Господарсько-біологічна оцінка сортів цибулі-батун (allium stulosum l.), вирощених у північному причорномор’ї України

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
635.25:631.526.3(477.73)

Автор
І.М. Марценюк, кандидат біологічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Наведено основні господарсько цінні ознаки сортів цибулі-батуна протягом першого року вирощування у Північному Причорномор’ї України. Найвищими на кінець вегетаційного періоду були рослини сорту Стася (68,8 см), а найнижчими – сорту П’єро (50,5 см). Виявлено, що найбільшу врожайність має сорт Параде (37,3 т/га), найменшу – сорт Стася (30,1 т/га). Сорт Параде найшвидше досягає параметрів технічної стиглості порівняно із сортами П’єро та Стася.

Ключові слова
цибуля-батун, сорт, псевдостебло, урожайність, сходи

Стаття
І.М. Марценюк. Господарсько-біологічна оцінка сортів цибулі-батун (allium stulosum l.), вирощених у північному причорномор’ї України

Список використаних джерел

  1. Friesen N. V. Phylogeny and new intrageneric classication of Allium (Alliaceae) based on nuclear ribosomal DNA its sequences / N. V. Friesen, R. M. Fritsch, F. R. Blattner // Aliso. — 2006. — Vol. 22. — Р. 372—395.
  2. Food and agriculture organization of the United Nations (FAOSTAT) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://faostat3.fao.org/home/index.html#VISUALIZE
  3. Бексеев Ш. Овощные культуры мира. Энциклопедия огородничества / Ш. Бексеев. — СПб, 1998.
  4. Казакова А. А. Лук // А. А. Казакова / Культурная флора СССР. Под рук. Д. Д. Брежнева. — Л., 1978.
  5. Державний Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2013 році. — К. : Держ. система охорони прав на сорти рослин Мінагрополітики України, 2013. — 464 с.
  6. Методичні рекомендації по селекції овочевих рослин родини цибулевих (Alliaceae) / Т. В. Чернишенко, К. І. Яковенко, О. М. Біленька, Н. Г. Дьоміна // Сучасні методи селекції овочевих і баштанних культур / За ред. Т. К. Горової, І. І. Яковенка. — Харків : ІОБ УААН, 2001. — С. 406—425.
  7. Бондаренко Г. Л. Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві / Г. Л. Бондаренко, К. І. Яковенко. — Харків : Основа, 2001. — 370 с.
  8. Tendaj M. Growth characteristic of Welsh onion (Allium stulosum L.) grown from seeds and transplants / M. Tendaj, B. Mysiak // Folia Hort. 23/1 (2011). — Р. 3—8.
  9. Lazić B. Effect of production method on earliness and yield of Allium stulosum L. / B. Lazić, V. Todorović, M. Dardić // Acta Hort. 579. — 2002. — Р. 359—362.
  10. ДСТУ 6011:2008. Цибуля зелена свіжа. Технічні умови. — Вид. офіц. — К. : Держспоживстандарт України, 2009. — III, 10 с. — (Національний стандарт України).

И.М. Марценюк. Хозяйственно-биологическая оценка сортов лука-батуна (Allium stulosum L.), выращенных в Северном Причерноморье Украины.
Приведены основные хозяйственноценные признаки сортов лука-батуна первого года выращивания в Северном Причерноморье Украины. Самыми высокими были растения сорта Стася (68,8 см), а самыми низкими – сорта Пьеро (50,5 см). Установлено, что наибольшей урожайностью характеризуется сорт Парадэ (37,3 т/га), наименьшей – сорт Стася (30,1 т/га).

I. Martsenyuk. Agricultural-valuable characteristic cultivars of Welsh onion (Allium stulosumL.) grown in Northern Prychornomorya of Ukraine.
The main agricultural-valuable features of Welsh onion (Allium stulosum L.) cultivars for the conditions of Northern Prychornomorya of Ukraine are showed. Plants of the ‘Stasya’ cultivar were the highest (68.8 cm, on average), while those of ‘P’iero’ were the shortest (mean 50.5 cm). The yield of the ‘Parade’ cultivar was the highest (37.3 t/ha, on average), while those of ‘Stasya’ was the lowest (mean 30.1 t/ha).