Формування якості макаронів і кондитерських виробів із зерна пшениці спельти

УДК 664.69:65.018

Г. М. Господаренко, доктор сільськогосподарських наук, професор
С. П. Полторецький, доктор сільськогосподарських наук, професор
В. В. Любич, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
В. В. Новіков, кандидат технічних наук
В. В. Желєзна, кандидат сільськогосподарських наук
Н. В. Воробйова, кандидат сільськогосподарських наук
І. Ф. Улянич, кандидат технічних наук
Уманський національний університет садівництва

У статті представлено результати дослідження формування якості макаронів і кондитерських виробів із зерна пшениці спельти. Встановлено, що борошно пшениці спельти найкраще використовувати для отримання кексу та бісквіта. Оскільки індекс деформації клейковини зерна пшениці спельти є незадовільно слабким, крупка з неї характеризується середніми макаронними властивостями з оцінкою 6,0–7,0 балів. Встановлено, що на колір макаронів найбільше впливає кількість каротиноподібних пігментів. Високі макаронні властивості має крупка, отримана із зерна пшениці інтрогресивної лінії NAK34/12–2.
Борошно, отримане із зерна всіх сортів і ліній пшениці спельти, крім інтрогресивної лінії NAK34/12–2, найкраще придатне для виготовлення кексу та бісквіта високої кулінарної якості.

Ключові слова: пшениця спельта, якість, крупка, макарони, кекс, бісквіт.

Формування якості макаронів і кондитерських виробів із зерна пшениці спельти. (текст статті)

Span of overhead transmission lines. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Господаренко Г. М. Хлібопекарські властивості зерна спельти залежно від вуглеводно-амілазного комплексу // Зб. наук. пр. Агробіологія / Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Возіян В. В. – Біла Церква. – 2015. – № 2 (121). – С. 57–61.
2. Любич В. В. Формування вмісту білка в зерні сортів і ліній пшениці спельти // Геноміка та біохімія сільськогосподарських рослин: матеріали Міжн. наук. конф. – Одеса. – 2017. – С. 92–94.
3. Методика державної науково-технічної експертизи сортів рослин. Методи визначення показників якості продукції рослинництва. За ред. С. О. Ткачик. – Вінниця: Нілан-ЛТД, – 2015. – 160 с.
4. Нечаев А. П. и др. Физиологически функциональные ингредиенты при производстве традиционных продуктов питания – хлебобулочных изделий. Пищевые ингредиенты. Сырье и добавки. – 2011. – № 1. – С. 44–46.
5. Подпрятов Г. І., Ящук Н. О. Придатність зерна пшениці спельти озимої для хлібопекарських та кормових цілей. Новітні агротехнології. – 2013. – № 1(1). – С. 71–79.
6. Проблема мікроелементів у харчуванні населення України та шляхи її вирішення [Електронний ресурс] / В. Н. Корзун, І. П. Козярин, А. М. Парац [та ін.]. Проблеми харчування. – 2007. – № 1. – С. 5–11.
7. Спосіб лабораторного виготовлення та оцінки кексу з борошна тритикале і пшениці: пат. 118060 Україна, МПК А 21D 8/02 / Любич В. В.; заявник і власник УНУС. – № u 2016 13216; заявл. 23.12.2016., чинний з 25.07.2017, Бюл. № 14.
8. Спосіб лабораторного виготовлення бісквіта з борошна тритикале і пшениці та його оцінка: пат. 118362 Україна, МПК А 21D 8/00 / Любич В. В.; заявник і власник УНУС. – № u 2016 13202; заявл. 23.12.2016., чинний з 10.08.2017, Бюл. № 15.
9. Marconi E., Carcea M., Schiavone M. et al. Spelt (Triticum spelta L.) pasta quality: Combined effect of flour properties and drying conditions. Cereal Chem. – 2002. – № 79. – P. 634–639.
10. Rozenberg R., Ruibal-Mendieta N. L., Petitjean G. et al. Phytosterol analysis and characteri-sation in spelt (Triticum aestivum ssp.spelta L.) and wheat (T. aestivum L.) lipids by LC/APCI-MS. J. Cereal Sci. 2003. № 38. P. 189–197.
11. Ruibal-Mendieta N. L., Delacroix D. L., Meurens M. A comparative analysis of free, bound and total lipid content on spelt and winter wheat wholemeal. J. Cereal Sci. 2002. № 35. P. 337–342.
12. Skrabanja V., Kovac B., Golob T. et al. Effect of spelt wheat flour and kernel on bread composition and nutritional characteristics. Journal of agricultural and food chemistry. 2001. V.49. № 1. P. 497–500.

Г. М. Господаренко, С. П. Полторецький, В. В. Любич, В. В. Новиков, В. В. Железная, Н. В. Воробьева, И. Ф. Улянич. Формирование качества макарон и кондитерских изделий из зерна пшеницы спельты.

В статье представлены результаты исследования формирования качества макаронов и кондитерских изделий из зерна пшеницы спельты. Установлено, что муку, полученную из пшеницы спельты, лучше всего использовать для изготовления кекса и бисквита. Поскольку индекс деформации клейковины неудовлетворительно слабый крупка из нее характеризуется средними макаронными свойствами с оценкой 6,0–7,0 баллов. Установлено, что на цвет макаронов больше всего влияет количество каротиноподобных пигментов. Высокими макаронными свойствами обладает крупка, полученная из зерна интрогресивной линии NAK34/12–2.
Мука, полученная из зерна всех сортов и линий пшеницы спельты, кроме интрогресивной линии NAK34/12–2, больше пригодна для изготовления кекса и бисквита высокого кулинарного качества.

G. Hospodarenko, S. Poltoretskyi, V. Liubych, V. Novikov, V. Zheliezna, N. Vorobyova, I. Ulianych. Quality formation of pasta and confectionery products from grain of wheat Spelta.

The results of quality formation of spelt wheat macaroni and confectionery products are presented. It is found that the content of yellow pigments in grain of spelt wheat varieties and strains is insufficient to produce macaroni with a yellow color, so egg melange should be added into the recipe.
The culinary assessment of the cake-type bun has shown a very high quality. Thus, the cake-type bun surface, texture and consistency were estimated at 9 points.
Consequently, flour made from grain of all spelt wheat varieties and strains, except the introgressive strain NAK34/12–2, is best suited for making high quality cake-type buns and sponge cakes.

Випуск №1 (97), 2018

Габаритний проліт повітряних ліній електропостачання

УДК 621.315.17

О. Ю. Кімстач, кандидат технічних наук, доцент
С. М. Новогрецький, кандидат технічних наук, доцент
В. Є. Мілєв, студент
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Розглянуто питання визначення за допомогою апроксимуючих функцій довжин габаритних прольотів повітряних ліній електропостачання, які будуються на основі залізобетонних, композиційних, металевих решітчастих та багатогранних опор. Довжина габаритного прольоту визначається за допомогою непереривних функцій, що надає можливість виконати пошук її для будь-якої комбінації вихідних умов та застосовувати її у алгоритмах автоматизованих комплексів проектування систем електропостачання.

Ключові слова: повітряна лінія електропостачання, габаритний проліт, стріла провису, апроксимація, непереривна функція.

