А. В. Панфілова, В. В. Гамаюнова. Вплив оптимізації живлення на висоту рослин та врожайність зерна сортів ячменю, ярого в умовах Південного степу України

УДК 633.16 : 631.5 : 631.8(477.7)

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-4(100)-6

А. В. Панфілова, кандидат сільськогосподарських наук
ORCID ID: 0000-0003-0006-4090
В. В. Гамаюнова, доктор сільськогосподарських наук, професор
ORCID ID: 0000-0002-4151-0299
Миколаївський національний аграрний університет

У статті наведено результати досліджень ефективності оброблення посівів ячменю ярого сучасними рістрегулюючими препаратами по фону внесення мінеральних добрив, проведених у 2013–2017 рр. на чорноземі південному в умовах зони Степу України. Досліджено вплив сортових особливостей ячменю ярого та варіантів живлення на формування висоти рослин та врожайність зерна. Визначено, що за внесення під передпосівну культивацію ячменю ярого рекомендованої дози мінерального добрива N30P30(фон) та проведення позакореневих підживлень посівів у фази початку виходу рослин у трубку та колосіння комплексними органо-мінеральними добривами Органік Д2 та Ескорт–біо створюються сприятливі умови для формування більших лінійних розмірів рослин у всі фази росту та розвитку, а також значно вищого рівня врожайності зерна досліджуваних сортів ячменю ярого. Так, у середньому за роки досліджень, рослинами сорту Адапт залежно від варіантів удобрення сформовано 3,22–3,25 т/га зерна, сорту Сталкер ­– 3,33­–3,37 т/га, а сорту Еней – 3,56–3,61 т/га зерна, що вище контролю на 25,8–27,0; 26,6– 28,1 та 27,1– 28,9% відповідно.

Із досліджуваних сортів ячменю ярого за комплексом показників, що визначали, краще себе проявив сорт Еней.

Ключові слова: сорти ячменю ярого, живлення рослин, рістрегулюючі препарати, висота рослин, урожайність зерна.

Вплив оптимізації живлення на висоту рослин та врожайність зерна сортів ячменю, ярого в умовах Південного степу України (текст статті)
Influence of nutrition optimization on the height and grain yield of spring barley varieties in the Southern Steppe of Ukraine (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Токар Б. Ю. Продуктивність ячменю ярого пивоварного залежно від удобрення та ретардантного захисту. Вісник ЖНАЕУ. 2015. № 2(50). Т.1. С. 440 – 445.
 2. Камінська В. В., Шморгун О. В., Дудка О. Ф.Особливості формування елементів продуктивності сортів ячменю ярого в північній частині Лісостепу. Землеробство : міжвід. темат. наук. зб. 2012. Вип. 84. C. 75.
 3. Колесніков М. О., Пономаренко С. П. Вплив біостимуляторів Стимпо та Регоплант на продуктивність ячменю ярого. Агробіологія. 2016. № 1. С. 81 – 86.
 4. Касаткіна Т. О., Гамаюнова В. В. Вплив ресурсозберігаючих елементів технології на продуктивність рослин ячменю ярого в умовах Південного Степу України. Інноваційні технології в рослинництві : матеріали наук. інтернет-конф., 15 трав. 2018 р. Кам’янець – Подільський, 2018. 80 – 82.
 5. Носко Б. С. Сучасний стан та перспективні напрямки досліджень в агрохімії. Вісник аграрної науки. 2002. №9. С. 9 – 12.
 6. Ситник В. П. Екологічні аспекти агропромислового комплексу. Вісник аграрної науки. 2002. №9. С. 55 – 57.
 7. Wójcik P. Uptake of mineral nutrients from foliar fertilization. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research. 2004. 12: 201–218.
 8. Babaeian M., Tavassoli A., Ghanbari A., Esmaeilian Y., Fahimifard M. Effects of foliar micronutrient application on osmotic adjustments, grain yield and yield components in sunflower (Alstar cultivar) under water stress at three stages. African Journal of Agricultural Research. 6 (5): 1204–1208.
 9. Sepiedeh Z., Mohammad N., Hamid R. T. M., Hossein Z. Effect of zinc and sulfur foliar applications on physiological characteristics of sunflower (Helianthus annuus L.) under water deficit stress. International Journal of Biosciences. 5 (12): 87–96. URL: https://doi.org/10.12692/ijb/5.12.87-96
 10. Nutrient uptake by plants from different land types of Madhupur soils. / Begum and et. Bangladesh Journal of Scientific Research: : електрон. версія журн. 2015. 28 (2): 113–121. URL: https://doi.org/10.3329/bjsr.v28i2.26782
 11. Вплив попередників і мінеральних добрив на урожайність та якість зерна пшениці озимої в умовах Присивашшя / І. В. Костиря та ін. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. 2013. №4. С. 25 – 29.
 12. Каленська С. М., Токар Б. Ю. Урожайність ячменю ярого залежно від рівня мінерального живлення. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2015. Вип. 23. С. 30 – 33.
 13. Панфілова А. В., Гамаюнова В. В. Продуктивність сортів ячменю ярого залежно від оптимізації живлення в умовах Південного Степу України. Plant Varieties Studying and Protection. Т. 14 №3. С.310–315. DOI: https://doi.org/10.21498/ 2518-1017.14.3.2018.145304
 14. Пономаренко С. П. Биостимуляторы в сельском хозяйстве – украинский прорыв. Биологические препараты в растениеводстве: материалы Междунар. конф. Radostim, C. 45–48.
 15. Современные подходы к увеличению эффективности удобрений под сельскохозяйственные культуры в земледелии Южной Степи Украины / В. В. Гамаюнова и др. Пути повышения эффективности орошаемого земледелия. ФГБНУ «РосНИИПМ». 2015. Вып. 4 (60). С. 75 – 80.

