С. А. Сідашова. Репродуктивний потенціал ремонтних телиць за різних схем організації відтворення стада промислового молочного комплексу

УДК 636.2.082.269

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-4(100)-16

С. А. Сідашова, кандидат сільськогосподарських наук, докторант
С. І. Ковтун, д-р с.-г. наук, професор, академік НААН
Інститут розведення і генетики ім. М. В. Зубця НААН України

Моніторинг поголів’я української червоної молочної породи в умовах промислового комплексу протягом 3-х років показав, що удосконалена схема репродукції (трансплантація ембріонів + профілактична нормофлоризація слизових) дозволила підвищити репродуктивний потенціал ремонтних телиць у досліді: загальна заплідненість – вище на 20,36 %, збереженість первісток – на 14,62 %, зниження пренатальних втрат – на 3,69 %, а сервіс-періоду – на 8,9 днів.

Ключові слова: ремонтні телиці, промислова технологія, біотехнологія репродукції, трансплантація ембріонів, нормофлоризація.

Репродуктивний потенціал ремонтних телиць за різних схем організації відтворення стада промислового молочного комплексу (текст статті)
Reproductive potential of heifer under different schemes of organization of herd reproduction of industrial dairy complex (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Шарапа Г. С., Бойко О. В. Розвиток і заплідненість телиць за різних схем випоювання незбираного молока. Розведення і генетика тварин: між від. темат. наук.зб. /НААН ІРГТ. К. : Аграрна наука, 2017. Вип. 53. С. 272-277.
 2. Problematic issues of adaptation of cows of Holstein breed in conditions of industrial technology of milk production / R. V. Milostiviy, end etc. Scintific Messenger LNUVMBT named after S. Z. Gzhytskyj. 2017. Vol. 19 (73). P. 28-32.
 3. Reproductive performance of dairy cows. 2016 URL: https://www.ncbinlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4353590/
 4. Dairy cow synchronization Protocоls: Internet resource. URL: www.selectsres.com/programs/docs/Dairy_Synch_Protocols. pdfversion20170404.
 5. Lucy M. C., Stevenson J.S., Call E. P. Controlling first service and calving interval by prostaglandin F 2 a gonadotropin-releasing hormones and timed insemination. Dairy Sci. 1986; 69: 2186.
 6. Люта І. М., Зюзюн А. Б., Сідашова С. О. Аналіз ефективності трансплантації кріоконсервованих ембріонів великої рогатої худоби. Біологічні аспекти технології тваринництва і виробництва продукції: Мат. 4 міжнар. наук.-практ. конференції: електрон.версія журн. Миколаїв, 25-27 жовтня 2017. URL: http://mnau.edu.ua/schedules.hml.
 7. Betteridge K. J. Farm animal embryo technologies achievements and perspectives. Theriogenology. 2006. Vol.65. P. 905-13.
 8. Програма збереження генофонду основних видів сільськогосподарських тварин в Україні на період до 2015 року. Нормативне виробничо-практичне видання. /За ред. Гузєва І. В. Київ: Арістей, 2009. 131 с.
 9. Бугров О. Д., Шахова Ю. Ю. Удосконалення методу синхронізації статевої охоти у корів і телиць. Наук.- техн. бюл. Х., 2009. Вип. 99. С. 52-59.
 10. Мельник В. О., Сідашова С. О. Акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення тварин: конспект лекцій. – Миколаїв, МНАУ : 2013. – 140 с.
 11. Сідашова С. О., Ковтун С. І., Стаховський В. Ф., Зюзюн А. Б. До питання удосконалення технології трансплантації кріоконсервованих ембріонів великої рогатої худоби. Розведення і генетика тварин: між від. темат. наук.зб. /НААН ІРГТ. К. : Аграрна наука, 2017. Вип. 53. С. 292-302.
 12. Сідашова С. О. Повноцінність статевої циклічності ремонтних телиць в умовах промислового виробництва Науково-інформаційний вісник ХДАУ. 2017. Вип. 9. С. 54-58.
 13. Сідашова С. О., Авдосьєва І. К., Грігорашева І. М. Нормофлоризація слизових репродуктивного тракту корів і телиць та профілактика пренатальних втрат приплоду. Науково-техніч. бюл. ІБТ і ДНДКІ ветпрепаратів і кормових добавок. 2018. Вип. 19, № 1. С. 116-127.
 14. Selk G. Embryo transfer in cattle. Division of Agricultural Sciences and Natural Resources. Oklahoma Cooperation Service, 2014. № 3158. P. 4.
 15. Timed embryo transfer programs for management of donor and recipient cattle / P. S. Baruseli [et al.] Theriogenology. 2011. Vol. 76. P. 1583-93.
 16. Pener P. The International Transfer School: Internet resource / mhtm:file//G:school transfer.mht. – 20.04.2012. – 22 p.
 17. Haster, J. F. The current status and future of commercial embryo transfer in cattle. Animal Reproduction Sceіnce. 2003. Vol. 79. P. 245-64.

 

С. А. Сидашова. Репродуктивный потенциал ремонтных тёлок при разных схемах организации воспроизводства стада промышленного молочного комплекса.

Мониторинг поголовья украинской красной молочной породы в условиях промышленного комплекса на протяжении 3-х лет показал, что усовершенствованная схема репродукции (трансплантация эмбрионов + профилактическая нормофлоризация слизистых) позволила повысить репродуктивный потенциал ремонтных телок в опыте: общая оплодотворяемость выше на 20,36 %, сохранность первотелок – на 14,62 %, снижение пренатальных потерь – на 3,69 %, а сервис-периода – на 8,9 дней.

Ключевые слова: ремонтные телки, промышленная технология, биотехнология репродукции, трансплантация эмбрионов, нормофлоризация.

 

S. Sidashova. Reproductive potential of heifer under different schemes of organization of herd reproduction of industrial dairy complex.

We monitored the Ukrainian red dairy breed in the conditions of the industrial complex for three years and found that the improved reproduction scheme (embryo transplantation + prophylactic normoflorization of the mucous membranes) allowed to increase the reproductive potential of heifers in the experiment: the total fertility is higher by 20.36 % , the safety of first heifer- by 14.62%, the decrease in prenatal losses by 3.69%, and the service period by 8.9 days.

Key words: heifers, industrial technology, reproductive biotechnology, embryo transplantation, normoflorization.

Повернутися до змісту

sidashova.pdf
sidashova.pdf
Size: 0.33