Низьковуглецевий напрямок розвитку рослинництва як запорука сталого землекористування

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
502.3/.7:338.2

Автор
О.В. Бутрим, кандидат економічних наук
Інститут агроекології і природокористування НААН

Анотація
Проаналізовано джерела та динаміку обсягів викидів діоксиду вуглецю у рослинництві, визначено фактори змін запасів вуглецю в резервуарі мінеральних ґрунтів, окреслено коло проблем та можливі шляхи їх вирішення для розширення впровадження низьковуглецевого землекористування в Україні. Обґрунтовано можливість використання альтернативних джерел органічних добрив на прикладі озерних сапропелів.

Ключові слова
парникові гази, зміна клімату, низьковуглецевий розвиток, ґрунти сільськогосподарського призначення, сапропель

Стаття
О.В. Бутрим. Низьковуглецевий напрямок розвитку рослинництва як запорука сталого землекористування

Список використаних джерел

  1. Національний кадастр антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2010 рр. — К. : Міністерство екології та природних ресурсів України, 2012. — 729 с.
  2. Красєха Е. Н. Деградація ґрунтів як неминучий еволюційний процес при сільськогосподарському використанні земель і можливі шляхи подолання її наслідків / Е. Н. Красєха // Аграрний вісник Причорномор’я : збірник наукових праць, біологічні та сільськогосподарські науки. — Одеса : Одеський державний аграрний університет, 2004. — Вип. 26, ч. 1. — С. 162—166.
  3. Красєха Є. Н. Деградація чорноземів південного заходу України / Є. Н. Красєха, В. П. Оніщук // Стан земельних ресурсів в Україні: проблеми, шляхи вирішення : матер. наук. конф. — К., 2001. — С. 60—63.
  4. Озерні сапропелі України: збірник технологій і рекомендацій щодо використання сапропелів у тому числі на забруднених радіонуклідами землях, нормативних актів, довідкових матеріалів / М. Й. Шевчук та ін. ; ред. Е.Г. Дегодюк, М.Й. Шевчук ; УААН, Державне об’єднання «Украгрохім». — Луцьк : Надстиря, 1996. — 187 с.
  5. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України № 1158 від 19.09.2007 р.
  6. Методичні рекомендації щодо оптимального співвідношення сільськогосподарських культур у сівозмінах різних ґрунтово-кліматичних зон України / М. В. Зубець, В. П. Ситник, М. Д. Безуглий та ін. — К. : Міністерство аграрної політики України ; УААН, 2008.
  7. Третье, четвертое и пятое национальные сообщения Украины по вопросам изменения климата. — К., 2009.
  8. Потреба в інвестиціях у зменшення викидів ПГ: Крива граничних витрат на зменшення викидів в Україні. — NERA Economic Consulting, 2012. — 187 с.

О.В. Бутрим. Низкоуглеродное направление как залог устойчивого развития сельского хозяйства.
Проанализированы источники и динамика объемов выбросов парникових газов в растениеводстве, определены факторы изменений запасов углерода в резервуаре минеральных почв, очерчен круг проблем и возможные пути их решения для внедрения низкоуглеродного землепользования в Украине. Обоснована возможность использования альтернативных источников органических удобрений на примере озерных сапропелей.

O. Butrym. Low-carbon direction as the key to sustainable agricultural development.
The sources and dynamic of GHG emission for plant cultivation have been scrutinized. The factors of carbon stock change for mineral soil pools were detected. The problems of low-carbon development were described for Ukrainian land-use and their possible decisions were considered. The possibility of using alternative sources of organic fertilizers is grounded on the example of using of lake sapropel.