Охорона підземних джерел – як метод управління якістю питних вод

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
504:504.43:628.1.032:628.1.033

Автор
І.А. Бойко, аспірант
Полтавська державна аграрна академія

Анотація
Проведено розрахунок розмірів поясів зони санітарної охорони (далі – ЗСО) підземного джерела. Визначено потенційні джерела забруднення, що несуть небезпеку якості питної води іншим гідравлічно зв’язаним підземним джерелам, які населення використовує в питних цілях. Запропоновано заходи охорони та санації в зонах живлення джерел та розроблено підхід щодо екологічно безпечного використання підземних питних вод.

Ключові слова
санітарно-захисна зона, водозабір, підземні джерела, заходи охорони, питна вода

Стаття
І.А. Бойко. Охорона підземних джерел – як метод управління якістю питних вод

Список використаних джерел

  1. Звіт про стан навколишнього природного середовища в Полтавській області у 2011 році. — Полтава : Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Полтавській області, 2012. — 96 с.
  2. Орадовская А. Е. Санитарная охрана водозаборов подземных вод / А. Е. Орадовская, Н. Н. Лапшин. — М. : Недра, 1987. — 167 с.
  3. Правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів : Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2024.
  4. СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения // Питьевая вода. — 2003. — № 3. — С. 6—12.
  5. Руководство к лабораторным занятиям по коммунальной гигиене : учебн. пособие / Е. И. Гончарук, Р. Д. Габович, С. И. Гаркавый и др.; Под ред. Е.И. Гончарука. — М. : Медицина, 1990. — 416 с.
  6. Дмитренко Т. В. Эффективность инженерной защиты родников в городской черте / Т. В. Дмитренко, В. В. Яковлев, Т. В. Момот // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. — К. : Техніка, 2003. — Вып. 49. — С. 351—354.
  7. Обласна програма «Питна вода Полтавщини на 2011-2020 роки». Додаток до рішення четвертої сесії обласної ради шостого скликання від 30 березня 2011 року.

И.А. Бойко. Охрана подземных источников – как метод управления качеством подземных вод.
Выполнен расчет размеров поясов зон санитарной охраны (далее ЗСО) подземного источника. Определены потенциальные источники загрязнения, которые несут опасность качеству питьевой воды и другим гидравлично связанным подземным источникам. Предложены методы охраны и санации в зонах питания источников, разработан подход к экологически безопасному использованию подземных питьевых вод.

I. Boiko. The protection of the underground sources as a method of quality management of underground water.
It is calculated the sizes of the zones of sanitary protection of the underground source. The potential sources of the contamination, which can carry out the dangerous of drinking water quality to others hydravlic bound underground source are defined. The methods of protection and sanation in the source’s feeding zones are offered and it is designed the approach to ecological safety using of underground drinking water.