Випуск 3 (80) 2014, Том 2

5. Обліково-аналітичне, фінансово-кредитне та інформаційне забезпечення розвитку аграрного сектора економіки України. 

3. О. Ю. Єрмаков. Методологія економічного дослідження аграрних проблем.
13. В. В. Липчук, Б. І. Шувар. Оцінка інноваційності розвитку сільського господарства.
22. О. М. Крамаренко. Вплив інфляції на результати роботи банківської системи України.
29. І. В. Мельниченко. Загиблі посіви в контексті інформаційного забезпечення виробничого менеджменту.
35. Є. М. Руденко. Удосконалення механізму управління податковими платежами сільськогосподарських підприємств.
44. Bozena Kaczmarska. Innovation risk in agricultural production.
53. С. В. Сендецька. Основні тенденції розвитку ринку маркетингових комунікацій України.
59. Н. В. Войтович. Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку аграрної сфери економіки України.
67. І. В. Ксьонжик. Формування концепції інфраструктурного забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій України.
75. А. Ю. Корабахіна. Особливості застосування АВС-аналізу у процесі формування товарного асортименту сільськогосподарської продукції.
83. О. Г. Обмок. Облік результатів рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників.
91. А. Л. Коляда. Аналітичний інструментарій ідентифікування латентних чинників ефективного управління підприємствами.

101. Соціально-економічні напрями підвищення привабливості та конкурентоспроможності аграрного сектора.
101. Б. В. Погріщук. Формування наукового середовища як основи розвитку інноваційної економіки.
111. В. І. Мельник, Г. Б. Погріщук. Організаційно-економічний механізм відтворення в агропромисловому комплексі на засадах екологічної безпеки.
119. І. А. Ажаман. Розвиток екологічного аудиту в сільському будівництві.
126. Н. А. Грецька. Особливості державного регулювання розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні.

134. Пріоритетні напрямки інноваційної діяльності землеробської галузі.
134. Н. В. Палапа, І. О. Сігалова, О. В. Крикунова, Л. М. Карпук. Комплексна оцінка загальної деградованості орних земель.
144. С. М. Ковтун-Водяницька, В. В. Тарасова, Є. Ю. Полукарова, С. С. Древова. Малопоширені інтродуценти роду nepeta l. Як нове джерело для вітчизняної виноробної галузі.
151. Н. В. Поляшенко. Характеристика гумусового стану схилових чорноземних грунтів степу України.

158. Актуальні питання сучасних технологій виробництва і переробки тваринницької сировини та її стандартизації.
158. В. С. Топіха, В. Я. Лихач, С. В. Кіш. Результати племінної роботи з внутрішньопорідним типом свиней породи дюрок української селекції «степовий» в умовах ПАТ «Племзавод
«Степной» Запорізької області.
166. Т. В. Підпала, О. С. Марикіна. Вплив жуйних процесів на молочну продуктивність корів різних порід.
173. Л. С. Патрєва. Вплив калібрування яєць качок кросу «Темп» на їх інкубаційні якості.
178. В. А. Кириченко, Є. В. Баркарь, С. П. Кот. Зв’язок молекулярно-генетичних маркерів з показниками живої маси ягнят при народженні.
182. А. А. Рукавиця, С. І. Луговий. Аналіз результатів використання селекційних (оціночних) індексів як критеріїв відбору племінних свиноматок.
189. Г. А. Данильчук, О. О. Кравченко, М. Г. Савчук. Вплив режиму годівлі на ефективність вирощування цьоголіток.
195. П. О. Шебанін. Ефективне використання генофонду свиней в умовах ТОВ «Таврійські свині».

203. Роль аграрних вищих навчальних закладів у формуванні культури майбутніх фахівців.
203. Р. Б. Кухар, Н. Р. Мотько, І. Р. Дудик, О. П. Токарчук. Інформатизація освіти – необхідна умова при формуванні інформаційного суспільства.

Редакція випуску 3 (80) 2014, Том 2

Головний редактор:
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААН України

Заступники головного редактора:
І.І. Червен, доктор економічних наук, професор
К.М. Думенко, доктор технічних наук, доцент
В.П. Клочан, кандидат економічних наук, доцент
М.І. Гиль, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.В. Гамаюнова, доктор сільськогосподарських наук, професор

Вiдповiдальний секретар:
Н.В. Потриваєва, доктор економічних наук, доцент

Члени редакційної колегії:
Економічні науки:
О.В. Шебаніна, доктор економічних наук, професор
Н.М. Сіренко, доктор економічних наук, професор
О.І. Котикова, доктор економічних наук, професор
Джулія Олбрайт, PhD, професор (США)
І.В. Гончаренко, доктор економічних наук, професор
О.М. Вишневська, доктор економічних наук, доцент
А.В. Ключник, доктор економічних наук, доцент
О.Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
О.В. Скрипнюк, доктор юридичних наук, професор
О.Д. Гудзинський, доктор економічних наук, професор
О.Ю. Єрмаков, доктор економічних наук, професор
В.І. Топіха, доктор економічних наук, професор
В.М. Яценко, доктор економічних наук, професор
М.П. Сахацький, доктор економічних наук, професор
В.С. Дога, доктор економічних наук, професор (Молдова)

