Використання яловичини, одержаної від тварин різних вагових кондицій для виробництва ковбас

УДК 636.22.28

О. І. Петрова, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Миколаївський національний аграрний університет
О. М. Сморочинський, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Херсонський національний аграрний університет

Р. О. Трибрат, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Обгрунтовано актуальність досліджень технології виробництва яловичини за відгодівлі молодняку української червоної молочної породи в південному регіоні України. Проаналізовано класичну технологію виробництва варених ковбас та особливості приготування фаршу з використанням яловичини. Визначено ефективність відгодівлі молодняку великої рогатої худоби до різних вагових кондицій та вплив маси та технологічних властивостей яловичини на величину виходу варених ковбас та їх якість.

Ключові слова: велика рогата худоба, технологія, відгодівля, яловичина, варена ковбаса, органолептична оцінка.

Використання яловичини, одержаної від тварин різних вагових кондицій для виробництва ковбас. (текст статті)

The use of beef obtained from animals of different weight conditions for the production of sausages. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Віннікова Л. Г. Теорія і практика переробки м’яса / Л. Г. Віннікова. – Ізмаїл, 2000. – 172 с.
2. Горлов И. Ф. Влияние массы убойного скота на выход и качество колбас / И. Ф. Горлов, А.И. Беляев // М’ясна індустрія. – 2004. – № 2. – С. 56-58.
3. ДСТУ 6030:2008 «М’ясо. Яловичина та телятина в тушах, півтушах і четвертинах. Технічні умови».
4. Мельник Ю. Ф. Оцінка забійних якостей бугайців молочних, комбінованих та м’ясних порід / Ю. Ф. Мельник // Таврійський науковий вісник. – Херсон : Айлант, 2007. – Вип. 54 – С. 93-99.
5. Полупан Ю. П. Підсумки виведення та перспективи удосконалення української червоної молочної породи / Ю. П. Полупан // Розведення і генетика тварин: Міжвідомчий тематичний наук. зб. – Вип. 41. – К. : Аграрна наука, 2007. – С. 209-225.

Е. И. Петрова, А. М. Сморочинский, Р. А. Трибрат. Использование говядины, полученной от животных разных весовых кондиций для производства колбас.

Обоснована актуальность исследований технологии производства говядины при откорме молодняка украинской красной молочной породы в южном регионе Украины. Проанализована классическая технология производства вареных колбас и особености приготовления фарша с использованием говядины. Определена эффективность откорма молодняка крупного рогатого скота до разных весовых кондиций и их влияние на массу говядины, технологические свойства сырья и величину выхода вареных колбас, их качество.

Е. Petrovа, A. Smorochinskiy, R. Tribrat. The use of beef obtained from animals of different weight conditions for the production of sausages.

The urgency of technology researches of beef production with fattening calves of Ukrainian red dairy breed in the southern region of Ukraine is proved.
The classical technology of cooked sausages production and especially beef cooking is analyzed. The efficiency of fattening young cattle of different weight conditions and the influence of masita technological properties of beef by the amount of output cooked sausages and their quality is determined.

Випуск №1 (93), 2017

Вплив параметрів процесу кутерування на фізико-хімічні показники варених ковбасних виробів

УДК 637.523

Л. О. Стріха, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

О. М. Сморочинський, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
В. І. Крива, магістр
О. В. Кривчук, магістр
ДВНЗ Херсонський державний аграрний університет

Викладено результати досліджень впливу параметрів процесу кутерування на фізико-хімічні показники варених ковбас залежно від способу, температури кутерування, тривалості обробки, кількості уведеної у фарш води. Встановлено, що різні параметри технологічного процесу кутерування впливають на фізико-хімічні показники ковбасних виробів. Кращими фізико-хімічними показниками характеризувалися вироби, виготовлені послідовним способом, при середніх значеннях показників тривалості і температури кутерування.

Ключові слова: варені ковбаси, параметри процесу, кутерування, фізико-хімічні показники, температура кутерування, тривалість обробки, способ кутерування, вміст білка, вміст жиру, вміст вологи.