Габаритний проліт повітряних ліній електропостачання. (текст статті)

Span of overhead transmission lines. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Кімстач О.Ю. Метод порівняльних оцінок для вибору оптимальної структури електроенергетичної системи / О.Ю. Кімстач, В.Є. Єрмоленко // Sciences of Europe. – Praha, – 2018. – Vol 1, № 23. – С. 63-69.
2. Шклярчук Ф.Н. Нелинейные колебания и галопирование провода с обледенением / Ф.Н. Шклярчук, А.Н. Данилин // Известия ТулГУ. Технические науки. – 2013. – Вып. 11 – С. 188-197.
3. Wydra M. Overhead Transmission Line Sag Estimation Using a Simple Optomechanical System with Chirped Fiber Bragg Gratings. Part 1: Preliminary Measurements / M. Wydra, P. Kisala, D. Harasim, P. Kacejko // Sensors. – 2018, – № 18 (1), 309.
4. Pavlinić A. Direct monitoring methods of overhead line conductor temperature / A. Pavlinić, V. Komen // Engineering Review, – 2017. – Vol. 37, Issue 2, – pp. 134-146.
5. Oluwajobi F. I. Effect of Sag on Transmission Line / F.I. Oluwajobi, O.S. Ale, A. Ariyanninuola // Journal of Emerging Trends in Engineering and Applied Sciences (JETEAS). – 2012. – № 3 (4), – рр. 627-630.
6. Петров В.С. Механический расчет проводов и тросов воздушных линий как основа расчета надежности конструкций / В.С. Петров, Т.И. Дубровская // Интернет-журнал «Науковедение». – 2015. – Том 7, № 6. http://naukovedenie.ru /PDF/99TVN615.pdf
7. Правила устройства электроустановок / М-во энерг. Рос. Федерации. – 7-е изд. – М.: ЭНАС, 2004.
8. Правила улаштування електроустановок / Міненерговугілля України – 5-те вид., переробл. й доповн. – 2014.
9. Свешникова Е.Ю. Техническое сопоставление различных конструкций воздушных линий электропередач / Е.Ю. Свешникова, С.В. Маколдин // Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения. Липецк: ООО «Максимал информационные технологии». – 2016. – № 6 (28). – С. 5-6.
10. Васюра Ю.Ф. Условие экономической целесообразности сооружения линий электропередачи с применением проводов с улучшенными характеристиками / Ю.Ф. Васюра, М.А. Глазырин, Т.А. Плешкова // Аллея науки. – 2017. – Т. 2. № 15. – С. 647-650.
11. Карасев Н.А. К вопросу о применении компактных ВЛЗ 35 кВ / Н.А. Карасев // Журнал ЭЛЕКТРО – 2008. – № 4 – С. 39-40.
12. Горохов Є. В. Аналіз причин і наслідків аварій на ділянках ПЛ 330 кВ Джанкойських МЕМ кримської електроенергетичної системи НЕК «Укренерго» / Є. В. Горохов, С. М. Бакаєв, Я. В. Назім, В. В. Моргай, М. С. Попов // Металеві конструкції. – Макеевка, 2010. – Том 16, № 2. – С. 75-92.
13. Белицын И.В. Модели внешних воздействий на электромагнитное поле воздушной линии электропередач для аналитико-имитационного моделирования / И.В. Белицын // Ползуновский вестник. – 2011. – №2 / 2 – С. 49-55.

О. Ю. Кимстач, С. Н. Новогрецкий, В. Е. Милев. Габаритный пролет воздушных линий электроснабжения.

Рассмотрены вопросы определения с помощью аппроксимирующих функций длин габаритных пролетов воздушных линий электроснабжения, которые строятся на основе железобетонных, композиционных, металличе-ских решетчатых и многогранных опор. Длина габаритного пролета опреде-ляется с помощью непрерывных функций, что позволяет выполнить поиск ее для любой комбинации исходных данных и применять ее в алгоритмах авто-матизированных комплексов проектирования систем электроснабжения.

O. Kimstach, S. Novogretskiy, V. Milev. Span of overhead transmission lines.

The calculation tasks of the span length of electrical transmission lines, which are constructed on the basis of ferroconcrete, composite, metal lattice and polyhedral transmission towers, using of approximating functions are considered. The span length is determined with the help of the continuous functions, which allows to search it for any combination of input data and to apply it in the algorithms of CAD of power supply systems.

Випуск №1 (97), 2018

Оцінка високопродуктивних родин української червоної молочної породи

УДК 636.22.28.082.262

Н. П. Шевчук, аспірантка
Науковий керівник – Т. В. Підпала, д-р с.-г. наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

Наведено результати оцінки молочної продуктивності та відтворювальної здатності високопродуктивних родин української червоної молочної породи. Встановлено, що родини характеризуються високою молочністю, жирномолочністю і оптимальною відтворювальною здатністю. Визначено, що високомолочними є родини Пурги 5842, Пілотки 4838 і Бистрої 1988, а жирномолочними – Бистрої 1988, Ліани 02900 і Розетки 2888. Найкращими родинами, у яких поєднуються висока молочність та вміст жиру в молоці є родини Бистрої 1988 і Пілотки 4838. Оцінено рівень фенотипової мінливості селекційних ознак.

Ключові слова: порода, селекція, родина, родоначальниця, ознака, молочна продуктивність, відтворювальна здатність.

Оцінка високопродуктивних родин української червоної молочної породи. (текст статті)

Evaluation of highly productive families of the Ukrainian Red Dairy Breed. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Бащенко М. І. Роль корів-рекордисток та родин у селекції молочної худоби / М. І. Бащенко, А. М. Дубін. – К. : Фітосоціоцентр, 2006. – 152 с.
2. Бащенко М. І. Сучасні методи ведення селекційної роботи у молочному скотарстві Черкаського регіону / М. І. Бащенко, І. В. Тищенко // Розведення і генетика тварин : міжвідом. тематич. наук. зб. – Київ, 2005. – Вип. 39. – С. 3–9.
3. Басовський М. З. Розведення сільськогосподарських тварин / М. З. Басовський, В. П. Буркат, Д. Т. Вінничук [та ін.]. – Біла Церква : Білоцерківський державний аграрний університет, 2001. – 399 с.
4. Дубін А. М. Племінне значення та методи оцінки родин корів / А. М. Дубін // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету : зб. наук. праць. – Біла Церква, 1999. – Вип. 8. – Ч. 2. – С. 80-85.
5. Обливанцов В. В. Селекційні методи формування та оцінка високопродуктивних родин сумського внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи / В. В. Обливанцов // Вісник Сумського національного аграрного університету, науково-методичний журнал : серія «Тваринництво». – Суми, 2015. – Вип. 2 (27). – С. 63–66.
6. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников / Н. А. Плохинский. – М. : Колос, 1969. – 255 с.
7. Полупан Ю. П. Формування заводських родин створюваної червоної молочної породи / Ю. П. Полупан, Т. П. Коваль // Розведення і генетика тварин : міжвідом. тематич. наук. зб. – К. : Аграрна наука, 2000. – Вип. 33. – С. 105–110.
8. Селекція молочної худоби і свиней : навч. посіб. / Т. В. Підпала [та ін.] ; за ред. професора Т. В. Підпалої. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 297 с.
9. Скляренко Ю. І. Формування заводських родин української бурої молочної породи / Ю. І. Скляренко, Т. О. Чернявська, Л. В. Бондарчук, І. П. Іванкова // Розведення і генетика тварин : міжвідом. тематич. наук. зб. – Київ, 2017. – Вип. 54. – С. 106–111.

