Випуск 3 (79) 2014, Том 1

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

3.  І.Т. Кіщак, Н.О. Корнєва, О.Є. Новіков. Стратегічні імперативи розвитку рибопродуктового комплексу держави.
16.  О.М. Вишневська. Напрями і складові еколого-орієнтованого розвитку економіки країни.
23.  В.І. Гавриш. Особливості визначення ставки дисконтуваня інвестиційних проектів з виробництва енергетичних ресурсів.
36.  Н.В. Потриваєва. Аудит як засіб попередження банкрутства.
44. М.С. Самойлік. Концептуальні засади формування регіональної політики ресурсно-екологічної безпеки.
51.  М.М. Бабич. Нормативно-правове регулювання права на харчування в Україні.
61.  О.С. Біліченко. Дисциплінарна політика та інструменти її реалізації у трудовому колективі.
73.  С.О. Малюк. Асортиментні стратегії у комплексній системі  маркетингу підприємства.
81.  А.Г. Костирко. Міжнародний досвід зміцнення фінансового потенціалу держави.
88.  Т.А. Ткаченко. Методичні підходи до оцінки ефективності управління збутовою діяльністю аграрних підприємств.
95.  Л.В. Харчук. Методичні підходи до оцінки біоенергетичного потенціалу соломи.
105.  Є.М. Федорчук. Оцінка енергетичного потенціалу біоенергетичних культур в Херсонській області.
115.  К.О. Кухта. Формування системи маркетингу на підприємствах зернопродуктового підкомплексу.
126.  Р.В. Данильченко. Формування організаційно-економічного механізму зернового ринку.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
139.  В.І. Лопушняк. Зміна фосфорного режиму темно-сірого опідзоленого ґрунту під впливом різних систем удобрення.
146.  В.Я. Щербаков, Д.С. Стан. Проблеми інтенсифікації виробництва кормового буряка в Україні.
153.  С.С. Байбєрова. Збереження біологічної цінності плодів яблуні за обробки їх антиоксидантною композицією ДЕПАА.
159.  О.Т. Cемен. Динаміка основних елементів живлення в грунті при вирощуванні гарбуза мускатного в умовах півдня України.
169.  О.В. Денисюк. Продуктивність та відтворювальна здатність корів за різного характеру лактаційної кривої.
176.  Н.В. Яремич. Перспектива використання препарату «е-селен» для покращення відтворювальної здатності самок норок скандинавської селекції.

ТЕХНІЧНІ НАУКИ
183.  А.М. Фоменко, Д.Ю. Шарейко, І.С. Білюк. Стенд фізичного моделювання робочих процесів у електроприводах верстатів з ЧПК.
190.  Л.П. Воробьёв, Д.В. Бабенко, Г.А. Иванов, Н.Л. Воробьёва. Типы опорных подшипников с газовой смазкой, используемых в роторных машинах.
198. Д.Л. Кошкін. Система екстремального керування електроприводом молоткової кормодробарки.

Редакція випуску 3 (79) 2014, Том 1

Головний редактор:
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААН України

Заступники головного редактора:
І.І. Червен, доктор економічних наук, професор
К.М. Думенко, доктор технічних наук, доцент
В.П. Клочан, кандидат економічних наук, доцент
М.І. Гиль, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.В. Гамаюнова, доктор сільськогосподарських наук, професор

Вiдповiдальний секретар:
Н.В. Потриваєва, доктор економічних наук, доцент

Члени редакційної колегії:
Економічні науки:
О.В. Шебаніна, доктор економічних наук, професор
Н.М. Сіренко, доктор економічних наук, професор
О.І. Котикова, доктор економічних наук, професор
Джулія Олбрайт, PhD, професор (США)
І.В. Гончаренко, доктор економічних наук, професор
О.М. Вишневська, доктор економічних наук, доцент
А.В. Ключник, доктор економічних наук, доцент
О.Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
О.В. Скрипнюк, доктор юридичних наук, професор
О.Д. Гудзинський, доктор економічних наук, професор
О.Ю. Єрмаков, доктор економічних наук, професор
В.І. Топіха, доктор економічних наук, професор
В.М. Яценко, доктор економічних наук, професор
М.П. Сахацький, доктор економічних наук, професор
В.С. Дога, доктор економічних наук, професор (Молдова)

Технічні науки:
Б.І. Бутаков, доктор технічних наук, професор
К.В. Дубовенко, доктор технічних наук, професор
В.Д. Будак, доктор технічних наук, професор
С.I. Пастушенко, доктор технічних наук, професор
А.А. Ставинський, доктор технічних наук, професор
В.П. Лялякіна, доктор технічних наук, професор (Росія)

