Центило Л. В. Продуктивність сівозміни залежно від удобрення і обробітку ґрунту

УДК 338.312:631.582:631.8:631.51

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-3(103)-7

 

Л. В. Центило, кандидат сільськогосподарських наук
e-mail: agrokolos@i.ua
Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

У статті наведено результати семирічних польових досліджень, проведених в умовах Сквирського району Київської області на чорноземах типових глибоких з визначенням продуктивності десятипільної сівозміни. Дослідженнями встановлено, що найвищої продуктивності ріллі досягли за мінеральної системи удобрення, а істотне зниження її спостерігається на фоні без застосування добрив і органічної системи. Органо-мінеральна система удобрення істотно не відрізняється від мінеральної. Застосування диференційованого та полицево-безполицевого обробітку забезпечило найбільшу продуктивність сівозміни.

Ключові слова: сівозміна, продуктивність, обробіток ґрунту, система удобрення, адекватність.

 

Продуктивність сівозміни залежно від удобрення і обробітку ґрунту

Crop rotation productivity depending on fertilizer and soil cultivation

 

Список використаних джерел:

 1. Барштейн Л. А., Шкаредний І.С., Якименко В.М. Сівозміни, обробіток ґрунту та удобрення в зонах бурякосіяння. Наукові праці ІЦБ. К.: ІЦБ, 2002. 480 с.
 2. Борівський А. Ф., Шиманська Н. К.,Савчук К. А. Продуктивність культур зерно-бурякової сівозміни в залежності від добрив. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2013. Вип.18. С. 110-114.
 3. Вплив добрив на родючість ґрунту і продуктивність сівозміни. А. С. Заришняк, В. В. Іваніна, Н. К. Шиманська [та ін..]. Збірник наукових праць УБКЦБ. Вип.13. К., 2012. С. 299-300.
 4. Гера О. М. Продуктивність сільськогосподарських культур залежно від рівня удобрення. Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН», 2014 Вип.3,. С. 17-24.
 5. Живилко В. А., Цибак В. Л., Глушук М. М. Вплив добрив на продуктивність культур сівозміни та вміст гумусу і азоту в ґрунті. Вісник сільськогосподарської науки. 1976. N3. С.19-24.
 6. Заришняк А. С., Іваніна В. В., Колібабчук Т. В. Стабілізація біогенного балансу та продуктивність зерно-бурякової сівозміни. Вісник аграрної науки. N4. 2012. С. 26-30.
 7. Заришняк А. С., Руцька С. І. Шиманська Н. А., [та інші ] Добрива, сівозміни і продуктивність. Цукрові буряки. 2004. N5. С. 8-9.
 8. Захарченко І. Г., Пироженко І.С., Шиліна Л. Н. Баланс поживних речовин в землеробстві України. Земледелие. N1. С. 35-40.
 9. Захарченко І.Г. Медмідь Г.К., Шиліна Л.І. та ін. Баланс поживних речовин у польовій сівозміні на чорноземах Лісостепу УРСР. Землеробство. К.: Урожай, 1975. Вип. 40. С. 20-28.
 10. Іваніна В. В., Колібабчук Т. В., Кулема П. О. Резерви підвищення продуктивності цукрових буряків і стабілізації родючості ґрунту. Збірник наукових праць ІБКЦБ. Вип.14. К., 2012. С. 61-64.
 11. Іванюк В. Я. Вплив способів обробітку ґрунту та системи удобрення на продуктивність сівозмін в Східному Лісостепу. Збірник наукових праць Інституту землеробства. 2005. С. 14-17.
 12. Камінська В. В., Клименко І. І. Продуктивність культур ланки зерно просапної сівозміни залежно від удобрення. Вісник аграрної науки. 2014..С. 10-13.
 13. Кудря С.О. Продуктивність ланок сівозмін на типових чорноземах Лівобережного Лісостепу. Наукові доповіді НУБіП. 2018 N3(73),. Режим доступу: index. Php / Dopovidi/article/view dopovidi 2018.03.008/9456
 14. Манько Ю. П. Методика оцінки адекватності явищ і технологій у землеробстві. Збірник наукових праць Інституту цукрових буряків. 2007. Вип.9.. С. 26-30.
 15. Мартынович Н. Н., Мартынович Л. И. Влияние систематического применения удобрений на продуктивность зерносвекловичного севооборота. Агрохимия. 1985. N8. С. 57-69.
 16. Мартынович Н. Н., Мартынович Л. И. Влияние 50-летнего применения органических и минеральных удобрений на плодородие чернозема оподзоленного центральной Лесостепи Правобережья Украины. Сообщение 8. Влияние систематического применения удобрений на продуктивность зерносвекловичного севооборота. Агрохимия. 1995. N8. С.57-69.
 17. Минеев В.Г. Химизация земледелия и природная среда. М.: Агропромиздат. 1990. 287 с.
 18. Николайчук Г. М . Зависимость продуктивности севооборотов и способа удобрения сахарной свеклы. Химизация в сельском хозяйстве. 1971. N8. С.14-15.
 19. Польовий В. М. Оптимізація систем удобрення у сучасному землеробстві. Монографія. Рівне: Волинські обереги, 2007. 320 с.
 20. Сайко В. Ф. Використання на удобрення побічної продукції рослинництва в Україні. Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Землеробство». К.: ВД «ЕКМО», 2009. Випуск 81 С.3-9.
 21. Сайко В.Ф. Землеробство на шлях до ринку. К., 1997. 48 с.
 22. Сологуб Ю. І. Продуктивність сівозмін за умов альтернативного землеробства. Вісник аграрної науки. 1999. N8. С. 81-82.
 23. Удобрення польових культур при інтенсивних технологіях вирощування / Б. С. Носко, В. Ф. Сайко, Г. Р. Пікуш та ін.; За ред. А. Я. Буки, Г. Г. Дуки. К.: Урожай. 1990. 208 с.
 24. Цвей Я. П. Горобець А. М. Продуктивність короткоротаційних сівозмін в Лісостепу України. Цукрові буряки. 2006. N6. С.10-11.
 25. Цвей Я. П. Продуктивність зерно бурякової сівозміни. Збірник наукових праць Інституту землеробства УААН. 2004. Вип. 2-3. С. 19-23.
 26. Цвей Я. П., Петрова О. Т., Климчик С. М.Баланс елементів живлення в сівозмінах Лісостепу. Науковий вісник Національного аграрного університету. Вип. 129., С. 239-244.
 27. Цвей Я.П., Иванина В.В., Воронюк Н.Н., Дубовой Ю.П. Об эффективности элементов биологизации в зерносвекловичном севообороте. Сахарная свекла. 2013 N5. С.18-20.
 28. Цвей Я.П., Іваніна В.В., Петрова О.Т, Добовий Ю.П. Вплив тривалого внесення добрив на калійний режим чорнозему типового в різноротаційних сівозмінах. Вісник аграрної науки. 2013. №4. С. 17-20.
 29. Цюк О. А. Продуктивність ріллі зерно-просапної сівозміни Лісостепу під впливом екологізації землеробства. Вісник ХНАУ. 2008. N4. С. 75-78.
 30. Чабан В. І., Подобед О. Ю. Баланс мікроелементів в інтенсивних сівозмінах степової зони України // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони : електронна версія № 6. С. 22-25. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bisg_2014_6_6.
 31. Шевченко М. С., Лебідь Е. М., Десятник Л. М. Продуктивність науково обґрунтованих сівозмін у зоні Степу. Збірник наукових. праць. ННЦ «Інститут землеробства НААН», 2015 Вип.1. С.7-12.
 32. Clive A. E. The conception of integrated systems in sustainable agriculture American journal of Alternative Agriculture. 1987. N4. Р. 148-152.


