Стан та проблеми аграрного сектора економіки України в сучасних умовах

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
338.431

Автор
Н.Ю. Буга, кандидат економічних наук
Первомайський політехнічний інститут

Анотація
У статті проаналізовано стан аграрного сектора економіки України, зокрема: встановлено соціально-економічні тенденції, визначено рівень забезпечення технічними та трудовими ресурсами, досліджено стан наукової, інноваційно-інвестиційної діяльності, здійснено розподіл регіонів України за показником валової продукції сільського господарства. У результаті дослідження виявлено та згруповано проблеми аграрного сектора на національному, регіональному та мікрорівні.

Ключові слова
аграрний сектор, сільське господарство, сучасний стан, проблеми, розвиток

Стаття
Н.Ю. Буга. Стан та проблеми аграрного сектора економіки України в сучасних умовах

Список використаних джерел

  1. Зубець М. В. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) / За ред. П. Т. Саблука, В. Я. Месель-Веселяка, М. М. Федорова. — К. : ННЦ ІАЕ, 2011. — 1000 с.
  2. Пасхавер Б. Й. Виклики і шляхи агропродовольчого розвитку / Б. Й. Пасхавер, О. В. Шубравська, Л. В. Молдован. — НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. — К., 2009. — 432 с.
  3. Хвесик М. А. Сільськогосподарський комплекс України: соціально-економічні пріоритети розвитку / А. М. Хвесик, А. С. Лисецький. — К. : РВПС України НАН України, 2009. — 216 с.
  4. Сільське господарство України у 2012 р. [Електронний ресурс] : аналітична доповідь — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/sg/dop/dsg_2012.zip
  5. Сільське господарство України 2012 рік [Електронний ресурс] : статистичний збірник. — Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua
  6. Праця України у 2012 році [Електронний ресурс] : статистичний збірник. — Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua
  7. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2012 році [Електронний ресурс] : статистичний збірник. — Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua

Н.Ю. Буга. Состояние и проблемы аграрного сектора экономики Украины в современных условиях.
В статье проанализировано состояние аграрного сектора экономики Украины в разрезе социально-экономических тенденций, обеспечения техническими и трудовыми ресурсами, научной, инновационно-инвестиционной деятельности, регионального развития. Выявлены и сгруппированы проблемы аграрного сектора на государственном, региональном и предпринимательском уровнях.

Buga N. Situation and problems of Ukrainian agricultural sector of Ukraine today.
The article analyzes the state of the agricultural sector of Ukraine from the point of view of social and economic trends, providing technical and human resources, scientifi cally, innovation and investment activities, regional development. The problems of the agricultural sector at state, regional and enterprise levels are identifi ed and grouped.