Сільськогосподарські науки:
В.С. Топіха, доктор сільськогосподарських наук, професор
Т.В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.С. Патрєва, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.П. Рибалко, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України
І.Ю. Горбатенко, доктор біологічних наук, професор
І.М. Рожков, доктор біологічних наук, професор
В.А. Захаров, доктор сільськогосподарських наук, професор (Росія)
С.Г. Чорний, доктор сільськогосподарських наук, професор
М.О. Самойленко, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, доцент
В.І. Січкар, доктор біологічних наук, професор
А.О. Лимар, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.Я. Щербаков, доктор сільськогосподарських наук, професор
Майкл Бьоме, професор (Німеччина)

Стратегічні імперативи розвитку рибопродуктового комплексу держави.

Номер, рік
3(79), Том 1, 2014
УДК 33:626.88:699.3 (477)1

Автор
І. Т. Кіщак, доктор економічних наук, професор
Н. О. Корнєва, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
О. Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Досліджено складові стану відтворення та охорони водних біоресурсів; відновлення функціонування внутрішніх водойм з виробництва рибної продукції; стан державної підтримки галузі та визначено стратегічні імперативи розвитку рибогосподарського комплексу країни.

Ключові слова
рибопродуктовий комплекс, імператив, диверсифікація, водойми, державна підтримка, стратегія.

Стаття
І.Т. Кіщак, Н.О. Корнєва, О.Є. Новіков. Стратегічні імперативи розвитку рибопродуктового комплексу держави.

Список використаних джерел

 1. Ганжуренко І. В. Стратегічні імперативи ефективного розвитку рибопродуктового
  комплексу України : автореф… канд. екон. наук зі спец. 08.00.03. / І. В. Ганжуренко ;
  Міжнародний університет бізнесу і права. — Херсон, 2014. — 20 с.
 2. Єрмаков О. Ю. Розвиток форм підприємницької діяльності в сільськогосподарському
  виробництві України : монографія / О. Ю. Єрмаков, В. В. Вакараш, В. М. Вакараш,— К.
  : Компринт, 2013. — 230 с.
 3. Мельник Л. Г. Экономика и информация: экономика информации и информация в
  экономике : энциклопедический словарь. — Сумы : Университетская книга, 2005. —
  384 с.
 4. Новий тлумачний словник української мови / Укладачі: В. Яременко, О. Сліпушко ;
  У чотирьох томах. — К. : АКОНІТ, 1999. — 42000 слів.
 5. Олександрів С. Відновлюватимуть водні басейни / С. Олександрів // Голос України.
  — 2014. — 21 травня.
 6. Рибальченко В. Притокам Орелі та заплавним озерам загрожує зникнення / В. Ри-
  бальченко // Голос України. — 2013. — 31 жовтня.
 7. Статистичний щорічник Миколаївської області за 2011 рік / За ред. П. Ф. Зацарин-
  ського ; Головне управління статистики у Миколаївській області. — Миколаїв, 2012.
  — 643 с.
 8. Терещук С. М. Механізм фінансового регулювання аграрного виробництва в умовах
  глобалізації : автореф. канд. екон. наук зі спец. 08.00.03 / С. М. Терещук ; Вінницький
  націоний аграрний університет. — Вінниця, 2012. — 22 с.
 9. Харьков В. Водні ресурси можна зберегти… / В. Харьков // Голос України. — 2014.
  — 24 квітня.
 10. Яновський С. Браконьєри «наловили» штрафів / С. Яновський // Голос України. —
  2014. — 20 червня.
 11. Яновський С. І щуку кинули в річку / С. Яновський // Голос України. — 2014. — 14
  травня.
 12.  Яновський С. «Чистильником» хочуть найняти …рибу / С. Яновський // Голос Укра-
  їни. — 2013. — 31 жовтня.

И. Т. Кищак, Н. А. Корнева, А. Е. Новиков. Стратегические императивы развития рыбопродуктивного комплекса государства.
Исследованы составные воспроизводства и охраны водных биоресурсов; восстановления функционирования внутренних водоймов по производству рыбной продукции; состояние государственной поддержки отрасли, определены стратегические императивы развития рыбохозяйственного комплекса государства.

I. Kischak, N. Korneva, О. Novikov. Strategic imperatives of development of fish productive state complex.
The components of the state restoration and protection of aquatic biological resources are considered; restoration of the inland waters’ functioning for fish production is discussed; the state support and its strategic principles are determined; the imperatives of fishing complex are defined.