Н. П. Шевчук. Оценка высокопродуктивных семейств украинской красной молочной породы.

Приведены результаты оценки молочной продуктивности и воспроизводительной способности высокопродуктивных семейств коров украинской красной молочной породы. Установлено, что семейства характеризуются высокой молочностю, жирномолочностью и оптимальной воспроизводительной способностью. Установлено, что высокомолочными являются семейства Пурги 5842, Пилотки 4838 и Быстрой 1988, а жирномолочными – Быстрой 1988, Лианы 02900 и Розетки 2888. Наилучшими семействами, у которых сочетаются высокие молочность и содержание жира в молоке, есть семейства Быстрой 1988 и Пилотки 4838. Оценен уровень фенотипической изменчивости селекционных признаков.

N. Shevchuk. Evaluation of highly productive families of the Ukrainian Red Dairy Breed.

The results of estimation of dairy efficiency and reproductive ability of highly productive families of cows of the Ukrainian Red Dairy Breed are given. It was found that families are characterized by high yield of milk, fat in milk and optimal reproductive ability. It has been determined that the high dairy families come from Purga which is number 5842, Pilotka is 4838 and Bistra is 1988, and Bistra has the fat content in milk 1988, Liana has 02900 and Rozetka has 2888. The best families which combine high milk yield and fat content in milk are the Bistra family is 1988 and the Pilotka is 4838. The level of phenotypic variability of selection traits is estimated.

Випуск №1 (97), 2018

Аналіз генетичної диференціації субпопуляцій українських м’ясо-яєчних курей з використанням мікросателітних маркерів

УДК 636.5: 577.21

Р. О. Кулібаба,кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
Ю. В. Ляшенко, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
Інститут тваринництва НААН

Проведено аналіз генетичної диференціації субпопуляцій українських м’ясо-яєчних курей (Г-1, Г-2, Г-3, Г-4 та С) з використанням мікросателітних маркерів. Встановлено, що за значенням генетичних дистанцій найбільше віддаленими є субпопуляції Г-1 та Г-4 (28,8% відмінностей), в той час як найбільш подібними – субпопуляції Г-2 та Г-3 (13,3% відмінностей). За аналізом F-статистик Райта з’ясовано, що більша частина виявленої генетичної мінливості припадає на внутрішньопопуляційну складову (9,2% загальної генетичної мінливості є розподіленою між субпопуляціями та 90,8% – всередині субпопуляцій).

Ключові слова: популяція, кури, мікросателіти, поліморфізм, алель, генетична структура.

Аналіз генетичної диференціації субпопуляцій українських м’ясо-яєчних курей з використанням мікросателітних маркерів. (текст статті)

Analysis of the genetic differentiation of subpopulations of Ukrainian meat-egg purposed chickens using microsatellite markers. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Khlestkina E.K. Molecular markers in genetic studies and breeding / E.K. Khlestkina // Russ. J. Genetics. – 2014. – Vol. 4 (3). – P. 236–244.
2. Microsatellite markers: what they mean and why they are so useful / M.L.C. Vieira, L. Santini, A.L. Diniz [et al.] // Genetic and molecular biology. – 2016. – Vol. 39 (3). – P. 312–328.
3. Absence of population substructuring in Zimbabwe chicken ecotypes inferred using microsatellite analysis / F. Muchadeyi, H. Eding, C. Wollny [et al.] // Animal Genetics. – 2007. – Vol. 38, №4. – Р. 332–339.
4. Gholizadeh M. Use of microsatellite markers in poultry research / M. Gholizadeh, G.R. Mianji // International Journal of Poultry Science. – 2007. – Vol. 6 (2). – P. 145–153.
5. Relationship between microsatellite marker alleles on chromosomes 1-5 originating аrom the Rhode Island Red and Green-legged Partrigenous breeds and egg production and quality traits in F2 mapping population / B. Wardecka, R. Olszewski, K. Jaszczak [et al.] // J. Appl. Genet. – 2002. – Vol. 43 (3). – P. 319–329.
6. Evolution of the polymorphism at molecular markers in QTL and non-QTL regions in selected chicken lines / V. Loywyck, B. Bed’hom, M.H. Pinard-van der Laan [et al.] // Genet. Sel. Evol. – 2008. – Vol. 40. – P. 639–661.
7. Microsatellite Markers Associated with Resistance to Marek’s Disease in Commercial Layer Chickens / J.P. McElroy, J.C. Dekkers, J.E. Fulton [et al.] // Poultry Science. – 2005. – Vol. 84. – P. 1678–1688.
8. Bumstead N. Genomic mapping of resistance to Marek’s disease / N. Bumstead // Avian Pathology. – 1998. – Vol. 27. – P. S78–S81.
9. Romanov M.N. Analysis of genetic relationships between various populations of domestic and jungle fowl using microsatellite markers / M.N. Romanov, S. Weigend // Poultry science. – 2001. – Vol. 80. – P. 1057–1063.
10. Генотипування курей кросу “Ломан білий” / А.В. Шельов, В.Г. Спиридонов, С.Д. Мельничук [та ін.] // Біологія тварин: науково-теоретичний журнал. – 2009. – Том. 11, № 1. – С. 276–280.
11. Використання мікросателітних маркерів ДНК для контролю походження та однорідності популяцій сільськогосподарської птиці / А.В. Шельов, Н.П. Пономаренко, В.П. Бородай [и др.] // Сучасне птахівництво. – 2013. – № 2 (123). – С. 16–19.
12. Моніторинг імуногенетичної структури курей різних порід / О.П. Подстрєшний, В.П. Хвостик, І.О. Подстрєшна [та ін.] // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. – 2011. – Вип. 67. – С. 65–73.
13. Генетична структура м’ясо-яєчних курей за поліморфними білковими локусами / О.П. Подстрєшний, С.В. Руда, В.В. Богатир [та ін.] // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. – 2004. – Вип. 54. – С. 73–79.
14. Катеринич О.А. Борковские мясо-яичные куры – птица для фермерских и приусадебных хозяйств / О.А. Катеринич, Ю.В. Бондаренко, В.В. Богатырь // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. – 2003. – Вип. 53. – С. 70–75.
15. Господарсько корисні ознаки курей вітчизняного генофонду / В.П.Хвостик, О.П. Захарченко, Ю.С. Лютий [та ін.] // Птахівництво. Міжвідомчий науковий тематичний збірник. – 2013. – № 70. – С. 30–34.
16. FAO, 2011. Molecular genetic characterization of animal genetic resources. Food and Agriculture Organization of the United Nations Publ., Rome, Italy.
17. Меркурьева Е. К. Генетические основы селекции в скотоводстве // М.: Колос, 1977. – 240 с.
18. Nei M. Estimation of fixation indices and gene diversities / M. Nei, R.K. Chesser // Ann. Hum. Genet. – 1983. – Vol. 47. – P. 253–259.
19. Shete S. On Estimating the Heterozygosity and Polymorphism Information Content Value / S. Shete, H. Tiwari, R.C. Elston // Theoretical Population Biology. – 2000. – Vol. 57. – P. 265–271.
20. Кузнецов В.М. F-статистики райта: оценка и интерпретация / В.М. Кузнецов // Научно-теоретический журнал «Проблемы биологии продуктивных животных». – 2014. – №4. – C. 80–104.

