Довгаль О. В., Безугла Л. С. Регіональна інноваційна модель розвитку екотуристичної інфраструктури

УДК 338.48:379.8:332.711

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-2(106)-3

 

О. В. Довгаль, доктор економічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0003-3353-4749
Миколаївський національний аграрний університет
Л. С. Безугла, кандидат наук з державного управління, доцент
ORCID ID: 0000-0002-6520-4325
Дніпровський державний аграрно-економічний університет

 

У статті проаналізовано й узагальнено нормативно-правову базу з регулювання розвитку туристичної сфери і регіональні програми на прикладі Дніпропетровської області.   Виявлено сукупність бар’єрів, які перешкоджають ефективному формуванню й розвитку екотуристичної інфраструктури в регіоні. Запропоновано регіональну інноваційну модель розвитку екотуристичної інфраструктури, впровадження якої сприятиме зростанню доходів сільського населення, збільшенню обсягів надходжень до місцевих бюджетів, скороченню рівня безробіття за рахунок створення додаткових робочих місць, активізації розвитку малого підприємництва в селах регіону та державно-приватного партнерства на основі залучення приватних інвестицій.

Ключові слова: екотуризм, туристична сфера, туристичні послуги, екотуристична інфраструктура, регіональна інноваційна модель.

 

 Регіональна інноваційна модель розвитку екотуристичної інфраструктури 

 Regional innovative development model of ecotourism infrastructure

 

Список використаних джерел:

 1. World Tourism Organization UNWTO. 2019. URL: http://mkt.unwto.org/barometer.
 2. United Nations Environment Programme and World Tourism Organization. Tourism in the Green Economy – Background Report. Madrid: UNWTO, 2012. 167 p.
 3. Bilgihan A., Nejad M. Innovation in hospitality and tourism industries. Journal of Innovation. 2015. Vol. 6(3). P. 33-41. https://doi.org/10.1108/jhtt-08-2015-0033.
 4. Marakova V., Medvedova M. Innovation in tourism destinations. Forum Scientiae Oeconomia. 2016. Vol. 4(1). P. 33-43.
 5. Sardak S., Dzhyndzhoian V., Samoilenko A. Global innovations in tourism. Innovative Marketing. 2016. Vol. 12(3). P. 1-8. https://doi.org/10.21511/im.12(3).2016.04.
 6. Романенко О. О., Яворська О. Г. Особливості інновацій в туризмі та індустрії гостинності. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 8. С. 5-9.
 7. Давидова О. Особливості застосування інновацій у розвиток туристичної галузі України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. 2015. №7(172). С. 65-69. https://doi.org/10.17721/1728-2667.2015/172-7/9.
 8. Романів П. В. Управління інноваційним розвитком туризму: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 198 с.
 9. Гуменюк А. І. Особливості удосконалення регіонального управління інноваційною діяльністю (на прикладі Івано-Франківської області). Теорія та практика державного управління. 2015. Вип. 4(51). С. 1-8.
 10. Вдовічен А. А., Вдовічена О. Г. Модель управління розвитком туристичного бізнесу території на інноваційному підході. Економічний аналіз: зб. наук. пр. / Тернопільський національний економічний університет. Тернопіль: Економічна думка, 2018. Т. 28. № 2. С. 9-20.
 11. Панухник О. Інноваційний потенціал регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу: передумови формування та векторність управління. Галицький економічний вісник. 2015. № 2(49). С. 5-12.
 12. Milenkovic S., Boskovic N. Ecotourism development in the danube region of Serbia. Actual problems of economics. 2014. No 2. P. 254-261.
 13. Биркович В. І. Сільський зелений туризм – пріоритет розвитку туристичної галузі України. Стратегічні пріоритети. 2008. № 1(6). С. 138-143.
 14. Рутинський М. Й., Зінько Ю. В. Зелений туризм. Київ: Знання, 2008. 271 с.
 15. Язіна В. А., Ткач В. О., Кожушко С. П. Сільський зелений туризм як основний інструмент створення успішного українського туристичного села. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 29. С. 37-41.
 16. Степанов В. Ю. Сільський зелений туризм в Україні: проблеми та перспективи. Регіональне управління та місцеве самоврядування. 2018. № 1(53). С. 1-5.
 17. Папп В. В. Сільський зелений туризм як пріоритетний напрям розвитку сільських територій України. Агросвіт. 2015. № 18. С. 17-22.
 18. Рибак В. В., Трембіцька О. І. Розвиток зеленого туризму в Україні. Агропромислове видавництво Полісся. Серія: Економіка. 2013. Вип. 6. С. 137-145.
 19. Олексюк С. М., Пепеля В. Д., Загайна Н. М. Концепції розвитку зеленого туризму в регіоні. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. 2010. Вип. 3. С. 165-169.
 20. Арбузова Ю. В., Яковенко В. Д. Перспективні напрямки розвитку зеленого туризму в Україні. Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві. 2013. Вип. 3(4). С. 120-128.
 21. Савіцька О. П., Савіцька Н. В., Погребняк Л. В. Екотуризм як важлива складова стратегії сталого розвитку України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 15. С. 122-128.
 22. Нещадим Л. М., Тимчук С. В., Кожухівська Р. Б. Екологічний туризм як основа ефективного розвитку туристичного бізнесу в Україні. Приазовський економічний вісник. 2019. Вип. 3(14). С. 323-327.
 23. Передерко В. П. Розвиток інфраструктури еко- і геотуризму в Карпатському регіоні за сприяння проектів міжнародної технічної допомоги. Економіка і суспільство. 2016. Вип. № 2. С. 418-424.
 24. Крюкова І. О., Кравчук А. О. Сучасний стан та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Одеській області. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 5. С. 462-466.
 25. Приварникова І. Ю. Туристична інфраструктура для створення умов ековідпочинку та розвитку зеленого туризму в промислово орієнтованих регіонах. Регіональний туризм: стратегія, ресурси, перспективи розвитку: монографія / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. Дніпро: Акцент ПП, 2015. С. 105-129.
 26. Коркуна О. І., Цільник О. Я., Бордун О. В. Розвиток зеленого туризму в умовах формування об’єднаних територіальних громад. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», 2019. Вип. 1(135). С. 24-28.
 27. Маховка В. Сільський (зелений) туризм як напрям розвитку сільських територій у Полтавській області. Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. 2014. Вип. 19. Ч. 2. С. 130-140.
 28. Ілляшенко С. М., Ілляшенко Н. С., Щербаченко В. О. «Зелений» туризм як один з напрямів сталого розвитку регіону. Економіка України. 2013. № 8. С. 33-39.
 29. Швець Ю. О. Проблеми і перспективи організації та розвитку зеленого туризму в Україні з урахуванням європейського досвіду. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. Вип. 22. Ч. 1. С. 36-39.
 30. Безугла Л. С. Інноваційний розвиток системи екотуризму на засадах функціонування бізнесу. Бізнес-моделі розвитку національної економіки та підприємницьких структур: сучасні реалії та перспективи: монографія з міжнародною участю / за ред. Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної. Дніпро: Журфонд, 2018. С.296-305.
 31. Безугла Л.С. Розвиток екотуризму на засадах функціонування підприємництва. Економіка та суспільство. № 19. С. 282-286.
 32. Безугла Л. С. Потенціал розвитку екотуризму за соціально-економічними критеріями. Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб’єктів національного господарства: колективна монографія / за ред. Л. М. Савчук, А. В. Череп. Дніпро: Журфонд. 2019. С. 359-367.
 33. Bezuhla L., Demchuk N. Development strategy of ecoturism enterprises as a factor of increasing their competitiveness. Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities: Collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. / HigherSchool of Social and Economic. Przewosk: WSSG, 2019. Vol. 2. Р. 289-297.
 34. Безугла Л. С., Демчук Н. І. Соціально-економічні аспекти і передумови розвитку підприємств галузі екотуризму. Агросвіт. № 18. С. 24-28.
 35. Романюк С.В. Туристична галузь України: руїна чи низький старт?. URL: https://novosti-turbiznesa.info/article/turistichna_ galuz_ukraini_ruina_chi_ nizkij_start_.html