Технічні науки:
Б.І. Бутаков, доктор технічних наук, професор
К.В. Дубовенко, доктор технічних наук, професор
В.Д. Будак, доктор технічних наук, професор
С.I. Пастушенко, доктор технічних наук, професор
А.А. Ставинський, доктор технічних наук, професор
В.П. Лялякіна, доктор технічних наук, професор (Росія)

Сільськогосподарські науки:
В.С. Топіха, доктор сільськогосподарських наук, професор
Т.В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.С. Патрєва, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.П. Рибалко, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України
І.Ю. Горбатенко, доктор біологічних наук, професор
І.М. Рожков, доктор біологічних наук, професор
В.А. Захаров, доктор сільськогосподарських наук, професор (Росія)
С.Г. Чорний, доктор сільськогосподарських наук, професор
М.О. Самойленко, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, доцент
В.І. Січкар, доктор біологічних наук, професор
А.О. Лимар, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.Я. Щербаков, доктор сільськогосподарських наук, професор
Майкл Бьоме, професор (Німеччина)

Методологія економічного дослідження аграрних проблем

О. Ю. Єрмаков. Методологія економічного дослідження аграрних проблем.
Номер, рік
4(81), 2014
УДК 330.341.1:63

Автор
О. Ю. Єрмаков, доктор економічних наук, професор
Національний університет біоресурсів і природокористування України

З’ясовано сутність методології науково-дослідної діяльності та її принципи. Розглянуто питання методології економічного дослідження аграрних проблем, зокрема  гропродовольчого потенціалу сільськогосподарських підприємств та його економічної безпеки для раціонального використання і підвищення економічної ефективності виробничо-господарської діяльності.

Ключові слова
методологія, методика, економічне дослідження, сільськогосподарські підприємства, методичний інструментарій, агропродовольчий потенціал, економічна безпека. (більше…)

Оцінка інноваційності розвитку сільського господарства

Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК 330.341.1:63

Автор
В. В. Липчук, доктор економічних наук, професор
Б. І. Шувар, кандидат економічних наук
Львівський національний аграрний університет

Анотація
Проаналізовано останні публікації і дослідження на тему інновацій та чинників, що її формують. Представлено поняття інновації економіки, виокремлено загальноприйняте визначення інновації. Сформовано в групи основні напрями інноваційної діяльності у сільському господарстві. Подано пропозиції для оцінки стану інноваційного роз-
витку сільського господарства через низку показників та індексів. Схематично представлено базу для визначення інноваційного розвитку сільського господарства. Відзначено основні складнощі побудови системи показників оцінки інноваційного розвитку. Виокремлено найбільш важливі показники, які пов’язані з інноваційними процесами в бізнес-середовищі. Розглянуто ефективність інновацій з позиції реалізації цілей діяльності підприємства, з точки зору соціального ефекту. Звернуто увагу на систему показників оцінки інноваційності
Європейського табло інновацій.

Ключові слова
освіта, інформатизація, інформація, суспільство, технології, комунікації, економіка, менеджмент, інновація, ресурс, системність. (більше…)

Вплив інфляції на результати роботи банківської системи України

Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК 336.713

Автор
О. М. Крамаренко, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Досліджено вплив інфляції на результати роботи української банківської системи за весь період існування незалежної України (1991-2013 рр.). При цьому відокремлено питання щодо взаємного впливу інфляції та формування банківської ресурсної бази, які розглянуто як фактор забезпечення стабільної і ефективної роботи банківської системи країни. Встановлено безпосередній прямий зв’язок між показниками інфляції в Україні і розмірами банківських процентних ставок, обсягами залучених банками ресурсів. Проаналізовано останні
заходи, розроблені НБУ з метою реформування банківської системи. Запропоновано можливі напрямки інфляційної протидії, спрямовані на модернізацію вітчизняної банківської системи.