Р. А. Кулибаба, Ю. В. Ляшенко. Анализ генетической дифференциации субпопуляций украинских мясо-яичных кур с использованием микросателлитных маркеров.

Проведен анализ генетической дифференциации субпопуляций украинских мясо-яичных кур (Г-1, Г-2, Г-3, Г-4 и С) с использованием микросателлитных маркеров. Выявлено, что по значениям генетических дистанций к наиболее удаленным относятся субпопуляции Г-1 и Г-4 (28,8 % различий), в то время как к наиболее близким – субпопуляции Г-2 и Г-3 (13,3 % различий). По анализу F-статистик Райта показано, что большая часть выявленной генетической изменчивости приходится на внутрипопуляционную составляющую (9,2 % общей генетической изменчивости распределено между субпопуляциями и 90,8 % – внутри субпопуляций).

R. Kulibaba, Y. Liashenko. Analysis of the genetic differentiation of subpopulations of Ukrainian meat-egg purposed chickens using microsatellite markers.

The genetic differentiation of the subpopulations of Ukrainian dual-purpose chickens (G-1, G-2, G-3, G-4 and C) was analyzed using microsatellite markers. It was revealed that the subpopulations of G-1 and G-4 were most remote by the values of genetics distances (28.8% of differences), while the G-2 and G-3 subpopulations were closest (13.3% differences). According to the analysis of Write’s F-statistics, most of the revealed genetic variability was corresponded for by the intra-population component (9.2% of the total genetic variability was distributed between subpopulations and 90.8% within subpopulations).

Випуск №1 (97), 2018

Вплив строків сівби та затіняючої сітки на урожайність сортів редиски в низинній зоні Закарпаття

УДК 633.4:631.54/.55(477.87)

Г. Б. Попович,кандидат біологічних наук, доцент
Н. П. Садовська, кандидат біологічних наук, доцент
М. А. Габрикевич, магістр
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

У статті представлено результати досліджень впливу строків сівби насіння на врожайність та якість коренеплодів сортів редиски Французький сніданок, Чемпіон, 18 карат. Вивчено можливість подовження періоду надходження свіжої продукції за використання затінення та пізньовесняної сівби. Високий і якісний урожай формували сорти Французький сніданок та Чемпіон за сівби у ІІІ декаді березня та III декаді квітня з використанням затіняючої сітки.

Ключові слова: редиска, коренеплоди, строк сівби, затіняюча сітка, урожай, товарність.

Вплив строків сівби та затіняючої сітки на урожайність сортів редиски в низинній зоні Закарпаття. (текст статті)

The sowing periods and shading net influence on the yield of some varieties of radish in the lowland of Transcarpathia. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Daniels C. Growing Radishes in Home Gardens [Electronic resource]. – Mode of access: http://extension.wsu.edu/benton-franklin/wp-content/uploads/sites/27/2014/04/Radishes-FS127E.pdf
2. Home Vegetable Gardening in Kentucky / R. Durham., Sh. Saha, J. Strang [et al.] // [Electronic resource]. – Mode of access: http://www2.ca.uky.edu/agcomm/pubs/id/id128/id128.pdf
3. Непорожная Е. Самый ранний овощ [Текст] / Е. Непорожная // Овощеводство. – 2013. – №2. – С. 30–32.
4. Кутовенко В.Б. Господарсько-біологічні особливості сортименту редиски в умовах Київської області [Текст] / В.Б. Кутовенко, Н.М. Мержій // Овочівництво і баштанництво. – 2013. – Вип. 59. – С. 195–198.
5. Глущенко C. Агроволокно и сетки [Текст] / C. Глущенко // Вестник украинского проекта развития плодоовощеводства «Добра Агро Новина». – 2013. – С. 4.
6. Akelah A. Functionalized Polymeric Materials in Agriculture and the Food Industry [Electronic resource]. – Mode of access: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4614-7061-8_2
7. Effects of External Coloured Shade Nets on Sweet Peppers Cultivated in Walk-in Plastic Tunnels / A. Ombódi, Z. Pék, P. Szuvandzsiev [et al.] // Not Bot Horti Agrobo. – 2015. – № 43 (2). – Р. 398–403.
8. Lolicato S. Sun Protection for Fruit. A practical manual for preventing sunburn on fruit [Text] / S. Lolicato // Published by the Department of Primary Industries, 2011. – 44 р.
9. Using Shade for Fruit and Vegetable Production / T. Drost, D. Black, B. Day [et al.] // [Electronic resource]. – Mode of access: https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2673&context=extension_curall
10. Stamps R.H. Use of Colored Shade Netting in Horticulture [Text] / R.H. Stamps // HortScience. – 2009. – Vol. 44 (2). – P. 239–241.
11. Бондаренко Г.Л. Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві [Текст] /Г.Л. Бондаренко, К.І. Яковенко // Харків: Основа, 2001. – 369 с.
12. ДСТУ 6009:2008. Редиска свіжа. Технічні умови [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://document.ua/rediska-svizha_-tehnichni-umovi-std3399.html.

Г. Б. Попович, Н. П. Садовская, М. А. Габрикевич. Влияние сроков посева и затеняющей сетки на урожайность некоторых сортов редиса в низменной зоне Закарпатья.

Представлены результаты исследований влияния сроков посева семян на урожайность и качество корнеплодов сортов редиса Французский сниданок, Чемпион, 18 карат. Изучена возможность продления периода поступления свежей продукции при использовании затенения при поздневесеннем посеве. Высокий и качественный урожай получен у сортов Французский сниданок и Чемпион при посеве в ІІІ декаде марта и в III декаде апреля при использовании затеняющей сетки.

H. Popovich, N. Sadovska, M. Habrykevich. The sowing periods and shading net influence on the yield of some varieties of radish in the lowland of Transcarpathia.

The results of research on the influence of seed sowing dates on the yield and quality of the root crops of three varieties of radish (Frantsuzkyj Snidanok, Chempion, 18 karat) were presented. The possibility of prolongation of the period of receipt of fresh produce by the use of shade netting during late crop sowing was studied. The highest quality crop was obtained from the Frantsuzkyj snidanok and the Chempion for sowing in the III decade of March and in the III decade of April to the use of a shading net.

Випуск №1 (97), 2018

Вплив позакореневих підживлень комплексними багатофункціональними препаратами на кількісний рівень та якісний склад хлорофілового комплексу в рослинах соняшнику

УДК 581.132.1:633.854.78

Є. О. Домарацький, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
А. В. Добровольський, аспірант
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

У статті представлено результати визначення вмісту хлорофілу (загального і по-фракційно) залежно від фону мінерального живлення та листових позакореневих підживлень мультифункціональними препаратами.
Доведено, що поліпшення поживного режиму агроценозу соняшнику (внесення мінеральних добрив N30P45 у комбінації з мультифункціональним комбінованим препаратом Хелафіт Комбі®) на чорноземах звичайних малогумусних зони Степу України збільшує загальний вміст хлорофілу на 61%. Насамперед зростає вміст фракції хлорофілу «а» (на 85% порівняно з фракцією «в») і, таким чином, співвідношення фракції «а» до «в» зростає з 2,26 до 4,01. Цей процес супроводжується зростанням врожайності соняшнику на 39%.

