєв, доцент

Ленкоранський державний університет

 

Пандемія COVID – 19 має глибокий вплив на всі сфери нашого життя. Однією з основних областей, порушених пандемією, є аграрний сектор. У статті наголошується на необхідності застосування наукомістких технологій і розширення інноваційної діяльності для забезпечення сталого розвитку сільського господарства в умовах нинішньої пандемії. Також вивчається важливість технологій нового покоління в прискоренні інноваційного розвитку аграрного сектора.

Отримано позитивні результати з питань, які необхідно вирішувати при організації та розвитку економіки на основі інноваційної системи в аграрному секторі в умовах пандемії.

Ключові слова: аграрний сектор, інновація, пандемія COVID – 19, підприємництво, цифрова трансформація, економічна активність.

 

Пандемія COVID – 19 і інноваційна аграрна економіка

COVID-19 pandemic and innovative agrarian economy

 

Список використаних джерел:

  1. Balayev Rəsul. (2021). Pandemiya və rəqəmsal transformasiyalar. [Pandemic and digital transformation]. ADİU-UNEC. “Elm günləri”. Bakı, 15-30 mart [in Azerbaijani]. URL: http://news.unec.edu.az/xeber/100-elm/7280-bold-red-unec-de-elm-gunleri-kechirilir-bold-red– Title from the screen.
  2. Mirzəyev N. S. (2017), Azərbaycanda taxılçılıq sahəsində sahibkarlıq subyektlərinin faəliyyət istiqamətləri. [Areas of activity of entrepreneurial entities in the field of grain growing in Azerbaijan]. Monoqrafiya. “Elm və təhsil” nəşriyyatı. Bakı [in Azerbaijani].
  3. Salahov S. V. (2004), Aqrar sahənin dövlət tənzimlənməsi problemləri. [Problems of state regulation of the agricultural sector]. Bakı, “Nurlan”, 504 s. [in Azerbaijani].
  4. Salahov S. V. (2010), Aqrar sahənin innovasiya yönümlü inkişafının konseptual əsasları. [Conceptual framework for innovative development of the agricultural sector]. “İnnovasiyalı kənd təsərrüfatı istehsalının formalaşdırılması problemləri”nə həsr edilmiş beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, Az.ETKTİ və Tİ, s. 8-18. [in Azerbaijani].
  5. Babayeva V. M. (2020), Aqrar sahənin innovasiyalı inkişafının prioritet istiqamətləri. [Priority areas of innovative development of the agricultural sector]. “Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı” elmi-praktiki jurnal. № 4 (34). Bakı, [in Azerbaijani] URL: agroeconomics.az. – Title from the screen.
  6. Bernie Gracie. (2020), Digital transformation: 4 ways to plan a normal life after a pandemic. URL: https://enterprisersproject.com/article/2020/4/digital-transformation-how-plan-post-pandemic – Title from the screen.
  7. Online Nation/ (2020), [Èlektronnyj resurs]. URL: https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0027/196407/online-nation-2020-report.pdf – Title from the screen.
  8. The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities Oslo Manual (2018) GUIDELINES FOR COLLECTING, REPORTING AND USING DATA ON INNOVATION. URL: http://www.stats.gov.cn/english/pdf/202010/pdf – Title from the screen.
  9. State Statistics Service of Azerbaijani URL: https://www.stat.gov.az. – Title from the screen.

Н. Мирзоев. Пандемия COVID – 19 и инновационная аграрная экономика

COVID – 19 пандемия оказала и продолжает оказывать глубокое влияние на все сферы нашей жизни. Одна из основных областей, затронутых пандемией – это аграрный сектор. В статье подчеркивается необходимость применения наукоемких технологий и расширения инновационной деятельности для обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства в условиях нынешней пандемии. Также изучается важность технологий нового поколения в ускорении инновационного развития аграрного сектора.

Получены положительные результаты по вопросам, которые необходимо решать при организации и развитии экономики на основе инновационной системы в аграрном секторе в условиях пандемии.

Ключевые слова: аграрный сектор, инновация, пандемия COVID – 19, предпринимательство, цифровая трансформация, экономическая активность.

 

N. Mirzayev. COVID-19 pandemic and innovative agrarian economy

The COVID – 19 pandemic has had and continues to have a profound effect on all areas of our lives. One of the main areas affected by the pandemic is agriculture. The article emphasizes the need to apply science-intensive technologies and expand innovative activities to ensure sustainable development of agriculture in the current pandemic. The importance of new generation technologies in accelerating the innovative development of the agricultural sector is also studied. Positive results have been obtained on issues that need to be solved when organizing and developing an economy based on an innovation system in the agricultural sector in a pandemic.

Keywords: agricultural sector, innovation, COVID-19 pandemic, entrepreneurship, digital transformation, economic activity.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

mirzoyev.pdf
mirzoyev.pdf