Л. В. Центило. Продуктивность севооборота в зависимости от удобрения и обработки почвы

В статье приведены результаты семилетних полевых исследований, проведенных в условиях Сквирского района Киевской области на черноземах типичных глубоких по определению продуктивности десятипольного севооборота. Исследованями установлено, что наивысшая продуктивность пашни достигается при минеральной системе удобрения, а существенное снижение ее наблюдается на фоне без применения удобрений и органической системы. Органо-минеральная система удобрения существенно не отличается от минеральной. Применение дифференцированной и отвально-безотвальной обработки почвы способствует получению наибольшей продуктивности севооборота.

Ключевые слова: севооборот, продуктивность, обработка почвы, система удобрения, адекватность.

 

L. Tsentilo. Crop rotation productivity depending on fertilizer and soil cultivation

The article presents the results of seven-year field research conducted in the conditions of the Skvirsky district of the Kiev region on typical black deep soils with the definition of the productivity of ten-year crop rotation. The researches have established that the highest productivity of arable land has been reached for a mineral fertilizer system, and a significant decrease is observed on the background without the use of fertilizers and organic systems. Organo-mineral fertilizer system is not significantly different from mineral. The use of differentiated and moldboard cultivation and nonmoldboard cultivation received the greatest productivity of crop rotation.

Keywords: productivity, crop rotation, soil cultivation, fertilizer system, yield.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

tsentilo.pdf
tsentilo.pdf