Ключові слова: соняшник, добрива, мультифункціональні препарати Хелафіт Комбі®, Вуксал®, хлорофіл, урожайність.

Вплив позакореневих підживлень комплексними багатофункціональними препаратами на кількісний рівень та якісний склад хлорофілового комплексу в рослинах соняшнику. (текст статті)

Influence of non-root infusions with complex multifunctional preparations on the level and qualitative composition of the chlorophyll complex in sunflower plants. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Рябчун Н. Фотосинтез та врожайність зернових культур [Електронний ресурс] / Н. Рябчун // Режим доступу: http://propozitsiya.com/ua/fotosintez-ta-vrozhaynist-zernovih-kultur
2. Інформаційний розділ сайту групи компаній «РЕАКОМ». [Електронний ресурс]. – 2007. – Режим доступу : http://www.reacom.info/info.html
3. Реаком [Електронний ресурс]. // Сайт «Торговий дім Насіння». – Киев, 2004. – Режим доступу : http://www.ukrfood.com.ua/tdn/defence5.php#top
4. Монтеверде Н.А. Изслдованiя надъ образованiемъ хлорофилла у растенiй / Н.А. Монтеверде, В.И. Любименко // Извстія Императорской Академіи Наукъ. VI серiя, 5:1 (1911), 73–101
5. Speer, Brian R. Photosynthetic Pigments / на сайте UCMP Glossary (online). – University of California, Berkeley Museum of Paleontology. Verified availability August 4, 2005.
6. Raven, Peter H.; Evert, Ray F.; Eichhorn, Susan E. Photosynthesis, Light, and Life // Biology of Plants. — 7th. — W.H. Freeman, 2005. — P. 119–127. — ISBN 0-7167-9811-5.
7. Lange, L.; Nobel, P.; Osmond, C.; Ziegler, H. Physiological Plant Ecology I – Responses to the Physical Environment. — Springer-Verlag, 1981. — Vol. 12A. — P. 67, 259.
8. Булда О. В. и др. Спектрофотометрический метод определения содержания каротинов, ксантофиллов и хлорофиллов в экстрактах семян растений //Физиология растений. – 2008. – Т. 55. – №. 4. – С. 604-611.
9. Характеристика міцності зв’язку хлорофілу з білково-ліпідним комплексом у рослин пшениці за дії саліцилової кислоти та кадмій хлориду / Кавулич Я. та ін. // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – 2013. – №. 5, Вип. 4. – С. 471-474.
10. Boardman N.K. Comparative photosynthesis of sun and shade plants / N.K. Boardman // Annual review of plant physiology, 1977. – 28(1), 355-377.
11. Карпенко В. П. Інтенсивність процесів ліпопероксидації та стан антиоксидантних систем захисту ячменю ярого за дії гербіциду Гранстар 75 і регулятора росту рослин Емістим С / Карпенко В. П. // Збірник наук. праць Уманського ДАУ. – 2009. – Вип. 72. – Ч. 1. – С. 30- 39.
12. Пономаренко С. П. Шляхами до екологічної сировини для вирощування продуктів дитячого харчування / Пономаренко С. П. // Захист рослин. – 2005. – № 4. –С. 15–17.
13. Влияние внекорневой подкормки препаратом РЕАКОМ на систему фотосинтеза растений / Байрак Н. В. и др. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Біологія. – 2008. – №. 8. – С. 137-141.
14. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – М. : Колос, 1985. – 335с.
15. Теунова Е. А. Технологические исследования по обоснованию состава геля хлорофиллипта / Е. А. Теунова, З. Д. Хаджиева // Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции : сб. науч. трудов. — Пятигорск, 2010. — Вып. 65. — С. 232—233.
16. Рослинництво : підручник / В.В. Базалій, О.І. Зінченко, Ю.О. Лавриненко та ін. – Херсон : Грінь Д.С., 2015. – 520 с.: іл.
17. Домарацький Є.О. Особливості водоспоживання соняшника за різних умов мінерального живлення / Є.О. Домарацький, А.В. Добровольський // Наукові доповіді НУБіП України. – 2017.– № 1 (65). – Режим доступу : http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/8117
18. Базалій В.В. Агротехнічний спосіб пролонгації фотосинтетичної діяльності рослин соняшнику / В.В. Базалій, Є.О. Домарацький, А.В. Добровольський // Вісник аграрної науки Причорномор´я. – 2016. – № 4 (92). – С. 77 – 84.

Е. А. Домарацкий, А. В. Добровольский. Влияние внекорневых подкормок комплексными многофункциональными препаратами на количественный уровень и качественный состав хлорофиллового комплекса в растениях подсолнечника.

В статье приведены результаты определения содержания хлорофилла (общего и по-фракционно) в зависимости от фона минерального питания и листовых внекорневых подкормок мультифункциональными препаратами.
Доказано, что улучшение питательного режима агроценоза подсолнечника (внесение минеральных удобрений N30P45 в сочетании с мультифункциональным комбинированным препаратом Хелафит Комби®) на черноземах обыкновенных малогумусных зоны Степи Украины увеличивает общее содержание хлорофилла на 61%. При этом, прежде всего, возрастает содержание фракции хлорофилла “а” (на 85% по сравнению с фракцией «в») и, таким образом, соотношение фракции «а» к «в» возрастает с 2,26 до 4,01. Этот процесс сопровождается ростом урожайности подсолнечника на 39%.

E. Domaratsky, A. Dobrovolsky. Influence of non-root infusions with complex multifunctional preparations on the level and qualitative composition of the chlorophyll complex in sunflower plants.

The article presents the results of studies determining the content of chlorophyll (total and fractional) depending on the background of mineral nutrition and foliar dressing with multifunctional fertilizers Wuksal® and Helafit Combi®.
In conditions of field experiment on black earth soils of the low-humus zone of the Steppe of Ukraine it is proved that the improvement of the nutrient regime of sunflower agrocenosis (application of mineral fertilizers with the norm N30P45 in combination with the multifunctional combined fertilizer Helafit Kombi®) increases the total chlorophyll content by 61% on average over the years of research. This increases the content of the chlorophyll fraction “a” (by 85% compared with the fraction “b”) and the ratio of the fraction “a” to “b” increases from 2.26 to 4.01. This process is accompanied by the increase in the yield of sunflower by 39%.