Напрями і складові еколого-орієнтованого розвитку економіки країни

Номер, рік
3(79), Том 1, 2014
УДК 681.5.0171

Автор
О. М. Вишневська, доктор економічних наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто напрями і складові екологоорієнтованого розвитку економіки країни з метою формування умов щодо сталого розвитку. Обґрунтовано необхідність запровадження стратегії екологоорієнтованого розвитку на системній основі. Виявлено пріоритетні чинники впливу на активізацію дій щодо збереження навколишнього середовища.

Ключові слова
екологоорієнтований розвиток, сталий розвиток, екологічна свідомість. (більше…)

Особливості визначення ставки дисконтуваня інвестиційних проектів з виробництва енергетичних ресурсів

Номер, рік
3(79), Том 1, 2014
УДК 681.5.0171

Автор
В. І. Гавриш, доктор економічних наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Проаналізовано динаміку темпів інфляції та зміни цін на енергетичні ресурси, насамперед моторного палива. Визначено, що динаміка останнього чинника може як покращувати, так і погіршувати фінансові показники інвестиційних проектів з виробництва альтернативних енергетичних ресурсів. Показано сумісний вплив темпів інфляції та зміни цін на енергетичні ресурси на доходи зазначених проектів. Запропоновано методику визначення ставки дисконтування з урахуванням зазначених факторів. На її підставі показано їх вплив на абсолютне значення ставки дисконтування.

Ключові слова
ставка дисконтування, ризик, інфляція, енергоресурси, інвестиція. (більше…)

Аудит як засіб попередження банкрутства

Номер, рік
3(79), Том 1, 2014
УДК 681.5.0171

Автор
Н. В. Потриваєва, доктор економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто сутність і необхідність заходів попередження банкротства на вітчизняних підприємствах. Наслідки банкрутства зумовлюють необхідність створення антикризового управління, яке передбачає застосування стандартів аудиторського контролю.

Ключові слова
бізнес, фінансова стійкість, банкрутство, аудит, аналіз, попередження ризиків. (більше…)

Концептуальні засади формування регіональної політики ресурсно-екологічної безпеки

Номер, рік
3(79), Том 1, 2014
УДК 330.15:504.06

Автор
М. С. Самойлік, кандидат економічних наук, доцент
Полтавський національний технічний
університет імені Юрія Кондратюка

Анотація
У статті розроблено концептуальні засади формування регіональної політики ресурсно-екологічної безпеки регіону, що включають три етапи: ідентифікацію небезпеки та визначення зон ресурсноекологічної безпеки; вибір стратегії забезпечення ресурсноекологічної безпеки регіону; корегування і узгодження рішень. Практична значимість роботи полягає у диференціації стратегій забезпечення ресурсно-екологічної безпеки у регіоні, реалізація яких сприятиме забезпеченню збереження і відновлення навколишнього природного середовища регіону.

Ключові слова
ресурсно-екологічна безпека, регіон, вторинні ресурси, тверді відходи.

Стаття
М.С. Самойлік. Концептуальні засади формування регіональної політики ресурсно-екологічної безпеки.

