Виробництво сіна багаторічних трав у різних категоріях господарств півдня України

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
338.439.5:633.2-035.26:631.11(477.7)

Автор
Н.В. Цуркан, здобувач
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто питання виробництва сіна багаторічних трав на півдні України у різних категоріях господарств. Визначено площі їх посівів, валовий збір, урожайність. Дослідженнями встановлено зменшення площ під цими високорентабельними культурами у всіх сільськогосподарських підприємствах і збільшення в господарствах населення, що позначається на рівні валового збору. Наведено шляхи підвищення виробництва сіна для поліпшення кормової бази тваринництва.

Ключові слова
багаторічні трави, сіно, сільськогосподарські товаровиробники, тваринництво, економічна ефективність

Стаття
Н.В. Цуркан. Виробництво сіна багаторічних трав у різних категоріях господарств півдня України

Список використаних джерел

  1. Кравченко К. М. Сучасний стан ґрунтів Миколаївської області / К. М. Кравченко, О. В. Кравченко // Наук. праці : науково-методичний журнал. — Вип. 167. — Т. 179. Екологія. — Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. — С. 20—23.
  2. Кіщак І. Т. Становлення та ефективне функціонування ринку кормових ресурсів : [Монографія] / І. Т. Кіщак. — Миколаїв : Іліон, 2004. — 280 с.
  3. Гусєв М. Г. Агротехнологічні заходи підвищення продуктивності кормових агроценозів на зрошуваних землях південного регіону України / М. Г. Гусєв, Д. П. Войташенко // Корми і кормовиробництво. — 2010. — Вип. 67. — С. 159—165.

Н.В. Цуркан. Производство сена многолетних трав в разных категориях хозяйств юга Украины.
В статье рассмотрены вопросы производства сена многолетних трав в разных категориях хозяйств на юге Украины. Определены площади их посевов, валовый сбор, урожайность. Исследованиями установлено уменьшение площадей под этими высокорентабельными культурами во всех сельскохозяйственных предприятиях и увеличение их в хозяйствах населения, что сказывается на уровне валового сбора. Приведены пути повышения эффективности производства сена для улучшения кормовой базы животноводства.

N. Tsurkan. The perennial rubbed hay production in different categories of households in the south of Ukraine.
The article deals with the questions of perennial rubbed hay production in different categories of households in the South of Ukraine. Their sowing areas, gross collection and productivity are determined. The researchers showed the reduction of areas under these highly protable cultures in all agricultural enterprises and their increase in the population’s households that inuences the gross collection level. The ways of increasing of the hay production efciency for the livestock breeding stern base improvement are found.