Випуск №1 (97), 2018

Вплив норм висіву та інтенсифікації технології на формування урожайності сортів нуту

УДК 635.657:631.53.048:632.9

В. В. Лихочвор, доктор сільськогосподарських наук
Львівський національний аграрний університет

В. І. Пущак, аспірант
Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН

Визначено, що із досліджуваних сортів нуту вищу врожайність формував сорт Ярина – 2,82 – 3,40 т/га, що значно більше порівняно з сортами Пам’ять і Тріумф. В умовах достатнього зволоження західного Лісостепу найвищу врожайність нуту одержано за норми висіву 0,8 млн/га, зменшення норми висіву призводило до зниження врожайності зерна.
Встановлено, що при вирощуванні нуту без застосування гербіциду та фунгіцидів, він забезпечує низьку врожайність – 1,28 т/га. За внесення ґрунтового гербіциду Рейсер КЕ (2,5 л/га) урожайність зросла до 2,30 т/га, або на 1,02 т/га. За триразової схеми застосування фунгіцидів Рекс Дуо, КС (0,5 л/га) у фазі початку бутонізації, Абакус мк.е. (1,5 л/га) у фазі цвітіння та Фолікур 250 EW, ЕВ (1,0 л/га) у фазі наливу зерна, урожайність підвищується на 0,90 т/га порівняно з варіантом без фунгіцидів. Завдяки використанню засобів захисту рослин урожайність зросла з 1,28 т/га до 3,21 т/га, тобто на 1,93 т/га (150,8%).

Ключові слова: нут, сорт, засоби захисту рослин, норма висіву, урожайність.

Вплив норм висіву та інтенсифікації технології на формування урожайності сортів нуту. (текст статті)

The effect of seeding rates and intensification technologies on the productivity of cicer arietinum cultivars. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Биологизация агротехнологии выращивания нута: рекомендации по эффективному применению микробных препаратов / [С. В. Дидович и др.]. – Симферополь : ЧП Еремина В. Г., 2010. – 36 с.
2. Биорегуляция роста и развития растений / С. П. Пономаренко [и др.] // Биорегуляция микробно-растительных систем / под ред. Г. А. Иутинской, С. П. Пономаренко. – К. : Ничлава, 2010. – С. 251–291.
3. Боднар Г. В. Зернобобовые культуры / Г. В. Боднар, Г. Т. Лавриненко. – М. : Колос, 1977. – 254 c.
4.Бушулян О. В. Інтегрована система захисту нуту від бур’янів, шкідників і хвороб : метод. реком. / О. В. Бушулян, В. І. Січкар, О. В. Бабаянц. – Одеса : СГІ – НЦНС, 2012. – 24 c.
5. Бушулян О. В. Нут: генетика, селекція, насінництво, технологія вирощування / О. В. Бушулян, В. І. Січкар. – Одеса : 2009. – 248 с.
6. Германцева Н. И. Биологические особенности, селекция и семеноводство нута в засушливом Поволжье : автореф. дис. на соискание науч. степени д-ра с.-х. наук : спец. 06.01.05, 06.01.09 «Селекция и семеноводство» / Российская академия сельскохозяйственных наук ; Германцева Надежда Ивановна. – Пенза, 2001. – 54 с.
7. Германцева Н. И. Действие и последействие гербицидов на засоренность посевов и урожайность нута в засушливом Заволжье / Н. И. Германцева // Зерновое хозяйство. − 2005.− № 8. − С. 31−32.
8. Панасов М. Н. Адаптивная технология производства элитных семян нута в засушливом Поволжье / М. Н. Панасов, Н. И. Германцев, Л. А. Германцев // Кормопроизводство. – 2012. – № 10. – С. 29-31.
9. Січкар В. І. Перспективи селекції нуту в умовах Північного Лісостепу України / В. І. Січкар, О. В. Бушулян // Вісник аграрної науки. – 2000. – № 1. – С. 38–40.
10. Січкар В. І. Технологія вирощування нуту в Україні / В. І. Січкар, О. В. Бушулян // Пропозиція. – 2001. – № 10. – С. 42–43.
11. Соколов В. М. Стан науково-дослідних робіт із селекції зернобобових культур в Україні / В. М. Соколов, В. І. Січкар // Збірник наукових праць СГІ – НЦНС. – 2010. – Вип. 15 (55). – С. 6–13.
12. Стратегія інноваційного розвитку селекції і насінництва зернових культур в Україні / Я. М. Гадзало, В. В. Кириченко, Б. В. Дзюбецький. – Київ – Харків – Дніпро : [Б. в.], 2016. – 32 с.

В. В. Лихочвор, В. И. Пущак. Влияние норм высева и интенсификации технологии на формирование урожайности сортов нута.

Установлено, что из исследованных сортов нута высокую урожайность формировал сорт Ярина – 2,82-3,40 т/га, что значительно выше по сравнению с сортами Память и Триумф. В условиях достаточного увлажнения западной Лесостепи наивысшая урожайность нута получена при норме высева 0,8 млн/га, снижение нормы высева обусловило уменьшение урожайности зерна.
Установлено, что при выращивании нута без применения гербицида и фунгицидов, он остается низкоурожайной культурой – 1,28 т/га. При внесении почвенного гербицида Рейсер КЭ (2,5 л/га) урожайность увеличилась до 2,30 т / га, или на 1,02 т/га. При трехкратной схеме применения фунгицидов Рекс Дуо, КС (0,5 л/га) в начале бутонизации, Абакус мк.е. (1,5 л/га) в фазе цветения и Фоликур 250 EW, ЕВ (1,0 л/га) в фазе налива зерна, урожайность повышается на 0,90 т/га по сравнению с вариантом без фунгицидов. Благодаря использованию средств защиты растений урожайность возросла с 1,28 т/га до 3,21 т/га, то есть на 1,93 т/га (150,8%).

V. Lykhochvor, V. Pushchak. The effect of seeding rates and intensification technologies on the productivity of cicer arietinum cultivars.

It was discovered that among the chickpea cultivars, Yarina had the highest productivity including 2.82–3.40 t/ha, which is significantly higher compared to cultivars Pamyat and Triumf. Under conditions of sufficient humidity of the western forest-steppe, the productivity of the chickpea was observed at a seeding rate of 0.8 M/ha. Lower seeding rates led to the decrease of productivity.
It was revealed that without applying herbicides and fungicides, the chickpea remains a low-yielding crop (1.28 t/ha).
It was discovered that the chickpea’s productivity grew up to 2.30 t/ha, or by 1.02 t/ha, when the soil herbicide Reiser KE (2.5 l/ha) was used. In case of the three-step application scheme of fungicides such as Rex Duo, KS(0.5 l/ha) at the early phase of budding, Abacus (1.5 l/ha) during flowering, and Folikur 250 EW, EB (1.0 l/ha) during seed filling, the productivity increased by 0.90 t/ha compared to the variant where fungicides were not applied. In total, due to the use of plant protection products in the experiment, the productivity increased from 1.28 t/ha to 3.21 t/ha, i.e. by 1.93 t/ha (150.8%).

Випуск №1 (97), 2018

Дія гібереліну на морфогенез, формування фотосинтетичного апарату та урожайність томатів

УДК 581.14:541.144

В. Г. Кур’ята, доктор біологічних наук, професор
В. В. Рогач, кандидат біологічних наук, доцент
О. О. Буйний, аспірант
Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського

Обгрунтовано, що застосування гібереліну (гіберелової кислоти, ГК3) у фазу бутонізації суттєво збільшувало листковий індекс, кількість листків, їх масу, площу листкової поверхні та оптимізувало розвиток хлоренхіми листків томатів. Наслідком формування більш потужної донорної сфери, тимчасового депонування частини вуглеводів та азотовмісних сполук у вегетативних органах з наступною їх ремобілізацією на потреби карпогенезу під впливом гібереліну було суттєве збільшення урожайності плодів томатів. Встановлено, що підвищення урожайності досягалося через утворення більшої кількості плодів та збільшення їх маси.

