Порівняльна характеристика сухого та рідкого способів годівлі свиней

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.4.084.42

Автор
О.О. Кравченко, кандидат сільськогосподарських наук
В.О. Голов, магістр
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
У статті наведено приклади різних способів годівлі свиней, зокрема сухого та рідкого. Розглянуто їх характеристики для порівняння. Досліджено питання ефективності впливу різного способу годівлі на продуктивність свиней.

Ключові слова
способи годівлі, свині, корми, раціони, жива маса

Стаття
О.О. Кравченко, В.О. Голов. Порівняльна характеристика сухого та рідкого способів годівлі свиней

Список використаних джерел

  1. Годівля сільськогосподарських тварин / [В. С. Бомко, С. П. Бабенко, О. Ю. Москалик та ін.]. — Вінниця : Нова книга, 2001. — 240 с.
  2. Дурст Л. Кормление сельскохозяйственных животных / Л. Дурст, М. Виттман. — пер. с немецкого. — Под ред. Ибатуллина И. И., Проваторова Г. В. — Винница : Нова книга, 2003. — С. 278—309.
  3. Практикум із годівлі сільськогосподарських тварин : навч. посібник / [І. І. Ібатуллін, В. К. Кононенко, В. Д. Столюк та ін.]. — К. : Аграрна освіта, 2009. — 328 с.
  4. Проваторов Г. В. Годівля сільськогосподарських тварин / Г. В. Проваторов, В. О. Проваторова. — Суми : Університетська книга, 2004. — 510 с.
  5. Столюк В. Нові підходи в годівлі свиней [Електронний ресурс] / В. Столюк // Агросектор, 2009. — № 4 (35). — Режим доступу : http://journal.agrosector.com.ua/archive/32/498

О.О. Кравченко, В.О. Голов. Сравнительная характеристика сухого и влажного способов кормления свиней.
В статье приведены примеры разных способов кормления свиней, в часности сухого и влажного. Рассмотрены их характеристики для сравнения. Изучены вопросы эффективного влияния разных способов кормления на продуктивность свиней.

O. Kravchenko, V. Golov. Comparative characteristics of wet and dry methods of feeding pigs.
The article gives examples of different ways of feeding pigs, in particular, dry and wet feeding types. Their main characteristics were compared. It was studied the effect of various issues of effective ways of feeding on pigs’ productivity.