 

А. В. Панфилова, В. В. Гамаюнова. Влияние оптимизации питания на высоту растений и урожайность зерна сортов ячменя ярового в условиях Южной Степи Украины.

В статье приведены результаты исследований эффективности обработки посевов ячменя ярового современными рострегулирующими препаратами по фону применения минеральных удобрений, проведенных в 2013 – 2017 гг. на черноземе южном в условиях Южной Степи Украины. Изучено влияние сортовых особенностей ячменя ярового и вариантов питания на формирование высоты растений и урожайность зерна культуры. Установлено, что при внесении под предпосевную культивацию ячменя ярового рекомендованной дозы минерального удобрения N30P30 (фон) и проведении внекорневых подкормок посевов в начале выхода растений в трубку и колошения препаратами Органик Д2 и Эскорт-био создаются благоприятные условия для формирования больших линейных размеров растений во все фазы роста и развития, а также значительно высших уровней урожайности зерна исследуемых сортов ячменя ярового. Так, в среднем за годы возделывания, в зависимости от варианта питания сортом Адапт сформировано 3,22-3,25 т/га зерна, сортом Сталкер 3,33-3,37 т/га зерна и сортом Эней 3,56-3,61 т/га зерна, что превысило показатели контроля на 25,8- 27,0; 26,6-28,1 и 27,1 – 28,9% соответственно.

Из изучаемых сортов ячменя ярового по комплексу исследуемых показателей лучшим оказался сорт Эней.

Ключевые слова: сорта ячменя ярового, питание растений, рострегулирующие препараты, высота растений, урожайность зерна.

 

A. V. Panfilova, V.V. Gamayunova. Influence of nutrition optimization on the height and grain yield of spring barley varieties in the Southern Steppe of Ukraine.

The article presents the results of studies about the effectiveness of spring barley crop cultivation with modern retriever preparations in the background of mineral fertilizers carried out in 2013-2017 on the southern bleak soils in the Ukrainian Steppe. The effects of varietal characteristics of spring barley and nutrition options on the height of plants and grain yield. It was determined that for growing spring barley under presowing cultivation of mineral fertilizer dose N30P30 (background) and using foliar application crops at the beginning of the exit plants up and beginningearing phase to complex organic fertilizers Organic D2 and Escort – bio in the favorable conditions for the formationthe larger linear sizes of plants and the highest level of grain yield of the studied varieties are formed. For example, on average, over the years of research, spring barley plants of fertilizer variants were formed 3,22-3,25 t/ha of Adapt variety, 3,33-3,37t/ha of Stalker variety and 3,56 – 3,61t/ha of Aeneas variety. Percentage, which exceeded control indicators 25,8-27,0; 26,6 – 28,1 and 27,1 – 28,9% respectively.

We must consider that the best from all investigated varieties of winter wheat for their complex of indicators was the variety Aeneas.

Keywords: variety of spring barley, plant nutrition, regulatory preparations, plant height, grain yield.

Повернутися до змісту

panfilova.pdf
panfilova.pdf
Size: 0.33