Ключові слова
інфляція, інфляційні очікування, банківська система, результати банківської діяльності, процентні ставки, ресурсна база банків. (більше…)

Загиблі посіви в контексті інформаційного забезпечення виробничого менеджменту

Аналіз результатів використання селекційних (оціночних) індексів як критеріїв відбору племінних свиноматок.
Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК 631:15:658

Автор
Р. Б. Кухар, кандидат фізико-математичних наук, доцент
Н. Р. Мотько, канд. сыльськогосподарських наук, доцент
І. Р. Дудик, старший викладач
О. П. Токарчук, старший викладач
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

Анотація
Людство, опираючись на наукові досягнення, в процесі свого розвитку пройшло ряд етапів – промислова революція, науково-технічна революція, науково-технологічна революція, – і наблизилося до четвертого етапу – інформаційна революція, створюючи при цьому інформаційне суспільство. В роботі досліджується проблема інформатизації освіти як необхідна умова формування інформаційного суспільства-суспільства майбутнього. По своїй суті освіта – це накопичення інформації та практичного досвіду. В умовах інформаційної революції, коли об’єм науково-технічної інформації зростає по експоненті і прискорюється її моральне старіння, виключається, принцип «кінцевої освіти». Спеціаліст, як суб’єкт праці, через причинно-наслідкові зв’язки не тільки включений в систему «НТП-праця», але і повинен постійно підтримувати цю систему в стані рухомої рівноваги, що в умовах інформаційного динамізму неможливо без неперервного підвищення свого рівня знань як шляхом самоосвіти, професійного спілкування, так і організаційного підвищення кваліфікації, навчання.

Ключові слова
освіта, інформатизація, інформація, суспільство, технології, комунікації, економіка, менеджмент, інновація, ресурс, системність.

Стаття
Р.Б. Кухар, Н. Р. Мотько, І. Р. Дудик, О.П. Токарчук. Інформатизація освіти – необхідна умова при формуванні інформаційного суспільства. (більше…)

Удосконалення механізму управління податковими платежами сільськогосподарських підприємств

Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК [631.11:65.016.7]:[631.152:338.124.4]1

Автор
Є. М. Руденко, кандидат економічних наук
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

Анотація
У статті розглянуто основні елементи механізму управління податковими платежами, досліджено та узагальнено сутність податкової політики, податкового планування, бюджетування податків, податкового обліку і контролю. Визначено етапи розробки податкової політики підприємства, узагальнено елементи системи податкового плануван-
ня. Розроблено пропозиції з удосконалення управління податковими платежами вітчизняних сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова
управління податковими платежами, податкова політика, податкове планування, податковий облік, бюджетування податків, податковий контроль. (більше…)

Bozena Kaczmarska. Innovation risk in agricultural production

Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК 001.895:330.131.7:338.431

Автор
Bożena Kaczmarska, Ph.D.
Kielce University of Technology, Poland

Анотація
Constant implementation of new solutions is inevitable at the present stage of economic development. This also applies to agricultural production, where innovation may relate to products, cultivation technology and processing, ways of utilizing and marketing activities. The study emphasizes the need for risk management in the agricultural production process, as it is in industrial processes, and use of the LCA methodology for assessing the environmental impact.

Ключові слова (більше…)

Основні тенденції розвитку ринку маркетингових комунікацій України

Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК 339.1

Автор
С. В. Сендецька, кандидат економічних наук, доцент
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького

Анотація
В статті досліджено основні тенденції, які склалися на ринку маркетингових комунікацій України за минулі сім років. Представлено структуру комунікативного ринку і ринку медійної реклами, їх динаміку, темпи зростання наданих комунікативних послуг в розрізі різних медіа каналів. Розглянуто перспективи розвитку ринку маркетингових комунікацій України і основні фактори, які їх визначають.

Ключові слова
маркетингова політика комунікацій, реклама, ринок, медіа носії, Інтернет реклама. (більше…)

Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку аграрної сфери економіки України

Система екстремального керування електроприводом молоткової кормодробарки
Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК 330.341.1:330.322

Автор
Н. В. Войтович, кандидат економічних наук
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького, м. Львів, Україна

Анотація
Визначено особливості інноваційно-інвестиційного забезпечення аграрних підприємств. Проаналізовано динаміку обсягів інвестицій у сільське господарство. Здійснено оцінку інвестицій в основний капітал аграрних підприємств України за джерелами фінансування. Охарактеризовано надходження прямих та іноземних інвестиції у сільське господарство з окремих країн світу. Запропоновано шляхи вдосконалення механізму державної підтримки інвестування інноваційного розвитку аграрних підприємств з урахуванням їх цілей та
стратегії розвитку. Сформовано систему оцінки інноваційно-інвестиційного забезпечення аграрних підприємств від розроблення проекту до отримання кінцевого результату.

Ключові слова
інноваційно-інвестиційне забезпечення, аграрні підприємства, інвестиційна політика, інвестиційний проект, інвестиції, інновації. (більше…)

Формування концепції інфраструктурного забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій України

Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК 631:15:658

Автор
І. В. Ксьонжик, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Визначено основні етапи формування концепції інфраструктурного забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій; класифіковано інструменти реалізації  інфраструктурного забезпечення за елементами інституціональної належності.

Ключові слова
концепція, інфраструктурне забезпечення, розвиток, сільські території. (більше…)