Збереження біологічної цінності плодів яблуні за обробки їх антиоксидантною композицією ДЕПАА

Номер, рік
3(79), Том 1, 2014
УДК [631.56+678.048]:634.111

Автор
С. С. Байбєрова, кандидат сільськогосподарських наук
Таврійський державний агротехнологічний університет

Анотація
Досліджено вплив обробки антиоксидантною композицією ДЕПАА на сумарний вміст поліфенолів і аскорбінової кислоти в плодах яблунь під час зберігання. Встановлено, що обробка плодів яблунь екзогенною антиоксидантною композицією сприяє гальмуванню розпаду ендогенних антиоксидантів плоду, що дозволяє підтримувати природний імунітет яблук та зберегти їх високу біологічну цінність.

Ключові слова:
яблука, антиоксиданти, біологічна цінність, поліфеноли, аскорбінова кислота, природний імунітет.

Стаття
С.С. Байбєрова. Збереження біологічної цінності плодів яблуні за обробки їх антиоксидантною композицією ДЕПАА.

Список використаних джерел

 1. Макаркина М. А. Биологически активные вещества в плодах яблони сортов селек-
  ции ВНИИСПК [Электронный ресурс] / Макаркина М. А., Павел А. Р., Соколова С. Е.
  // Проблемы агроэкологии и адаптивность сортов в современном садоводстве России
  : материалы конференции. — Орел : ВНИИСПК, 2008. — Режим доступа к журналу :
  http://www.vniispk.ru/news/konferenciya_2008/article.php?id=19
 2. Кондратенко Т. Є. Яблуня в Україні. Сорти / Кондратенко Т. Є.— К. : Світ, 2001.—
  298с.
 3. Р-активные вещества в плодах сортов и гибридов яблони [Электронный ресурс] /
  Макаркина М. А., Седов Е. Н., Серова З. М., Соколова С. Е. // Селекция и сорторазве-
  дение садовых культур. — 2007 г.— Режим доступа к журналу : http://www.vniispk.ru/
  news/sbornik_2007/article.php?id=15
 4. Методи біологічних та агрохімічних досліджень рослин і ґрунтів / З.М. Грицаєнко,
  А. О. Грицаєнко, В. П. Карпенко. — К. : Нічлава, 2003. — 320 с.
 5. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки
  результатов исследований) : [учебники и учеб.пособия для высш. учеб. заведений] /
  Доспехов Б. А. — [5-е изд., доп. и перераб.] — М. : Агропромиздат, 1985. — 351 с.
 6. Основы научных исследований в агрономии : ученики и учеб.пособия для студ.
  высш. учеб. заведений / В. Ф. Моисейченко, М. Ф. Трифонова, А. Х. Заверюха,
  В. Е. Ещенко. — М. : Колос, 1996. — 336с.
 7. Прісс О. П. Збереження біологічної цінності плодових овочів за обробки їх антиок-
  сидантами / О. П. Прісс // Інноваційні агро-технології в умовах глобального потепління
  : міжнар. наук.-практ. конф. 4 — 6 червня 2009р. : матер. тез.— Мелітополь-Кирилів-
  ка, 2009. — С. 203 — 206.

С. С. Байберова. Сохранение биологической ценности плодов яблони при обработке их антиоксидантной композицией ДЕПАА.
Исследовано влияние обработки антиоксидантной композиции ДЕПАА на общее содержание полифенолов и аскорбиновой кислоты в плодах яблонь при хранении. Установлено, что обработка плодов яблонь экзогенной антиоксидантной композицией приостанавливает разрушение эндогенных антиоксидантов плода, что позволяет в свою очередь поддерживать природный иммунитет.

S. Baiberova. Conservation of biological value of apples by DEPAA antioxidant composition treatement.
The influence of DEPAA antioxidant composition of treatment on the total polyphenols and ascorbic acid content in apples during storage was investigated. It is established that the apples treatment by exogenous antioxidant composition
decreses degradation of endogenous antioxidants of a fruit.It allows to sustain natural immunity of apples and to storage their biological value.