Ключові слова: томати, гібереліни, морфогенез, вуглеводи, азотовмісні сполуки, врожайність.

Дія гібереліну на морфогенез, формування фотосинтетичного апарату та урожайність томатів. (текст статті)

Effect of gibberellin on morphogenesis, formation of photosynthetic apparatus and yield of tomatoes. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Фотосинтез. Т. 2: Ассимиляция СО2 и механизмы ее регуляции / Д. А. Киризий, А. А. Стасик, Г. А. Прядкина, Т. М. Шадчина – М.: Логос, 2014. – 480 с.
2. Кур’ята В. Г. Ретарданти – модифікатори гормонального статусу рослин. – Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку: у 2 т., Т. 2 / В. Г. Кур’ята // НАН України, Ін-т фізіології рослин та генетики, Укр. т-во фізіологів рослин; голов. ред. В. В. Моргун. – К.: Логос, 2009. –– С. 565––589.
3. Попроцька І.В. Зміни в полісахарадному комплексі клітинних стінок сім’ядолей проростків гарбуза за різної напруженості донорно-акцепторних відносин в процесі проростання / І.В. Попроцька. – 2014. – Т.46, №3. – С. 190-195. – (Фізіологія і біохімія культ. рослин).
4. Maize grain yield components and source-sink relationship as affected by the delay in sowing date / [L. E. Bonelli, J. P. Monzon, A. Cerrudo, and other]. – 2016. – 198. – P. 215–225. (Field Crops Research)
5. Poprotska, I. V. Features of gas exchange and use of reserve substances in pumpkin seedlings in conditions of skoto- and photomorphogenesis under the influence of gibberellin and chlormequat-chloride. / I. V. Poprotska, V. G. Kuryata // Regulatory mechanisms in biosystems, 8(1), 71-76. – 2017
6. Yu S. M. Source–Sink Communication: Regulated by Hormone, Nutrient, and Stress Cross-Signaling/ S. M. Yu, S. F. Lo, T. D. Ho // Trends in plant science.-2015. – 20(12). – P. 844–857.
7. Кур’ята В. Г. Потужність фотосинтетичного апарату та насіннєва продуктивність маку олійного за дії ретарданту фолікуру / В. Г. Кур’ята, С. В. Поливаний // Физиология растений и генетика. – 2015. – 47, № 4. – C. 313–320.
8. Милювене Л. Эффект соединения 17-DMC на уровень фитогормонов и рост рапса Brassica napus / Л. Милювене, Л. Новицкене, В. Гавелене // Физиология растений. – 2003. – 50, № 5. – С. 733-737.
9. Кур’ята В. Г. Фізіологічні основи застосування ретардантів на олійних культурах /В.Г. Кур’ята, І.В. Попроцька // Физиология растений и генетика. – 2016. – Т. 48, № 6. – C. 313–320.
10. Рогач В.В. Дія гібереліну та ретардантів на морфогенез, фотосинтетичний апарат і продуктивність картоплі /В.В. Рогач, І.В. Попроцька, В.Г. Кур’ята // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія. – 2016. – Т. 24(2). – C. 416-420.
11. Rademacher W. Сhemical regulators of gibberellin status and their application in plant production / W. Rademacher // Annual Plant Reviews. – 2016. – vol. 49. – Р. 359-403.
12. AOAC. Official Methods of Analysis of Association of Analytical Chemist International 18th ed. Rev. 3.2010 // Asso. of Analytical Chemist. – Gaithersburg, Maryland, USA., – 2010.
13. Байер Я. Формирование урожая основных сельскохозяйственных культур /Я. Байер ; [пер.с чешского З.К. Благовещенского]. – М.: Колос, 1984 – С.188-192.
14. Прядкіна Г.О Депонувальна здатність стебла сучасних сортів озимої пшениці за змінних умов довкілля як фізіологічний маркер їх продуктивності / Г.О. Прядкіна, В.П. Зборівська, П.Л. Рижикова // Вісник українського товариства генетиків і селекціонерів. – 2016. – Т.14, №2. – С.44-50.

В. Г. Курьята, О. О. Буйный, В. В. Рогач. Влияние гиббереллина на морфогенез, формирование фотосинтетического аппарата и урожайность томатов.

Обосновано, что применение гиббереллина (гибберелловой кислоты, ГК3) в фазу бутонизации существенно увеличивало листовой индекс, количество листьев, их массу, площадь листовой поверхности и оптимизировало развитие хлорненхимы листьев томатов сорта Бобкат. Вследствие формирования более мощной донорной сферы, временного депонирования части углеводов и азотсодержащих соединений в вегетативних органах с последующей их ремобилизацией на потребности карпогенеза под воздействием гиббереллина происходило существенное возрастание урожайности культуры томатов. Установлено, что увеличение урожайности достигалось вследствие закладки большего количества плодов и увеличения их массы.

V. Kuryata, O. Buinyi, V. Rogach. Effect of gibberellin on morphogenesis, formation of photosynthetic apparatus and yield of tomatoes.

Application of gibberellin (gibberellic acid, GA3) at the budding stage significantly increased the leaf index, number of leaves per plant, leaf mass, leaf surface area and optimized the chlorenchyma development of tomatoes. The results of the research indicate that gibberellic acid led to increase yields of tomatoes due to formation of a more powerful donor sphere, the temporary deposition of carbohydrates and nitrogen containing compounds in vegetative organs, followed by the active reutilization of these substances for the carpogenesis needs. Enhancement of tomato yield is realized by increasing in values for average fruit weight and number of fruit per plant.

Випуск №1 (97), 2018

Етилен-активність яблук сорту Ренет Симиренка, оброблених інгібітором етилену, залежно від строку збору та місця заготівлі плодів

УДК 547.534.1:664.8.03:634.11

О. В. Мельник, доктор сільськогосподарських наук, професор
О. О. Дрозд, кандидат сільськогосподарських наук
І. О. Мельник, науковий співробітник
Уманський національний університет садівництва

Досліджено вплив місця заготівлі плодів яблук, строку збору і їх післязбиральної обробки 1-метилциклопропеном (1-МЦП) на етилен-активність яблук сорту Ренет Симиренка масового та запізнілого збору врожаю з насаджень на карликовій (М.9) підщепі під час зберігання.

Ключові слова: Ренет Симиренка, строк збору врожаю, етилен-активність, зберігання, 1-метилциклопропен, Смарт Фреш.