 

Е. В. Довгаль, Л. С. Безуглая. Региональная инновационная модель развития экотуристической инфраструктуры

В статье проанализированы и обобщены нормативно-правовая база по регулированию развития туристической сферы и региональные программы на примере Днепропетровской области. Выявлена совокупность барьеров, препятствующих эффективному формированию и развитию экотуристической инфраструктуры в регионе. Предложена региональная инновационная модель развития экотуристической инфраструктуры, внедрение которой будет способствовать росту доходов сельского населения; увеличению объемов поступлений в местные бюджеты; сокращению уровня безработицы за счет создания дополнительных рабочих мест; активизации развития малого предпринимательства в селах региона и государственно-частного партнерства на основе привлечения частных инвестиций.

Ключевые слова: экотуризм, туристическая сфера, туристические услуги, экологическая инфраструктура, региональная инновационная модель.

 

H. Dovhal, L. Bezuhla. Regional innovative development model of ecotourism infrastructure

The article analyses and summarizes the regulatory framework for regulating the development of the tourism sector and regional programs on the example of the Dnipropetrovsk region. The set of barriers hindering the effective formation and development of ecotourism infrastructure in the region is revealed. A regional innovation model for the development of ecotourism infrastructure is proposed, the introduction of which will contribute to the growth of rural incomes, increased revenues to local budgets, reduced unemployment by creating additional jobs, enhancing the development of small business in the villages of the region and public-private partnerships by attracting private investment.

Keywords: ecotourism, tourism sector,  tourism services, ecotourism infrastructure, regional innovation model.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

dovhal.pdf
dovhal.pdf

Теорії регіонального розвитку та їх вплив на розвиток сільських територій

УДК 332.13:338.32

DOI:10.31521/2313-092X/2019-1(101)-3

Н.В. Потриваєва, доктор економічних наук, професор
ORCID ID: 0000-0002-9781-6529
О.В. Довгаль, кандидат економічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0003-3353-4749
Миколаївський національний аграрний університет

                  

       У статті досліджено сучасні напрями розвитку регіональних теорій, їх зміст та особливості еволюції. Обґрунтовано, що більшість теорій і концепцій розвитку регіонів базуються на залежності соціально-економічних показників від якості управління, а не ресурсного потенціалу. Висвітлено особливості регіонального та національного розвитку, визначено додаткові фактори їх впливу на розвиток сільських територій.

       Ключові слова: аграрне виробництво, регіональний розвиток, регіональна теорія, ресурсний потенціал, сільські території.

Теорії регіонального розвитку та їх вплив на розвиток сільських територій

Theories of regional development and their influence on the development of agricultural territories

Список використаних джерел:

 1. Савчин, І.З. (2016). Концепції та теорії регіонального розвитку в контексті взаємовідносин «Регіон-країна». Український журнал прикладної економіки. Том 1. №4. С. 101-108.
 2. Пельтек, Л.В. (2010). Розвиток регіональної промислової політики держави: теорія, методологія, механізми: [монографія]. Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 268 с.
 3. Реутов, В.Є., Головченко, Н.З. (2010). Генезис теоретичних поглядів на регіон та регіональний розвиток. Економіка та держава. №3. С. 17-22.
 4. Thünen von J., H. (1910). Der Isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationaloekonomie. Jena: Verlag von Gustav Fisher, 678 p.
 5. Launhardt, W. (1872). Theorie der Kommerziellen Trassierung der Verkehrswege. Zeitschrift des Hannoverschen Architektenund Ingenieurvereins. Hannover. Т. 18. 522 р.
 6. Блауг, М. (1994). Теорія розміщення промислових підприємств Вебера. Економічна думка в ретроспективі = Economic Theory in Retrospect. М.: Справа, С. 578–580. XVII. 627 с.
 7. Christaller, W. (1966). Central Places in Southern Germany. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, (Translated by Carlisle W. Baskin)
 8. Kuby, M.A. (1989). Location-Allocation Model of Lösch’s Central Place Theory: Testing on a Uniform Lattice Network. Geographical Analysis, PP. 316–337.
 9. Hägerstrand, T. (1967). Innovation diffusion as a spatial process. Postscript and translation by Allan Pred; translated with the assistance of Greta Haag. Chicago: University of Chicago Press. 350 p.
 10. Перру, Ф. Экономическое пространство: теория и приложение. (2007). Пространственная экономика. № 3. С. 57–64.
 11. Дегтярьова, І. Теорії регіонального розвитку та їх еволюція як основа сучасного регіонального управління. (2010). Вісник Національної академії державного управління. № 4. С. 141–148.
 12. Ліба, Н.С. Систематизація теорій регіонального розвитку в еволюційному порядку. (2016). Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка. Випуск 2(26). С. 137–142.
 13. Мудрак, Р.П., Лагодієнко, В.В., Лагодієнко, Н.В. (2018). Вплив сукупних витрат на обсяги національного виробництва. Економічний часопис – XXI. Scopus Indexed. №172(7-8). С. 44–50.
 14. Лагодієнко, В.В., Боднар, О.А. (2012). Вплив соціально-економічного розвитку села на рівень життя сільського населення регіону. // Економіст. № 2. С. 50–51. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2012_2_18.
 15. Лагодієнко, В.В. (2015). Концептуальна модель розвитку регіонального агропромислового виробництва. Глобальні та національні проблеми економіки. № 8. С. 1259–1262.
 16. Ужва, А.М. (2016). Кластеризація як ефективний інструмент управління розвитком регіонального аграрного бізнесу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 19. частина 2. С. 110–113.
 17. Остром, Е. (2012). Керування спільним. Еволюція інституцій колективної дії ; пер. з англ. Монтян Т. К. : Наш час, 398 с.
 18. Нелеп, В.М., Фурсенко, М.І., Висоцька, О.М., Фурсенко, І.М. (2014). Про питання управління спільними ресурсами на селі у світлі світових досліджень. Економіка АПК. №10. С. 92–98.
 19. Мудрак, Р.П., Лагодієнко, В.В. (2018). Агроінфляція та індекс споживчих цін на продовольчі товари: порівняльний аналіз «Україна – ЄС». Економіка України. 1(674). С. 28–40.

 

           Н. В. Потриваева, Е. В. Довгаль. Теории регионального развития и их влияние на развитие сельских территорий

           В статье исследованы современные направления развития региональных теорий, их содержание и особенности эволюции. Обосновано, что большинство теорий и концепций развития регионов базируются на зависимости социально-экономических показателей от качества управления, а не ресурсного потенциала. Освещены особенности регионального и национального развития, определены дополнительные факторы их влияния на развитие сельских территорий.

           Ключевые слова: аграрное производство, региональная теория, региональное развитие, ресурсный потенциал, сельские территории.

 

            N.Potryvaieva, O.Dovgal. Theories of regional development and their influence on the development of agricultural territories

            The article examines the modern directions of regional theories development, their content and features of evolution. It is substantiated that most theories and concepts of regional development are based on the dependence of socio-economic indicators on the quality of management, and not on the resource potential. The features of regional and national development are highlighted. The additional factors of the influence on the development of rural territories are identified.

            Keywords: agrarian production, regional theories, regional development, resource potential, rural territories.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY 

Повернутися до змісту

potryvaieva.pdf
potryvaieva.pdf