Список використаних джерел

 1. Буркинский Б.В. Экономико-экологические основы регионального природопользо-
  вания и развития / Б.В. Буркинский, В.Н. Степанов, С.К. Харичков. — Одесса: ИПРЭЭИ
  НАН Украины, 2005. — 575 с.
 2. Волошин В.В. Концептуальні засади сталого розвитку регіонів України /В.В. Воло-
  шин, В.М. Трегобчук // Регіональна економіка. — 2002. — № 1. — С. 8 — 12.
 3. Безпека регіонів України і стратегія її гарантування / Данилишин Б.М., Степаненко
  А.В., Ральчук О.М. [та ін.] ; за ред. Б.М. Данилишина. — К. : Наукова думка, 2008. — У
  2-х т. — Т. 1 : Природно-техногенна (екологічна) безпека. – 392 с.
 4. Долішній М.І. Регіональна політика та механізми її реалізації / М.І. Долішній. — К. :
  Наук. думка, 2003. — 504 с.
 5. Дорогунцов С.І. Екосередовище і сучасність / [C.І. Дорогунцов, М.А. Хвесик, Л.М.
  Горбач]. — Т.5. Управління екосередовищем в умовах регіоналізації — К. : Кондор,
  2007 — 446 с.
  https://visnyk.mnau.edu.ua/50 Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Вип. 3
 6. Онищенко В.О. Сучасні проблеми комплексного розвитку регіонів України / В.О.
  Онищенко, О.В. Комеліна // Економіка і регіон: наук. вісник ПолтНТУ. — 2009. —
  №1 (20). — С. 3 — 8.
 7. Рудько Г.І. Техногенно-екологічна безпека геологічного середовища: монографія /
  Г.І. Рудько. — Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. — 359 с.
 8. Онищенко С.В. Еколого-економічна оцінка забруднення навколишнього середовища
  в системі екологічно безпечного розвитку регіонів України : монографія / C.В. Онищен-
  ко, М.С. Самойлік. — Полтава : ПолтНТУ, 2012. — 269 с.
 9. Самойлік М.С. Екологічне обґрунтування соціально-економічного розвитку сіль-
  ських територій за рахунок утворення екопоселень / М.С. Самойлік // Вісник ПДАА.
  — Полтава. — 2013. — №4. — С. 10 — 14.
 10. Комплексна агроекологічна оцінка земель ВП НУБіП України: монографія / Рідей
  Н. М., Паламарчук С. П., Строкаль В. П. [та ін.]; за ред. Н. М. Рідей. — Херсон : Олді-
  плюс, 2009. — Ч. 1 : Великоснітинське навчально-дослідне господарство ім. О.В. Му-
  зиченка. — 182 с.
 11. Онищенко, В.О. Теоретико-методологічні засади управління сферою поводження з
  твердими відходами на регіональному рівні : монографія / В.О. Онищенко, М.С. Само-
  йлік. — Полтава : Сімон, 2013. — 524 с.
 12. Онищенко В.О. Регіональна програма охорони довкілля, раціонального викорис-
  тання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіо-
  нальних пріоритетів Полтавської області / В.О. Онищенко, Ю.С. Голік, О.Е. Ілляш [та
  ін.]. — Полтава : Полтавський літератор, 2012. — 164 с

М. С. Самойлик. Концептуальные принципы формирования региональной политики ресурсно-экологической безопасности.
В статье разработанны концептуальные принципы формирования региональной политики ресурсно-экологической безопасности региона, включающие три этапа: идентификацию опасности и определение
зон ресурсно-экологической безопасности; выбор стратегии обеспечения ресурсно-экологической безопасности региона; корректировка и согласование решений. Практическая значимость работы заключается в оптимизации стратегии обеспечения ресурсно-экологической безопасности в регионе, реализация которой позволит: улучшить ресурсообеспеченность и конкурентоспособность региона, получить дополнительный доход от использования вторресурсов; сохранить первичные ресурсы и улучшить их качество; обеспечить сохранение и возобновление окружающей естественной среды региона, улучшить социально-психологический климат в регионе и состояние здоровья населения.

M.Samoilik. The conceptual principles of regional policy development as for the resouce and environmental safetyr.
The conceptual framework of ensuring resource and environmental safety in the region is built up in the article. It includes three stages: hazard identification and determination of areas of the resource and environmental safety; strategy
selection for ensuring resource and environmental safety in the region; correction and coordination of solutions. The practical implications of the work are optimization  of the strategy for ensuring resource and environmental safety in the region, the implementation of which will help to: improve the resource availability and  competitiveness of the region, make additional profit from the use of the secondary  resources; preserve primary resources and improve their quality; ensure
preservation and restoration of the natural environment of the region, to improve social and psychological climate in the region and health level of population.

Нормативно-правове регулювання права на харчування в Україні.

Номер, рік
3(79), Том 1, 2014
УДК 681.5.0171

Автор
М.М. Бабич, кандидат економічних наук
ММІРЛ ВНЗ «Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»»

Анотація
Розглянуто нормативно-правове поле регулювання продовольчої безпеки, яке реалізує право на харчування, в Україні та систематизовано законодавчі ініціативи України відносно даного права за п’ятьма
рівнями:закони національного значення, галузеві закони, закони, направлені на захист окремих верст населення, законодавство з питань безпеки харчових продуктів і харчування, загальний (рамковий) закон про продовольчу безпеку (проект).

Ключові слова
право, харчування, продовольча безпека, законодавство. (більше…)

Дисциплінарна політика та інструменти її реалізації у трудовому колективі

Номер, рік
3(79), Том 1, 2014
УДК 330.1081

Автор
О. С. Біліченко, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет.

Анотація
У статті розглянуто особливості реалізації дисциплінарної політики у трудовому колективі в сучасних умовах. Висвітлено основні проблеми формування трудової дисципліни в колективі. Проаналізовано діючі санкції за порушення трудової дисципліни. Приділено увагу елементам соціального контролю та з’ясовано вплив кожного із них на трудову поведінку. Розглянуто особливості розвитку договірних відносин у трудовій сфері. Обґрунтовано механізм дії соціального контролю. Особливу увагу приділено аналізу засобів впливу на працівника за невиконання умов трудового договору (контракту). Запропоновано основні напрями підвищення ефективності дисциплінарної політики в колективі.

