Високопродуктивні корови голштинської породи в умовах інтенсивної технології

УДК 623.2.082

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-2(102)-12

 

Т. В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
ORCID ID: 0000-0002-4072-7576
Ю. С. Маташнюк, аспірант
ORCID ID: 0000-0002-7330-4254
Миколаївський національний аграрний університет

 

     Дослідженнями з оцінювання розвитку ознак у високопродуктивних корів голштинської породи за інтенсивної технології виробництва молока, встановлено що за рівнем продуктивності перевагу мали тварини групи «>9956». За першу лактацію їх надій був вищим на 3829 кг (р<0,001) молока, ніж у первісток групи «<7936». Аналогічно перевагу встановлено й за другою, третьою і четвертою лактаціями. Різниця становила 3021 кг (р<0,001), 2346 кг (р<0,001) і 1195 кг молока відповідно. . Встановлено, що різниця за кількістю молочного жиру по першій, другій, третій та четвертій лактаціям, відповідно, становила 149,5 кг (р<0,001), 113,5 кг (р<0,001), 100,3 кг (р<0,001) і 48,2 кг порівняно з низькопродуктивними коровами (група «<7936»). За кількістю молочного білка також встановлені вірогідні різниці 122,7 кг (р<0,001), 98,9 кг (р<0,001), 82,6 кг (р<0,001) і 37,5 кг відповідно.
    Порівняльним аналізом не встановлено відмінностей за вмістом жиру і білка в молоці між тваринами піддослідних груп. У корів групи «>9956» жирномолочність коливалася в межах 3,91…4,02 %, а білковомолочність – 3,22…3,32 %, а у тварин групи «<7936» – 3,91…4,03 % і 3,22…3,34 % відповідно.
    У високопродуктивних корів такі ознаки, як надій, кількість молочного жиру і білка за другу, третю і четверту лактації характеризуються коефіцієнтами варіабельності високого ступеня. Відносно корів групи «<7936», то тенденція мінливості селекційних ознак майже подібна, проте виявлено деякі відмінності в показниках варіабельності й особливо за четверту лактацію.
    Встановлено, що кожна лактація корів характеризуються різними показниками надою, жирномолочності та білковомолочності. Одні й ті ж ознаки продуктивності за різні лактації відрізняються між собою і це пояснюється віковими змінами у тварин. За даними повторюваності надою високопродуктивних корів (група «>9956») визначили, що більші значення коефіцієнта характерні для лактацій І-ІІ, І-ІІІ і ІІ-ІІІ. Щодо постійності кількості молочного жиру та білка за окремі періоди господарського використання корів було встановлено як достатньо високі, так і низькі коефіцієнти повторюваності.
    На підставі результатів проведених досліджень встановили, що корови, які за першу лактацію проявили високий рівень продуктивності, то й в наступні лактації їх надій буде збільшуватися за умови підтримання добробуту для тварин.

    Ключові слова: голштинська порода, високопродуктивні корови, продуктивність за декілька лактацій, повторюваність селекційних ознак.

 

Високопродуктивні корови голштинської породи в умовах інтенсивної технології
Highly Productive Cows of Holstein Breed Under Intensive Technology

Список використаних джерел:

 1. Абылкасымов Д., Чаргеишвили С. В., Журавлева М. Е., Сударев Н. П. Анализ показателей продуктивности коров лучшего молочного стада России. Молодой ученый. 2015. № 8.3. С. 14.
 2. Бышова Н. Г. Совершенствование технологии производства молока в связи с использованием инноваций: автореф. дисс. канд. с.-х. н. Рязань, 2010. 19 с.
 3. Востроилов А., Венцова И., Сутолкин А. Адаптация коров немецкой селекции в Центральном Черноземье. Молочное и мясное скотоводство. 2007. № 3. С. 28-29.
 4. Гиль М. І., Галушко І. А. Зумовленість молочної продуктивності досліджено на коровах голштинської породи. Тваринництво України. 2007. № 5. С. 9-10.
 5. Гиль М. І., Галушко І. А. Порівняльний аналіз голштинської худоби різних ліній за молочною продуктивністю в умовах АФ «Агро-Союз» Дніпропетровської області. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Миколаїв : МДАУ, 2005. Вип. 25. С. 151-157.
 6. Демчук М. П. Використання імпортованої худоби в умовах півдня України. Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького. Львів, 2002. Т. 4 (№ 2). Ч. 3. С. 18-21.
 7. Дунин И. М., Кочетков А., Шаркаев В. Племенные и продуктивные качества молочного скота в Российской Федерации. Молочное и мясное скотоводство. 2011. № 8. С. 2-5.
 8. Литвиненко Т. Продуктивність голштинських корів вітчизняної та зарубіжної селекції. Тваринництво України. 2004. № 7. С. 11-12.
 9. Луценко М., Смоляр В. Характеристика високопродуктивних корів. Тваринництво України. 1994. № 4. С. 8-9.
 10. Меркурьева Е. К. Биометрия в селекции и генетике сельскохозяйственных животных. М. : Колос, 1970. 422 с.
 11. Мовчан Т., Данько В. Особливості екстер’єру голштинських корів. Тваринництво України. 2004. № 8. С. 16-17.
 12. Підпала Т. В. Скотарство і технологія виробництва молока та яловичини : курс лекцій. Миколаїв, 2006. С. 171.
 13. Підпала Т. В., Зайцев Є. М. Оцінка молочної продуктивності корів голштинської породи різних генетико-екологічних поколінь. Вісник Сумського національного аграрного університету : Тваринництво. Суми, 2017. Вип. 5/1 (31). С. 134-138.
 14. Підпала Т. В., Маташнюк Ю. С. Оцінка потоково-цехової системи виробництва молока. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Миколаїв : МНАУ, 2017. Вип. 2. С. 136-144.
 15. Прохоренко П. Н., Логинов Ж. Г. Оценка быков производителей главный вопрос в селекции молочного скота. Молочное и мясное скотоводство. 2005. № 5. С. 19.
 16. Селекція молочної худоби і свиней : навч. посіб. / Т. В. Підпала [та ін.] ; за ред. професора Т. В. Підпалої. Миколаїв, 2012. 297 с.
 17. Туников Г. М., Бышова Н. Г., Иванова Л. В. Рациональные приемы в кормлении голштинских коров при беспривязном содержании. Зоотехния. 2011. № 4. С. 16-17.
 18. Хмельничий Л. Молочна продуктивність і тип червоно-рябих голштинів німецької селекції. Тваринництво України. 2001. № 2. С. 20-10.
 19. Wielgosz-Groth, Z. Groth I. Quality of Colostrums in cows milked twice or three times daily during the first six days after calving. Annals of animal science. Krakow, 2001. Vol. 1, № 1. P. 25-37.

 

         Т. В. Подпалая, Ю. С. Маташнюк. Высокопродуктивные коровы голштинской породы в условиях интенсивной технологии

        В статье изложены результаты оценки развития признаков у высокопродуктивных коров голштинской породы при интенсивной технологии производства молока. Установлено, что коровы группы «>9956» по уровню продуктивности по первой, второй, третьей и четвертой лактациям превосходят животных группы «<7936». Изменчивость и повторяемость селекционных признаков у коров разного уровня продуктивности характеризуют их развитие за период продуцирования в процессе хозяйственного использования.

      Ключевые слова: голштинская порода, высокопродуктивные коровы, продуктивность за несколько лактаций, повторяемость селекционных признаков.

 

       T. Pidpala, Yu. Matashnyuk. Highly Productive Cows of Holstein Breed Under Intensive Technology

       The article presents the assessment results of the trait development in highly productive cows of Holstein breed with intensive milk production technology. It is established that the cows of the group “>9956”, in terms of the level of productivity during the first, second, third and fourth lactations, exceed the animals of the group “<7936”. The variability and repeatability of breeding traits in cows with different levels of productivity indicates at their development during the period of production in the process of economic use.

       Keywords: Holstein breed, highly productive cows, productivity over several lactations, repeatability of breeding traits.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

Повернутися до змісту

pidpala
pidpala