В. М. Стамат, А. А. Смирнова, Н. С. Савченко. Споживча поведінка на ринку туристичних послуг регіону

УДК 338.48-6:330.123.6

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-4(100)-4

В. М. Стамат, кандидат економічних наук, доцент
ORCID ID:
0000-0001-5789-4023
А. А. Смирнова,
здобувач вищої освіти
Н. С. Савченко,
здобувач вищої освіти
Миколаївський національний аграрний університет

У статті висвітлено результати маркетингових досліджень споживчої поведінки та мотивацій на ринку туристичних послуг регіону. Зазначено комплексну оцінку туристичних послуг в Україні та за кордоном. Виявлено зв’язок поведінки споживачів залежно від рівня середньомісячного доходу, статі, частоти подорожей за кордон та віку на основі використання непараметричних методів статистики. Здійснено сегментацію споживачів туристичних послуг та надано їх характеристику за психографічними та поведінковими критеріями.

Ключові слова: туристичний ринок, споживча поведінка, споживчі мотивації, маркетинг туризму, маркетингове дослідження, туристичні послуги, сегментація споживачів.

Споживча поведінка на ринку туристичних послуг регіону (текст статті)
V. Stamat, A. Smyrnova, N. Savchenko. Consumer behavior at the market of tourist services of the region (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Про туризм : Закон України. Документ 324/95-вр, чинний, поточна редакція – Редакція від 11.02.2015, підстава 124-19 / Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80 .
 2. Горкавий В.К., В.В. Ярова. Математична статистика : навч. посіб. К. : Професіонал, 2004. 378с.
 3. Державна служба статистики України: офіційний сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 4. Зозульов О.В., Василенко А.Т. Аналіз поведінки споживачів на промисловому ринку для формування торгової пропозиції // Економічний вісник НТУУ «КПІ»: електрон. версія журн. 2017. №14. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/108742 DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108742
 5. Кізима В.Л., Н.В.Бортнік. Маркетингове дослідження ринку туристичних і готельних послуг України. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. Ч, Вип.17. С.37-40.
 6. Кудла Н.Є. Мотиви вибору відпочинку у селянському агротуристичному господарстві // Вісник ДІТБ. Серія : Економіка, організація та управління підприємствами туристичної індустрії та туристичної галузі в цілому : електрон. версія журн. 2013. №17.  С. 283-289.  URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vditb_2013_17_48
 7. Ложкін Г.В., Комаровська В.Л. Споживацька поведінка. Практична психологія та соціальні робота. 2009. №4. С. 1-10.
 8. Оболенцева Л.В., Павленко А.А. Маркетинг та його роль у розвитку туристичної індустрії регіону. International Scientific Journal. 2015. №9. С.141-145.
 9. Окландер М.А. Вплив соціальних чинників на поведінку споживача. Наукові праці ДОННТУ. Серія: Економічна. 2013. №4 (46). С.248-255.
 10. Окландер М.А. Сучасні трансформації культурних чинників поведінки споживача Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський Політехнічний Інститут» : збірник наукових праць. 2013. №10. С. 386-392.
 11. Прокопенко О.В., Троян М.Ю. Поведінка споживачів : навч. посіб. К. : Центр учбової літератури, 2008.  176 с.
 12. Роделіус В., Азарян О.М., Бабенко Н.О. Маркетинг : підручник. К. : НМЦ „Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2009. 648 с.
 13. Тєлєтов О.С., Косолап Н.Є. Особливості та перспективи маркетингу туристичних послуг в Україні. Маркетинг і менеджмент інновацій.   №1.  С. 21-34.
 14. Тєлєтов О.С., Хижняк М.О. Маркетингові підходи до надання туристичних послуг в умовах України. Маркетинг і менеджмент інновацій.   №3.  С. 200-212.
 15. Altkorn J. Marketing w turystyce. Warszawa : Wydawnictwonaukowe PWN, 1995. – 11 s.
 16. Mostert P.G. Buying behaviour of South African Internet users. Pretoria : University of Pretoria, 2002. – 517 p.
 17. Palatkova M. Travel and tourism marketing-review. Czech Journal of Tourizm.   #1.  p. 30-52.
 18. Swarbrooke J., Horner Consumer behaviour in tourism. Oxford : Elsevier, 2007. – 425 p.
 19. Wang Jing. Economic and cultural impact of tourism marketing // Маркетинг і менеджмент інновацій цілому : електрон. версія журн. №3. С. 53-59. URL: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua

 

В. М. Стамат, А. А. Смирнова, Н. С. Савченко. Потребительское поведение на рынке туристических услуг региона.

В статье освещены результаты маркетинговых исследований потребительского поведения и мотиваций на рынке туристических услуг региона. Указана комплексная оценка туристических услуг в Украине и за границей. Выявлена связь поведения потребителей в зависимости от уровня среднемесячного дохода, пола, частоты путешествий за границу и возраста на основе использования непараметрических методов статистики. Сделана сегментация потребителей туристических услуг и предоставлена их характеристика по психографическим и поведенческим критериям.

Ключевые слова: туристический рынок, потребительское поведение, потребительские мотивации, маркетинг туризма, маркетингове исследования, туристические услуги, сегментация потребителей.

 

Stamat, A. Smyrnova, N. Savchenko. Consumer behavior at the market of tourist services of the region.

The article represents the results of marketing research of consumer motivations at the market of tourist services of the region. The comprehensive assessment of tourist services in Ukraine and abroad is done. The article presents the analysis of consumer behavior depending on the level of average monthly income, gender, frequency of travel abroad and age. The analysis is made on the basis of the use of non-parametric methods of statistics. Consumer segmentation of tourist services is carried out and their characteristics are described according to psychographic and behavioral criteria.

Keywords: tourist market, consumer behavior, consumer motivations, tourist marketing, marketing research, tourist services, consumer segmentation.

Повернутися до змісту

stamat.pdf
stamat.pdf
Size: 0.33