C. І. Страпчук Сталий розвиток сільськогосподарських підприємств: економічний вимір

УДК 338.432 + 658.1

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-2(110)-14

 

C. І. Страпчук, кандидат економічних наук, доцент

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

 

Актуальність дослідження обумовлена необхідністю діагностики прогресу економічної складової сталого розвитку сільськогосподарського сектора. Здійснено моніторинг індикаторів відповідних цілей сталого розвитку в національній системі ЦСР. Досліджено динаміку показників ефективності та інтенсивності галузі сільського господарства України за декілька років. Отримані результати дозволяють виявляти актуальні проблеми, визначати пріоритетність вирішення завдань економічної політики в галузі сільського господарства на різних рівнях.

Ключові слова: сталий розвиток, економічна складова, сільськогосподарські підприємства, ефективність виробництва, валова додана вартість.

 

Сталий розвиток сільськогосподарських підприємств: економічний вимір

Sustainable development of agricultural enterprises: economic dimension

 

Список використаних джерел:

1. Васюта В. Б., Мормуль В. В. Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва. Ефективна економіка. 2013. 11. URL: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2453
2. Державна служба статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua
3. Маренич Т. Г. Інтенсифікація сільського господарства як основа сталого розвитку аграрної галузі. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2016. 172. С. 17-33.
4. Нікішина О. В. Методичні положення щодо оцінки природно-ресурсного потенціалу сільського господарства у координатах сталого розвитку України. Економіка харчової промисловості. 2020. Т.12, вип. 1. С. 64-76. doi: 10.15673/fie.v12i1.1670
5. Статистичні дані Головного управління статистики у Харківській області. URL: kh.ukrstat.gov.ua
6. Цілі сталого розвитку Україна: добровільний національний огляд./ Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування. 2020.117 с.
7. Цілі сталого розвитку: Україна. Моніторинговий звіт./ Державна служба статистики України. 2020. URL: www.ukrstat.gov.ua/menu/st_rozv/publ/SDGs-MonitoringReport_v08_24.09. 2019.pdf.
8. Цілі Сталого Розвитку: Україна. Національна доповідь /Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. 2017. 176 с.
9. Ужва А. М. Комплексна діагностика економічної складової сталого розвитку сільськогосподарських підприємств у конкурентному середовищі. Економічний аналіз: зб. наук. праць / ТНЕУ; Тернопіль: Економічна думка, 2017. Том 27, No 3. С. 228-235.
10. Фраєр О. В. Тенденції в рослинництві та сталий розвиток сільського господарства в Україні – можливості для гармонізації. Економіка АПК. 2018. № 10. С. 117-125
11. Campagnolo, L., Carraro, C., Eboli, F., Farnia, L., Parrado, R., & Pierfederici, R. (2017). The Ex-Ante Evaluation of Achieving Sustainable Development Goals. Social Indicators Research, 136(1), 73-116. doi:10.1007/s11205-017-1572-x
12. Kanter, D. R., Musumba, M., Wood, S. L. R., Palm, C., Antle, J., Balvanera, P., … Andelman, S. (2016). Evaluating agricultural trade-offs in the age of sustainable development. Agricultural Systems, 163, 73–88. doi:10.1016/j.agsy.2016.09.010
13. Niemmanee, T., Kaveeta, R., & Potchanasin, C. (2015). Assessing the Economic, Social and Environmental Condition for the Sustainable Agricultural System Planning in Ban Phaeo District, Samut Sakhonn Province, Thailand. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 197, 2554–2560. doi:10.1016/j.sbspro.2015.07.621
14. Reganold, J. P., & Wachter, J. M. (2016). Organic agriculture in the twenty-first century. Nature Plants, 2(2), 15221. https://doi.org/10.1038/nplants.2015.221
15. Rockström, J., & Sukhdev, P. (2016). How food connects all the SDGs – Stockholm Resilience Centre. Retrieved from https://www. stockholmresilience.org/research/research-news/2016-06-14-how-foodconnects-all-the-sdgs.html

С. И. Страпчук. Устойчивое развитие сельскохозяйственных предприятий: экономическое измерение

Актуальность исследования обусловлена необходимостью диагностики прогресса экономической составляющей устойчивого развития сельскохозяйственного сектора. Осуществлен мониторинг индикаторов соответствующих целей устойчивого развития в национальной системе ЦУР. Исследована динамика показателей эффективности и интенсивности сельскохозяйственной отрасли Украины за несколько лет. Полученные результаты позволяют выявлять актуальные проблемы, определять приоритетность решения задач экономической политики в области сельского хозяйства на разных уровнях.

Ключевые слова: устойчивое развитие, экономическая составляющая, сельскохозяйственные предприятия, эффективность производства, валовая добавленная стоимость, устойчивая интенсификация.

 

S. Strapchuk. Sustainable development of agricultural enterprises: economic dimension

The relevance of the study is due to the need to diagnose the progress of economic pillar of sustainable development in agricultural sector. The indicators of relevant goals of sustainable development in the national system of SDG have been monitored. The dynamics of efficiency and intensity indicators of agricultural sector of Ukraine over several years has been studied. The results allow identifying current problems, determining the priority of solving the issues of economic policy in the field of agriculture at different levels.

Keywords: sustainable development, economic pillar, agricultural enterprises, production efficiency, gross value added, sustainable intensification.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

ragimli.pdf
ragimli.pdf