Гутянський Р. А., Попов С. І., Костромітін В. М., Кузьменко Н. В., Глубокий О. М. Вплив основного обробітку ґрунту та удобрення на забур’яненість посівів соняшнику

УДК 633.854.78:631.5:632.51

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-1(109)-8

 

Р. А. Гутянський, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
ORCID ID: 0000-0002-5953-9428
С. І. Попов, доктор сільськогосподарських наук, професор
ORCID ID: 0000-0002-1101-4454
В. М. Костромітін, доктор сільськогосподарських наук, професор
ORCID ID: 0000-0001-6098-2876
Н. В. Кузьменко, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник
ORCID ID: 0000-0002-4373-0666
О. М. Глубокий, науковий співробітник
ORCID ID: 0000-0001-7589-5708
Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН України

 

У статті досліджено вплив основного обробітку ґрунту та системи удобрення на забур’яненість посівів соняшнику в стаціонарній сівозміні впродовж 2016–2018 рр. в умовах східної частини Лісостепу України. Найбільшу кількість різновидів бур’янів і засмічувачів у посівах виявлено на фоні без добрив (оранка) та на органічно-мінеральному інтенсивному фоні (післядія гною, 30 т/га + N30P30K30, чизелювання). Тип і рівень забур’яненості посівів соняшнику суттєво залежить від досліджуваних факторів.

Ключові слова: соняшник, сівозміна, обробіток ґрунту, добрива, бур’яни, гербіциди.

 

  Вплив основного обробітку ґрунту та удобрення на забур’яненість посівів соняшнику

 The influence of basic tillage and fertilizer on weediness of sunflower crops

 

Список використаних джерел:

 1. Перетятько І. В. Економічна ефективність виробництва соняшнику в сільськогосподарських підприємствах України. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2013. № 2. С. 175-179.
 2. Ткаліч І. Д., Гирка А. Д., Бочевар О. В., Ткаліч Ю. І. Агротехнічні заходи підвищення урожайності насіння соняшнику в умовах Степу України. Зернові культури. 2018. Том 2. № 1. С. 44-52. doi: /https://doi.org/10.31867/2523-4544/0006.
 3. Гаврилюк Ю., Мацай Н. Шкодочинність бур’янів у посівах соняшнику в умовах Лівобережного Степу України. Вісник Львівського національного аграрного університету. Агрономія. 2019. № 23. С. 61-66. doi: /https://doi.org/10.31734/agronomy2019.01.061.
 4. Курдюкова О. М., Мельник Н. О. Урожайність соняшнику залежно від рівня забур’яненості й тривалості росту малорічних бур’янів у посівах. Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. Сільськогосподарські науки. 2010. № 1. С. 11-14.
 5. Бабенко А. І. Вплив забур’яненості на урожай та якість насіння соняшнику. Науковий вісник НУБіП України. Серія  Агрономія. 2017. № 269. С. 90-98.
 6. Попова М. М., Болдуєв В. І., Борисюк О. Д. Продуктивність соняшнику залежно від терміну повернення його на попереднє місце. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2004. Т. 1., Вип. 1. С. 132–134.
 7. Курдюкова О. М., Тищук О. П. Чорнощир нетреболистий (Cyclachaena xanthifolia (Nutt.) Fresen.): запаси насіння, динаміка сходів, методи контролю. Карантин і захист рослин. 2021. № 1. С. 40-43. doi: /https://doi.org/10.36495/2312-0614.2021.1.40-43.
 8. Зуза В. С. Видовий склад бур’янів в посівах соняшнику і питання його прогнозування. Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. 2010. № 15. С. 91-94.
 9. Коваленко А. М. Розміщення соняшника в сівозмінах короткої ротації у Південному Степу. Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур: Тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (29 березня 2018 р., м. Київ). Вінниця: Нілан-ЛТД, 2018. С. 91-93.
 10. Шевченко М. В. Вплив способів обробітку ґрунту та гербіцидів на врожайність просапних культур в Лівобережному Лісостепу. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2014. Вип. 20. С. 138-142.
 11. Івакін О. В. Вплив систем основного обробітку ґрунту на врожайність культур сівозміни східного Лісостепу. Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. Сільськогосподарські науки. 2009. № 1. С. 36-39.
 12. Івакін О. В. Вплив систем обробітку ґрунту та гербіцидів на забур’яненість і врожайність культур сівозміни. Вісник ХНАУ. Сер. Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво. 2012. № 2. С. 209-215. URL: http://nbuv.gov.ua /UJRN/Vkhnau_roslyn_2012_2_36.
 13. Танчик С. П., Бабенко А. І. Протибур’янова ефективність систем основного обробітку ґрунту за вирощування соняшнику. Науковий вісник НУБіП України. Серія Агрономія. 2018. № 294. С. 67-74.
 14. Ткаліч Ю. І., Шевченко О. М., Матюха В. Л. Забур’яненість та врожайність соняшнику при різних способах обробітку ґрунту і внесенні гербіцидів. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. 2013. № 4. С. 18-21.
 15. Поляков О. І., Нікітенко О. В., Літошко С. В. Вплив агроприйомів вирощування на забур’яненість посівів та врожайність соняшнику. Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. № 27. С. 107-116. doi: /https://doi.org/10.36710/ioc-2019-27-12.
 16. Зуза В. С., Гутянський Р. А. Гербологічний моніторинг полів сільськогосподарських підприємств. Харків: Магда LTD, 2012. 22 с.

 

Р. А. Гутянский, С. И. Попов, В. М. Костромитин, Н. В. Кузьменко, А. Н. Глубокий. Влияние основной обработки почвы и удобрения на засоренность посевов подсолнечника

В статье показано влияние основной обработки почвы и системы удобрений на засоренность посевов подсолнечника в стационарном севообороте на протяжении 2016-2018 гг. в условиях восточной части Лесостепи Украины. Наибольшее количество видов сорных растений в посевах выявлено на фоне без удобрений (вспашка) и на органо-минеральном интенсивном фоне (последействие навоза, 30 т/га + N30P30K30, чизелевание). Тип и уровень засоренности посевов подсолнечника существенно зависит от исследуемых факторов.

Ключевые слова: подсолнечник, севооборот, обработка почвы, удобрения, сорняки, гербициды.

 

R. Gutyansky, S. Popov, V. Kostromitin, N. Kuzmenko, O. Gluboky. The influence of basic tillage and fertilizer on weediness of sunflower crops

The article presents the influence of the basic tillage and fertilization system on weediness of sunflower crops in the stationary crop rotation during 201618 in the conditions of the eastern part of the Forest-Steppe of Ukraine. The largest number of species of weeds and contaminants in crops was found on the background without fertilizers (plowing) and on the organic-mineral intensive background (manure aftereffect, 30 t / ha + N30P30K30, chiseling). The type and level of weed infestation of sunflower crops significantly depended on the studied factors.

Keywords: sunflower, crop rotation, tillage, fertilizers, weeds, herbicides.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

gutyansky.pdf
gutyansky.pdf