Етилен-активність яблук сорту Ренет Симиренка, оброблених інгібітором етилену, залежно від строку збору та місця заготівлі плодів. (текст статті)

Ethylene-activity of apples cv. Reinette Simirenko, treated with ethylene inhibitor depending on the harvest date and cultivating place. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Lelievre J.-M., Latche A., Jones B., Bouzayen M., Pech J.-C. Ethylene and fruit ripening // Physiologia plantarum. 1997. № 101. P. 727–739. DOI: 10.1111/j.1399-3054.1997.tb01057.x.
2. Bulens I., Van de Poel B., Hertog M.L.A.T.M., De Proft M.P., Geeraerd A.H., Nicolai B.M. Influence of harvest time and 1-MCP application on postharvest ripening and ethylene biosynthesis of Jonagold apple // Postharvest Biol. Technol. 2012. Vol. 72. Р. 11–19. DOI: 10.1016/j.postharvbio.2012.05.002.
3. Song J., Bangerth F. The effect of harvest date on aroma compound production from Golden Delicious apple fruit and relationship to respiration and ethylene production // Postharvest Biol. Technol. 1996. Vol. 8 (4). Р. 259–269. DOI: 10.1016/0925-5214(96)00020-8.
4. Kovac A., Skendrovic B. M., Pavicic N., Voca S., Voca N., Pobricevic N., Jagatic A. M., Sindrak Z. Influence of harvest time and storage duration on Cripps Pink apple cultivar (Malus x domestica Borkh) quality parameters // CyTA – Journal of Food. 2010. Vol. 8. № 1. P. 1–6. DOI: 10.1080/11358120902989632.
5. Cliff M. A., Toivonen M. A. P. Sensory and quality characteristics of Ambrosia apples in relation to harvest maturity for fruit stored up to eight months // Postharvest Biol. Technol. 2017. Vol. 132. Р. 145–153. DOI: 10.1016/j.postharvbio. 2017.05.015.
6. Vielma M., Matta F., Silva J. Optimal harvest time of various apple cultivars grown in Northern Mississippi // Jour. Amer. Pom. Soc. 2008. № 62. P. 13–21.
7. Melnyk O., Drozd O., Boicheva N., Zhmudenko Yu.,Melnyk I., Khudik L., Remeniuk L., Vykhvatniuk L. Ethylene emission of apples treated with 1-methylcyclopropene during storage // Jour. Hort. Res. 2014. Vol. 22. № 1. Р. 109–112. DOI: 10.2478/johr-2014-0013.
8. Jung S.-K., Watkins C. B. Internal ethylene concentration in apple fruit at harvest affect persistence of inhibition of ethylene production after 1-methylcyclopropene treatment // Postharvest Biol. Technol. 2014. Vol. 96. P. 1–6. DOI: 10.1016/j.postharvbio.2014.04.008.
9. McCormick R., Neuwald D. A., Streif J. Commercial apple CA storage temperature regims with 1-MCP (SmartFresh): Benefits and risks // Acta Hort. 2012. № 934. Р. 263–270. DOI: 10.17660/ActaHortic.2012.934.32.
10. Дженеев С. Ю., Иванченко В. И., Дженеева Э. Л. Методические рекомендации по хранению плодов, овощей и винограда (организация и проведение исследований). Ялта: Ин-т винограда и вина «Магарач», 1998. 152 c.
11. Мельник О. В. Збиральна стиглість яблук: метод індукованого етилену. // Новини садівництва. 2010. № 3. С. 36–37.

А. В. Мельник, О. А. Дрозд, И. А. Мельник. Этилен-активность яблок сорта Ренет Симиренко с обработкой ингибитором этилена в зависимости от срока сбора и места заготовки плодов.

Исследовано влияние места заготовки, срока сбора и послеуборочной обработки 1-метилциклопропеном (1-МЦП) на этилен-активность яблок сорта Ренет Симиренко массового и запоздалого сбора урожая с насаждений на карликовом подвое (М.9) во время хранения.

O. Melnik, O. Drozd, I. Melnyk. Ethylene-activity of apples cv. Reinette Simirenko, treated with ethylene inhibitor depending on the harvest date and cultivating place.

The influence of the cultivating place, time of harvesting and post-harvest treatment with 1-methylcyclopropane (1-MCP) on the ethylene activity of the Golden Delicious apples for mass and late harvesting from orchards on the dwarf (M.9) rootstock during storage was studied.

Випуск №1 (97), 2018

Eventual trends in the extension of labour of the inhabitants of the regional rural areas

UDC 331.103

S. Horbach, Post-graduate student
Mykolayiv National Agrarian University

We examined the issue of the population aging, socio-economic status and some indicators of the quality of life of seniors in Ukraine, and therewith we considered the specific display of the main demoeconomic and social aging consequences in our country, as well as the compliance of socio-economic system in Ukraine with the needs of the aging population.

Keywords: labor resources, demographic aging, population, labor activity, labor potential, rural areas.

Eventual trends in the extension of labour of the inhabitants of the regional rural areas. (текст статті)

Евентуальні напрями подовження трудової діяльності мешканців сільських територій регіону. (анотація)

References:
1.Bohynja D.P. Osnovy ekonomiky praci: Navčalnyj posibnyk/ D.P.Bohynja, O.A. Hrišnova.- K.: Znannja-Pres, 2002.- 313s.
2.Voronin A. Efektyvnist vyrobnyctva ta rozpodil ekonomiji suspilnoji praci miž subjektamy rynku / A. Voronin, Je.P. Pastux // Jekonomika Ukrajiny. – 2009. – №3. – S. 27 – 37.
3.Zamora O.I. Osnovni tendenciji formuvannja i vykorystannja trudovyx resursiv / O.I. Zamora // Aktualni problemy ekonomiky. – 2009. – №4. – S. 85-91.
4.Kačan Je.P. Upravlinnja trudovymy resursamy / Je.P. Kačan: navč. posibnyk. – K.: Vydavnyčyj dim «Jurydyčna knyha», 2005. – 358s.
5.Statystyčnyj ščoričnyk za 2017 rik [Elektronnyj resurs] / Derž. služba statystyky Ukrajiny. – K. : Avhust Trejd, 2017. – Režym dostupu : http://database.ukrcensus.gov.ua/ PXWEB2007/ukr/publ_new1/2017/zb_rpnu2017.pdf
6.Sajt žurnalu «Novyj čas» [Elektronnyj resurs]. – Režym dostupu: https://nv.ua/opinion/kurilo/chem-grozit-starenie-ukraincev-i-chto-s-etim-delat-53839.html
7.Naselennja Ukrajiny : Imperatyvy demohrafičnoho starinnja / Instytut demohrafiji ta socialnyx doslidžen NAN Ukrajiny, Fond narodonaselennja Orhanizaciji Objednanyx Nacij . – Kyjiv : ADEF-Ukrajina, 2014 . – 285 s.
8.Health at a Glance: Europe. OECD. 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:: http://dx.doi.org/ 10.1787/ 9789264265592-en
9.Ivanova E.I. Problema pokolinnja ta vidtvorennja naselennja: teoretyčni pidxody ta realnist // Sociolohični doslidžennja. 2014. № 4. S. 43 – 54.

С. О. Горбач. Евентуальні напрями подовження трудової діяльності мешканців сільських територій регіону.

Досліджено питання особливості старіння населення, соціально-економічного становища й окремих показників якості життя осіб похилого віку в Україні. Розглянуто специфіки прояву в нашій країні основних демоекономічних та соціальних наслідків старіння, ступінь відповідності соціально-економічної системи в Україні потребам старіючого населення.

С. А.Горбач. Эвентуальные направления продолжения трудовой деятельности жителей сельских территорий региона.

Исследован вопрос особенностей старения населения, социально-экономического положения и отдельных показателей качества жизни пожилых людей в Украине. Рассмотрено специфики проявления в нашей стране основных демоекономичних и социальных последствий старения, степень соответствия социально-экономической системы в Украине потребностям стареющего населения.

Випуск №1 (97), 2018