Малопоширені інтродуценти роду nepeta l. Як нове джерело для вітчизняної виноробної галузі

Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК 582.929.4+663.2/.3:663.837.5

Автор
С. М. Ковтун-Водяницька, кандидат біологічних наук Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України
В. В. Тарасова, молодший науковий співробітник
Є. Ю. Полукарова, молодший науковий співробітник
С. С. Древова, в.о. зав. хіміко-аналітичної лабораторії ННЦ «Інституту виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова» НААН України

Анотація
Досліджено практичний аспект використання рослин видів роду Nepeta L., інтродукованих в Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України, у вітчизняній виноробній галузі. Установлено перспективність Nepeta mussinii Spreng. ex Henckel, N. transcaucasica Grossh., N. cataria L., N. sibirica L. як джерела сировини в нових композиціях вермутів.

Ключові слова
виноробна галузь, рід Nepeta, сировина, вермут, композиція.

Стаття
С. М. Ковтун-Водяницька, В. В. Тарасова, Є. Ю. Полукарова, С. С. Древова. Малопоширені інтродуценти роду nepeta l. Як нове джерело для вітчизняної виноробної галузі

Список використаних джерел
1.  Технологічна  інструкція  та  виробництво  вертмутів  ТІ У 00011050 — 15.95.10 : 2008 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www/vinograd-vino.ru
2.  Ткаченко М. Г. Розробка технології виробництва ароматизованих напоїв на основі використання рослинної сировини Півдня України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд.  тех.  наук :  спец. 05.18.07 «Технології  продуктів  бродіння». — Ялта, 2001. — 18 с.
3.  Добоній І. В. Удосконалення технології вермутів з використанням сировини Закарпатського регіону : дис. … канд. тех. наук : спец. 05.18.05 «Технологія цукристих рослин та продуктів бродіння» / Добоній Інна Василівна. — Київ, 2013. — 206 с.
4.  Білько М. В. Оптимізація  процесу  екстрагування  пряно-ароматичних  рослин  для виготовлення вина [Електронний ресурс] / М. В. Білько, Н. Я. Гречко. — 2010. — Режим доступу : www.dspace.nuft.edu.ua
5.  Волошина Т. Н. Тенденция развития ароматизированных вин в Украине / [Електронний ресурс] // Формування та розвиток ринку продуктів харчування  Т. Н. Волошина, Л. А. Осипова, Н. В. Андреева. — Режим доступу : www. dspace.nbuv.gov.ua
6.  Юзвяк О. Вермут:  зміни  ставлення до напою в Україні // Консалтинг в Україні / О. Юзвяк. — 2011, № 56. — С. 10—11.
7.  База патентів України. Вермути [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.uapatents.com
8.  Кормош С. М. Використання малопоширених пряно-ароматичних культур в харчовій промисловості / С. М. Кормош. // Проблеми агропромислового комплексу Карпат. — 1999. — Вип. 8. — С. 142—145. 9.  Колесникова И. А. Сырьё для производства безалкогольних напитков / И. А. Колесникова, М. В. Зазирная, Н. М. Сергеева. — К. : Техника, 1981. — 168 с.
10. Мяделец М. А.  Губоцветные  Хакасии :  видовой  состав,  экология  и  перспективы использования : дис. … кандидата биол. наук : 03.00.05. / Маделец Марина Александровна. — Абакан, 2008. — 182 с.
11. Pakalns D. Lexicon plantarum medicinalium. Polyglotum / D. Pakalns. — Riga : TEVANS, 2002. — 374 p.
12. Вермути. Технічні умови : ДСТУ 6035:2008 [Електронний ресурс]. — [Чинний від 2010-06-01] / Стандарти в Україні. — Режим доступу : www.standards.in.ua

С. М. Ковтун-Водяницкая,  В. В. Тарасова,  Е. Ю. Полукарова,  С. С. Древова. Малораспространенные интродуценты рода Nepeta L. как новый источник для отечественной винодельческой отрасли.
Исследован  практический  аспект  использования  растений  видов рода Nepeta L.,  интродуцированных  в  Национальном  ботаническом  саду им. Н. Н. Гришко НАН Украины, в отечественной винодельческой отрасли. Установлена перспективность Nepeta mussinii Spreng. ex Henckel, N. transcaucasica Grossh., N. cataria L., N. sibirica L. как источника сырья в новых композициях вермутов.

S. Kovtun-Vodyanytska, V. Tarasova, E. Polukarova, S. Drevova.  The least widespread of introducents of genus Nepeta L. as a new source for the national wine industry.
The practical aspect of the use of plant species of the genus Nepeta L., introduced in the National Botanical Garden by N. Grishko of National Academy of
Sciences of Ukraine in the domestic wine industry was investigated. The prospects of Nepeta mussinii Spreng. ex Henckel, N. transcaucasica Grossh., N. cataria L.,
N. sibirica L. as a source of raw material for new compositions of vermouth were defi  ned.