Дослідження показників надійності та експлуатаційної готовності пасивно резервованої технічної системи

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
62-192.004

Автор
А.І. Бойко, доктор технічних наук, професор
Національний університет біоресурсів і природокористування України
О.В. Бондаренко, кандидат технічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет
В.М. Савченко, кандидат технічних наук
Житомирський національний агроекологічний університет

Анотація
Наведено результати теоретичних досліджень для комплексної оцінки загального стану і тенденцій змін надійної роботи сільськогосподарських машин. Побудовано стохастичну модель станів і переходів підсистем при пасивному резервуванні.

Ключові слова
пасивне резервування, інтенсивність відмов, інтенсивність відновлень, граф станів

Стаття
А.І. Бойко, О.В. Бондаренко, В.М. Савченко. Дослідження показників надійності та експлуатаційної готовності пасивно резервованої технічної системи

Список використаних джерел

  1. Бойко А. І. Дослідження функції готовності механічних систем при накопичуванні пошкоджень / А. І. Бойко, К. М. Думенко // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : збірник наукових праць ДНУ. — Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2010. — Вип. 14. — С. 72—78.
  2. Бойко А. І. Математична формалізація опису станів і переходів пасивно резервованих технічних систем / А. І. Бойко, О. В. Бондаренко, В. М. Савченко // Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка : Ресурсозберігаючі технології, матеріали та обладнання у ремонтному виробництві. — Харків, 2013. — № 133. — С. 216—220.
  3. Погорілий Л. В. Зернозбиральна техніка: проблеми, альтернативи, прогноз / Л. В. Погорілий, С. М. Коваль // Техніка АПК. — 2003. — № 7. — С. 4—7.

А.І. Бойко, О.В. Бондаренко, В.М. Савченко. Исследование показателей надежности и эксплуатационной готовности пассивно резервируемой технической системы.
Приведены результаты теоретических исследований для комплексной оценки общего положения и тенденций изменений надежной работы сельскохозяйственных машин. Построена стохастическая модель состояний и переходов подсистем при пассивном резервировании.

A. Boyko, O. Bondarenko, V. Savchenko. Research indexes of reliability and operational readiness passive redundant technical system.
The results of theoretical researches are resulted for the complex estimation of the common state and tendencies of changes of reliable work of machines for collection. The stochastic model of the states and transitions of subsystems is built at the passive reserving.