Вплив параметрів процесу кутерування на фізико-хімічні показники варених ковбасних виробів. (текст статті)

The effect of cutting process on the physico-chemical characteristics of cooked sausages. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Бакланов А. А. Новые технологии приготовления фарша вареных колбас / А. А. Бакланов // Пищевые ингредиенты : сырье и добавки. – 2014. – № 2. – С. 12-15.
2. Браунли К. А. Статистические исследования в производстве / К. А. Браунли – М. : Наука,1979. – С. 39-44.
3. Жарінов О. І. Техніко-технологічні аспекти приготування м’ясних емульсій / О. І. Жарінов, С. Г. Юрков // М’ясна індустрія. – 2014. – № 1. – С. 31-34.
4. Журавська Н. К. Дослідження та контроль якості м’яса і м’ясопродуктів / Н. К. Журавська, Л. Т. Альохіна, Л. М. Опряшенкова — М. : Наука, 2006. – С. 147-148.
5. Зонин В. Г. Сучасне виробництво ковбасних та солоно-копчених виробів / В. Г. Зонин. – СПб. : Професія, 2013 – С. 346-348..

Л. А. Стриха, А. Н. Сморочинський, В. И. Кривая, О. В. Кривчук. Влияние процесса куттерования на физико-химические показатели вареных колбас.

Изложены результаты исследований влияния параметров процесса куттерования на физико-химические показатели вареных колбас в зависимости от способа, температуры куттерования, продолжительности обработки, количества введенной в фарш воды. Установлено, что различные параметры технологического процесса куттерования влияют на физико-химические показатели колбасных изделий.

L. Strikha, A. Smorochinsky, V. Kriva, O. Krivchuk. The effect of cutting process on the physico-chemical characteristics of cooked sausages.

Determined the indicators of the moisture content in cooked sausage products during the production process, were 56. 1% in consecutive cuttering, compared with parallel and accelerated. It is proved that the poor moisture content were characterized by boiled sausage, made in cuter on the accelerated method. The advantage, in comparison with products made in a serial fashion was 2. 3% (P>0,95).
During the research it was determined the effect of cuttering length (short, medium, long) on the physico-chemical characteristics of sausage. The study indicator of the quality sausages made in 3 control experiments, with a total cooter 210 kg of raw material. In the study of the effect of time querubyna on quality indicators found that the water content in sausage products amounted to 53. 1-56. 6 per cent in various ways. Poor moisture content was characterized by cooked sausages produced with an average length of cuttering. Likely the advantage of the sausage compared to sausage made with short and long phase cuttering is 3. 5% (P>0,95).
Research quality indicators of sausages held on 3 control variants, in the processing of 210 kg of beef and pork. Manufacturer sdisease at low (8-10), medium (12-14ºC) and high (15-18ºC) temperature cuttering. Investigated physico-chemical characteristics of sausage.
In the experiment, we defined the following indicators: the percentage of moisture, protein, fat, salt and sodium nitrite. The moisture content in sausage products while manufacturing stood at 56. 6% at an average temperature of grinding. Poor moisture content was characterized by cooked sausages produced in high temperature of the grinding water.
The advantage, compared with the products made when the average temperature is 1. 5%, but the difference is not statistically significant (P<0,95). The amount of water within a specified range dependent on type of raw material, the content of adipose tissue. Reducing the amount of added water caused the deterioration of juiciness, appearance hard rubber consistency, reduction of output. If excessive water or sausages had Rossitto, “sand” texture, because it weakened the coupling strength between the particles of ground meat, set the release of moisture in the form of nodules of broth under the shell. The studies showed that the moisture content in cooked sausages in the manufacture was of 57. 5% at dadawan a large amount of water. Low moisture content was characterized by the cooked sausage, adding small amounts of water (ice). The advantage, in terms of the moisture content in sausage products in the first method in comparison with the products manufactured by the third method was 2.9% (P>0,95).
To improve qualitative and quantitative indicators in the production of cooked sausages it is advisable to make the stuffing the average values of indicators of the duration ( 8-10 minutes) and temperature (12-14°C) cuttering.

Зміст випуску 2 (90), частина 2, 2016