Розвиток зерновиробництва в Україні та її Причорноморських областях

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
338.439:633.1(477):001.895

Автор
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, член-кор. НААНУ
Ю.А. Кормишкін, здобувач
Р.В. Данильченко, здобувач
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто розвиток зерновиробництва в Україні і її Причорноморських областях. Виявлено існуючі проблеми. Запропоновано низку заходів щодо усунення наявних недоліків.

Ключові слова
зерновиробництво, площі зернових, валовий збір, урожайність, рентабельність, зернобобові, пшениця, кукурудза
(більше…)

Сутність і складові економічної безпеки країни

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
657:351.863

Автор
О.М. Вишневська, доктор економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті представлено сутність і особливості, складові чинники поняття «економічна безпека». Обґрунтовано необхідність використання системного підходу щодо реалізації заходів на різних рівнях управління з метою забезпечення економічного розвитку країни і окремих її регіонів. Представлено складові і взаємозв’язок економічної безпеки і національної безпеки з урахуванням геоекономічних змін і тенденцій.

Ключові слова
геоекономіка, економічна безпека, національні інтереси, пріоритетні напрями розвитку, адаптація
(більше…)

Проблема диспаритету цін в контексті ціноутворення на ринку сільськогосподарської продукції

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
338.5:631.11(477.73)

Автор
Н.М. Сіренко, доктор економічних наук, професор
А.В. Нирка, магістр
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті досліджено поняття диспаритету цін та його основні проблемні аспекти в процесі розрахунків з покупцями. Представлено взаємозв’язок ринкового попиту та пропозиції на аграрну продукцію. Проаналізовано ціни основних видів сільськогосподарської продукції на світовому та регіональному ринках. Визначено напрями вдосконалення аграрного ринку.

Ключові слова
диспаритет цін, ціноутворення, ціна попиту, ціна пропозиції, цінність продукції, агровиробництво
(більше…)

Структурні зрушення власності на землю в процесі ринкових трансформацій сільського господарства

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
332.72

Автор
Г.М. Запша, кандидат економічних наук, доцент, докторант
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Досліджено структурні зрушення у власності на землю сільськогосподарського призначення в процесі ринкових трансформацій. Визначено два періоди у розвитку землекористування в Україні; встановлено їх особливості та перспективи щодо структурних зрушень у сфері земельної власності.

Ключові слова
власність на землю, землекористувачі, сільськогосподарські угіддя
(більше…)

Регіональний туристичний кластер – ключовий пріоритет розвитку рекреаційно-туристичної індустрії Південного регіону

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
332.122:379.84

Автор
А.В. Богославська, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Анотація
Туризм, як елемент державної політики, займає важливе місце в системі пріоритетів соціально-економічного розвитку регіонів і України в цілому. У статті висвітлено ставлення туристичної сфери діяльності до можливостей використання ресурсу заповідних територій та об’єктів Південного регіону.

Ключові слова
туризм, заповідні території, туристичний кластер, рекреаційні ресурси
(більше…)

Удосконалення процедур контрольно-перевірочної роботи податкових органів

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
336.225

Автор
Т.Л. Томнюк, кандидат економічних наук
В.І. Рошило, кандидат економічних наук
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Анотація
Досліджено окремі аспекти проведення податкових перевірок органами державної податкової служби. Визначено напрями підвищення ефективності контрольно-перевірочної роботи податкових органів.

Ключові слова
податкові перевірки, контрольно-перевірочна робота, платник податків, суб’єкт малого підприємництва
(більше…)

Імідж підприємств овочівництва як передумова їх стійкості позиції на ринку

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
338.432

Автор
Р.В. Левкіна, кандидат економічних наук
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Анотація
Показано, що в умовах економічної нестабільності галузь овочівництва перебуває у складній ситуації. Можливість створення іміджу виробника екологічно чистої овочевої продукції сприяє підтриманню галузі та довірі споживачів. Проаналізовано особливості формування іміджу підприємств овочівництва з метою підвищення ефективності функціонування в сучасних умовах.

Ключові слова
підприємства овочівництва, товаровиробники, стійкий розвиток, імідж, репутація, екологічно чиста продукція, конкуренція, переваги, споживачі
(більше…)

Еколого-економічні аспекти використання земель сільськогосподарського призначення

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
332.365:631.459

Автор
О.С. Альбещенко, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті обґрунтовано основні напрями здійснення еколого-економічної політики та завдання щодо створення ефективної системи землекористування. Наведено досвід зарубіжних країн щодо ефективного використання земельних ресурсів. На основі дослідження було обґрунтовано пропозиції щодо реалізації економічних та екологічних заходів раціонального використання земель.

Ключові слова
еколого-економічне використання земель, економічний ефект, земельний фонд, раціональне землекористування
(більше…)

Основні фази процесу відтворення трудового потенціалу сільських територій

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
331.215.1

Автор
Н.О. Шишпанова, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Досліджено відтворення трудового потенціалу сільських територій, запропоновано авторську модель цього процесу, яку пропонується розглядати в два етапи: формування та використання, виявлено проблеми відтворення трудового потенціалу села та описано пропозиції щодо їх усунення.

Ключові слова
відтворення, трудовий потенціал, сільські території
(більше…)

Еколого-економічні аспекти використання природних ресурсів

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
636:338.439.4

Автор
Н.В. Бобровська, здобувач
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті обґрунтовано сутність та особливості еколого-економічних аспектів природокористування з метою забезпечення зрівноваженого розвитку, реалізації заходів щодо мінімізації екологічних ризиків із урахуванням міжнародних і державних цільових, регіональних програм збереження і відтворення окремих видів природних ресурсів.

Ключові слова
еколого-економічні аспекти, зрівноважений розвиток, природні ресурси, природоохоронні заходи
(більше…)