І. М. Лесік. Соціально-економічні аспекти розвитку суспільства

УДК 338.1

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-4(100)-2

І. М. Лесік, кандидат економічних наук
ORCID ID
: 0000-0003-1225-7594
Миколаївський національний аграрний університет

У статті представлено результати дослідженння основних дефініцій щодо сутності соціально-економічного розвитку суспільства. Розглянуто децентралізацію як складову комплексного плану, метою якого є сприяння соціально-економічному розвитку. Вивчено показники соціальних і економічних аспектів розвитку за оцінками всесвітніх експертів, визначено сильні та слабкі сторони України.

Ключові слова: розвито суспільства, система, децентралізація, фрагільність, прогрес, рівень життя, безпека, інтереси, глобалізація.

Соціально-економічні аспекти розвитку суспільства (текст статті)
Socio-economic aspects of society development (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Пилипенко Г. М. Соціально-економічний розвиток суспільства : сутність та фактори впливу // Економічний простір: електрон. версія журн. Вип. № 106. С. 115-126. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2016_106_13.
 2. Полуяктова О. В. Прискорення соціально-економічного розвитку суспільства : економіко-політичні аспекти. Глобальні та національні проблеми економіки.   № 16.  С. 16-19.
 3. Садковий В. П. Основні економічні механізми державного регулювання входження в європейський простір сучасної вищої освіти України // Державне будівництво: електрон. версія журн. № 1. URL : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2013-1/doc/2/10.pdf
 4. Jahan S. Human Development Indices and Indicators 2018, Statistical Update // United Nations Development Programme: електрон. версія журн. Human Development Reports, 2018. URL : http://hdr.undp.org/en/2018-update.
 5. Третяк В. П. Аналіз підходів до формування стратегії соціально-економіічного розвитку держави. Социальная экономика.   № 2.  С. 151-156.
 6. Руженський М. М. Теоретичні аспекти формування економічних основ соціального захисту населення в ринковій економіці. Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. Київ, 2014. C. 294-298.
 7. Лебедєва Л. Соціально-економічний розвиток та способи його виміру. Конкуренція. Вісник антимонопольного комітету України. 2013. №1 (48). С. 54-59.
 8. Реформа децентралізації: Урядовий портал: сайт. URL : https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/reforma-decentralizaciyi.
 9. Сас О. Децентралізація під мікроскопом: аналіз плюсів та мінусів для об’єднаних громад електрон. версія.   URL: https://decentralization.gov.ua/news/2101.
 10. Messner J. J., Haken N., Fiertz Ch. Fragile States Index 2018 – Annual Report : The Fund for Peace (2018). URL: http://fundforpeace.org/fsi/wp-content/uploads/2018/04/951181805-Fragile-States-Index-Annual-Report-2018.pdf.
 11. Fragile States Index: The Fund for Peace. URL: http://fundforpeace.org/fsi/category/publications-and-downloads/ .
 12. Porter M. M. Stern S., Green M. 2018 Social Progress Index. URL: https://www.socialprogress.org/?tab=3&code=NOR&compare=UKR&prop=OPP-04.
 13. Романюк О. Дохід України: є привід для оптимізму, але як надовго. //Сегодня: електрон. версія газ. 2018. URL: https://www.segodnya.ua/economics/enews/dohody-ukrainy-est-povod-dlya-optimizma-no-nadolgo-li-1135243.html.

 

И. Н. Лесик. Социально-экономические аспекты развития общества

В статье представлены результаты исследования основных дефиниций сущности социально-экономического развития общества. Рассмотрена децентрализация как составляющая комплексного плана, целью которого является  содействие социально-экономическому развитию общества. Изучены показатели социальных и экономических аспектов развития по оценкам всемирных экспертов, определены сильные и слабые стороны Украины.

Ключевые слова: развитие общества, система, децентрализация, фрагильность, прогресс, уровень жизни, безопасность, интересы, глобализация.

 

I. M. Lesik. Socio-economic aspects of society development

The author researches the basic definitions concerning the essence of social and economic development of the society. Decentralization is considered as a component of the complex plan, the purpose of which is to promote social and economic development. The article studies indicators of social and economic aspects of development according to the estimations of world experts, strengths and weaknesses of Ukraine are determined.

Keywords: development, system, decentralization, fragility, progress, standard of living, security, interests, globalization.

Повернутися до змісту

lesik.pdf
Size: 0.33