С. М. Лутковська. Стратегічне управління екологічними ризиками як напрям забезпечення сталого еколого-економічного розвитку

УДК 338.24:504:330.835

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-1(105)-5

 

С. М. Лутковська, кандидат педагогічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0002-8350-5519
Вінницький національний аграрний університет

 

У статті розглядаються проблеми зниження ризиків і пом’якшення наслідків надзвичайних ситуацій природного і антропогенного характеру в Україні, які мають першочергове значення і належать до пріоритетної сфери гарантування національної безпеки. Досліджено, що в процесі трансформації ризиків у навколишньому природному середовищі їх характеристики можуть змінюватися. Встановлено, що в процесі реалізації стратегічного управління екологічними ризиками провідна роль належить стратегічній екологічній оцінці.

Ключові слова: екологічна безпека, управління ризиком, екологічний ризик, безпека населення, оцінка екологічних ризиків, стратегічна екологічна оцінка.екологічна безпека, управління ризиком, екологічний ризик, безпека населення, оцінка екологічних ризиків, стратегічна екологічна оцінка.

 

Стратегічне управління екологічними ризиками як напрям забезпечення сталого еколого-економічного розвитку

Strategic management of environmental risks as a direction of ensuring sustainable ecological and economic development 

 

Список використаних джерел:

 1. Данилишин Б., Степаненко А., Ральчук О. Безпека регіонів України і стратегія її гарантування у 2-х т.: Т1. – Природно-техногенна (екологічна) безпека. К. : Наукова думка, 2008. – 392 с.
 2. Іванюта С.П., Качинський А.Б. Екологічна та природно-техногенна безпека України: регіональний вимір загроз і ризиків: [монографія]. К.: НІСД, 2012. 308 с.
 3. Степанов В.Н., Степанова Е. В. Оценка рисков в проектах экологизации экономики (методологические и методические основы) : [монография]. НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. Одесса, 2015. 160 с.
 4. Степанов В., Степанова К. Дослідження проблем управління ризиковими подіями в Україні (нові аспекти). Економіст. 2015. № 8. С. 12–14.
 5. Зіновчук Н.В. Екологічна безпека сучасного аграрного землекористування в Україні. / Вісник Житомирського національного агроекологічного ун-ту. 2015.№1 (48), Т.2. С.182–192.
 6. Екологічна і природно-техногенна безпека України в регіональному вимірі [Текст] : [монографія] / [М.А. Хвесик, А.В. Степаненко, Г.О. Обиход та ін.] ; за наук. ред. акад. НААН України, д-ра екон. наук, проф.
  М.А. Хвесика. К. : ДУ ІЕПСР НАНУ, 2014. 339 с.
 7. Розпорядження КМУ ″Про схвалення Концепції управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру″: від 22 січня 2014 р. № 37-р URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1198-98-%EF
 8. Екологічний ризик: методологія оцінювання та управління : навч. Посібник. [Г. Лисиченко, Г. Хміль, С. Барбашев, ін.]. – К.: Наукова думка, 2014. – 328 с.
 9. Лисиченко Г., Хміль Г., Барбашев С. Методологія оцінювання екологічних ризиків. Одеса: Астропринт , 2011. 368 с.
 10. Пампуро В. Оптимальное управление безопасностью экологически опасных объектов : [монография]. Киев :Наукова думка, 2012. 598 с.
 11. Андрусяк Н.С. Екологічний менеджмент і аудит: [навч. посіб.]. Чернівці: РОДОВІД, 2013. 195 с.
 12. Протокол по стратегической экологической оценке. URL: http://www.unece.org/env/eia/documents/legaltexts/protocolrussian.pdf
 13. Шевченко І. Стратегічна екологічна оцінка України: сучасний стан та напрями розвитку. Науковий вісник НЛТУ України. Львів: Національний лісотехнічний університет України, 2014. Вип. 24.10. С. 95–102.

 

С. М. Лутковская. Стратегическое управление экологическими рисками как направление обеспечения устойчивого эколого-экономического развития

В статье рассматриваются проблемы снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и антропогенного характера в Украине, которые имеют первостепенное значение и относятся к приоритетной сфере обеспечения национальной безопасности. Доказано, что в процессе трансформации рисков в окружающей среде их характеристики могут меняться. Установлено, что в процессе реализации стратегического управления экологическими рисками ведущая роль принадлежит стратегической экологической оценке.

Ключевые слова: экологическая безопасность, управление риском, экологический риск, безопасность населения, оценка экологических рисков, стратегическая экологическая оценка.

 

S. Lutkovska. Strategic management of environmental risks as a direction of ensuring sustainable ecological and economic development

The article deals with the problems of risk reduction and mitigation of natural and anthropogenic emergencies in Ukraine, which are of paramount importance and are a priority area of national security. It is proved that in the process of transformation of risks in the environment, their characteristics can change. It is established that strategic environmental assessment plays a leading role in the process of strategic environmental risk management.

Keywords: environmental safety, risk management, environmental risk, population safety, environmental risk assessment, strategic environmental assessment.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

lutkovska.pdf
lutkovska.pdf