Ключові слова
дисциплінарна політика, трудова дисципліна, трудові обов’язки, санкція, штраф, соціальний контроль, соціальна норма, трудовий контракт.

Стаття
О. С. Біліченко. Дисциплінарна політика та інструменти її реалізації у трудовому колективі.

Список використаних джерел

 1. Братаніч Н. Правила внутрішнього трудового розпорядку / Н. Братаніч // Праця і закон. — 2011. — № 2 (134). — С. 10—13.
 2. Вареник Т. Курс на дисципліну / Т. Вареник // Праця і закон. — 2011.— № 2 (134). — 2 с.
 3. Губенко В. Засоби підвищення рівня трудової дисципліни / В. Губенко // Праця і закон. — 2011. — № 2 (134). — С. 18—20.
 4. Гончарова Г. С. Трудовое право Украины в вопросах и ответах : учебно-справочное пособие. Изд-е 4-е, перераб. и доп. / Под ред. В.В. Жернакова / Гончарова Г.С., Жернаков В.В., Прилипко С.Н. — Х. : Одиссей, 2005. — 592 с.
 5. Петюх В. М. Управління персоналом : навч.-метод. посібник / В. М. Петюх. — К. : КНЕУ, 2000. — 124 с.
 6. Цветков С. В. Материальная ответственность сторон трудового договора: проблемы и перспективы / С. В. Цветков // Юрист. — 2001. — № 6. — С. 51—59.
 7. Черкашіна Ю. Укладення трудового договору / Юлія Черкашина, Олександра Глозман // Праця і закон. — 2011. — № 3 (135). — С. 12—14. Д.Л. Кошкин. Системаэкстремального управления электроприводом
  молотковой кормодробилки.

А. Биличенко. Дисциплинарная политика и инструменты её реализации в трудовом коллективе.
В статье рассмотрены особенности реализации дисциплинарной политики в трудовом коллективе в современных условиях. Отражены основные проблемы формирования трудовой дисциплины в коллективе. Проанализированы действующие санкции за нарушение трудовой дисциплины. Уделено внимание элементам социального контроля и выяснено влияние каждого из них на трудовое поведение. Рассмотрены особенности развития договорных отношений в трудовой сфере. Обоснованно механизм действия социального контроля. Особенное внимание уделено анализу средств влияния на работника за невыполнение условий трудового договора (контракту). Предложены основные направления повышения эффективности дисциплинарной политики в коллективе.

A. Bilichenko. Disciplinary Policy and Instruments of its Realization in Labor Collective.
This article deals with features of realization of disciplinary policy in labor collective in modern conditions. The main problems of formation of workplace discipline are reflected in collective. Existing sanctions for violation of workplace
discipline are analyzed. The attention to elements of social control is paid and influence of each of them on labor behavior is found out. Features of development of the contractual relations in the labor sphere are considered. The mechanism
of action of social control is substantiated. The present paper describes the analysis of means of influence on the worker for non-performance of conditions of the employment contract. The main directions of improvement of efficiency of
disciplinary policy in collective are offered.

Асортиментні стратегії у комплексній системі маркетингу підприємства

Номер, рік
3(79), Том 1, 2014
УДК 339.138:664.61

Автор
С. О. Малюк, кандидат економічних наук Миколаївський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія»

Анотація
У статті досліджено асортиментні стратегії підприємства. Обґрунтовано та схематично зображено розширену класифікацію асортиментних стратегій та визначено їх місце у комплексній системі маркетингу підприємства. Розглянуто переваги та недоліки найбільш поширених асортиментних стратегій, а також визначено їх особливості.

Ключові слова
асортиментна концепція, асортиментна стратегія, стратегія інновації товару, стратегія варіації товару, стратегія елімінації товару, диференціація, диверсифікованість. (більше…)

А.Г. Костирко. Міжнародний досвід зміцнення фінансового потенціалу держави

Номер, рік
3(79), Том 1, 2014
УДК 336.13(477)

Автор
А. Г. Костирко, здобувач
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто міжнародне співробітництво України у сфері управління державними фінансами. За результатами дослідження виявлено можливості використання міжнародного досвіду щодо нарощування фінансового потенціалу держави на основі побудови ефективної системи фінансового контролю у використанні державних ресурсів.

Ключові слова
державні фінанси, фінансовий потенціал, управління державними фінансами, практикуюче співтовариство, внутрішній аудит. (більше…)